Siiankalastuksen säätely

Lausunto ehdotuksesta siiankalastuksen säätelyksi merellä, kalastusasetuksen muutosesitys, 28.5.2013

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa:

 

Vaellussiika on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi, jonka heikkoon tilaan vaikuttaa lisääntymisympäristöjen tuhoutumisen ja vaellusesteiden lisäksi se, että vaellussiikaa sen merivaelluksen aikana kalastetaan liian pienisilmäisillä verkoilla. Vaellussiiat kalastetaan yleisesti keskenkasvuisina ennen kuin ne saavuttavat lisääntymiskokonsa ja siikojen kasvupotentiaalista suurin osa jää hyödyntämättä.

 

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli antaa esityksiä merellisten siikakantojen kalastuksen kestävyyden edistämiseksi. Työryhmän asettamisen tavoitteeksi esitettiin myös WWF Suomen kalojen ostosuosituksen muuttaminen vaellussiian käyttöä suosittavaksi.


Uhanalaisten vaellussiikakantojen tilan parantamisen sijaan asetusesityksen tavoitteena on nykyisen vaellussiian merikalastuksen säilyttämiseen. Näin siitäkin huolimatta, että vaellussiikakantojen elinvoimaisuuden palauttaminen edellyttää asiantuntija-arvioiden mukaan huomattavia muutoksia nykyiseen siiankalastukseen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä siikatyöryhmän esitys ja sen mukainen kalastusasetuksen muutosesitys saattavat muuttaa WWF Suomen vaellussiian ostosuosituksen nykyistä myönteisemmäksi, mutta eivät muuta millään tavoin vaellussiian ammattimaista kalastusta kestävän käytön mukaiseksi.

 

1. Verkkojen yleinen silmäkokosäätely

Asetusesityksessä verkon silmäkoon yleiset ja alueelliset säädökset eivät ole riittäviä poistamaan siian verkkokalastuksen nykyisiä epäkohtia. Tutkijoiden mukaan siirtyminen 45-50 mm solmuvälin verkkoihin vaellussiian kalastuksessa olisi suositeltavaa.

Tämän lisäksi kalastuksen valvonnan kannalta olisi järkevämpää tehdä koko merialuetta koskeva yleisrajoitus, johon voidaan tehdä kalastettavasta lajista (karisiika, ahven, silakka, kuore ja muikku) tai kalastusalueesta johtuvat poikkeukset.

Kolmen vuoden siirtymävaiheen aikana vuosina 2014-2016 voitaisiin sallia kalastuksen taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseksi vähintään 45 mm solmuvälin verkkojen käyttö kaikilla merialueilla. Siikakannoista ja saaliin koostumuksesta lähivuosina hankittavan täydentävän tutkimustiedon perusteella voitaisiin jatkossa myöntää yleiseen sääntöön alueellisia poikkeuksia, jotka mahdollistaisivat hidaskasvuisten paikallisten siikakantojen kestävän kalastuksen niiden todetuilla esiintymisalueilla.

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä kalastusasetuksen 14 §:än tulee tehdä lisäys, jonka mukaan verkkojen solmuvälin tulee olla meressä Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä kalastettaessa vähintään 45 mm ja 1.1.2017 alkaen 50 mm.

Tämän lisäksi asetuksella tulee säätää mahdollisuudesta poiketa yleisra-joituksesta kalastettavasta kalalajista ja/tai alueesta riippuen. Lisäksi kalastusviranomaiselle voidaan antaa valtuutus myötää perustellusta syystä yleisrajoitukseen ajallisia ja alueellisia poikkeuksia, jotka mahdollistavat paikallisten siikakantojen hyödyntämisen vaellussiikakantoja vaarantamatta.

 

2. Merenkurkun alueen siiankalastus

Merenkurkun alueelle, keskelle Pohjanlahden vaellusaluetta, on asetuksessa esitetty erivapaus pyytää siikaa 40 mm solmuvälin verkoilla.

Vaellussiian syönnösvaellus ulottuu pohjoisimmista joista koko Pohjanlahden alueelle ja siksi Merenkurkun alue muodostaisi kalastuksellaan edelleen kriittisen pullonkaulan pohjoisten vaellussiikakantojen merivaelluksen aikana.

Merenkurkun alueen ammattikalastajien edustajat ovat perustelleet 40 mm erivapautta paikallisten siikakantojen kalastuksella. Tieteellinen näyttö paikallisten siikakantojen merkittävästä osuudesta Merenkurkun siikasaaliista puuttuu ja alueelle esitetty erivapaus pienempisilmäisiin verkkoihin on siksi perusteeton.

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä Merenkurkun alueen riittämättömästi säädelty verkkokalastus on vakava uhka tärkeille Pohjanlahden vaellussiikakannoille ja siksi verkkojen silmäkoon yleisrajoituksen (45mm ja myöhemmin 50 mm) tulee koskea myös ko. aluetta.

Niillä Merenkurkun alueilla, joilla kalastus yleisrajoitusta tiheämmillä verkoilla ei vaaranna alueella vaeltavia vaellussiikakantoja, voidaan kalastusviranomaisen päätöksellä käyttää yleisrajoitusta pienisilmäisempiä verkkoja.

 

3. Vaellussiian sekakanta- ja jokikalastus

Merialueen vaellussiikakannat koostuvat useista, pääosin heikoista luontaisista kannoista ja istutuksin ylläpidetyistä kannoista. Vaelluskalojen kalastuksen tavoitteena tulee olla kalastuksen mitoittaminen kunkin kalastuksen kohteena olevan kannan tilan mukaisesti. Merellä tämä on vaikeaa, ellei mahdotonta. Siksi kalastusrajoitusten tulisi kohdistua erityisesti syönnösvaelluksella olevan siian kalastukseen.

Asetusehdotus toimii toiseen suuntaan; se ei rajoita syönnösvaelluksella oleva vaellussiian kalastusta, mutta kieltää joessa perinteisen syksyisen lippokalastuksen (17 §), joka kohdistuu joko joen luontaiseen tai useimmiten istutuksin ylläpidettyyn kantaan.

SVK:n mielestä siian perinteisen lippokalastuksen yleiskiellolle asetuksella ei ole perusteita. Kunkin joen lippokalastusta voidaan paikallisesti säädellä kalastettavan kannan tilasta ja alkuperästä riippuen.