Sininen biotalous

Lausunto sinisen biotalouden kehittämissuunnitelmasta, 2.9.2016

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut  maa- ja metsätalousministeriössä laadittuun ehdotukseen sinisen biotalouden kehittämissuunnitelmaksi.
SVK tarkastelee kehittämissuunnitelmaa kalavarojen hoidon ja käytön näkökulmasta ja esittää lausuntonaan ehdotuksesta seuraavaa.

YLEISTÄ
Kehittämisohjelman ajatuksena on sinisen biotalouden kehittäminen lisäämällä yhteistyötä ja vuorovaikutusta julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa ja eri hallinnonalojen välillä.
SVK kannattaa ajatusta. Epäselväksi tosin jää, mikä on vapaa-ajankalastuksen ja sitä edustavien tahojen rooli kehityssuunnitelmassa, joka painottaa lähinnä elinkeinotaloutta ja ruokakalan tuotantoa.

Samoin on SVK on pääosin samaa mieltä kehittämissuunnitelmassa asetetuista kehittämistavoitteista.
Ongelmaksi jää, että toistaiseksi suurin osa kehittämisohjelman toimenpide-ehdotuksista on hyvin yleisellä tasolla ja siksi niihin on vaikea ottaa kantaa tai tehdä konkreettisia muutosesityksiä.

Sininen biotalous ja kalavarojen kestävä käyttö
Kehittämissuunnitelman mukaan ”sininen biotalous on liiketoimintaa, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja vesiosaamiseen.”
Kalavarojen käytössä tämä tarkoittanee
1) kalojen elinympäristöjen, syönnös- ja lisääntymisalueiden ja niiden väliset vaellusreittien hyvää tilaa ja
2) kalavarojen hoitoa ja taloudellisesti järkevää hyödyntämistä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Kehittämissuunnitelma ei sisällä kuvausta tai analyysiä vesiluonnon nykytilasta ja siihen liittyvistä haasteista, jotka olisi ratkaistava osana biotalouden kunnianhimoisia kehittämistavoitteita. Toki suunnitelmassa kerrotaan, että ¾ rannikkovesistä, kolmannes joista ja  kuudesosa järvistä on ”alle hyvän ekologisen tilan”.
Vesien- ja merenhoitosuunnitelmien yhteydessä on kartoitettu vesien nykytila ja tiedossa ovat myös tarvittavat toimenpiteet tilan parantamiseksi. Näiden huomioiminen osana suunnitelmaa lisäisi huomattavasti sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman konkreettisuutta.
Vesien hyvän tilan ylläpitäminen ei ole sinisen biotalouden kehittämisen kannalta riittävä laadullinen tavoite, sillä kuten suunnitelmassakin todetaan vedet eivät läheskään kaikilta osin ole hyvässä tilassa.
SVK esittää, että suunnitelman tavoitteeksi asetetaan vesien hyvän tilan edistäminen mukaan lukien vaellusvesistöjen esteettömyys ja että suunnitelmaan sisällytetään tavoitteen mukaisia toimenpiteitä.

Kehittämissuunnitelmassa oletetaan kalakantojen hoidon ja käytön olevan hyvällä ja kestävällä tasolla ja haasteena on nostaa niiden käyttö uudelle tasolle.
SVK:n mielestä kalakantojen hoito tai käyttö ei suinkaan kaikilta ja erityisesti vaelluskalojen osalta vastaa läheskään kestävän käytön vaatimuksia, kuten kalastuslain uudistamista varten tehdyissä selvityksissä todetaan.
SVK esittää, että kehittämissuunnitelman tavoitteisiin sisällytetään uudistetun kalastuslain keskeinen periaate, luontaisen lisääntymisen suosiminen, jonka toteuttaminen luo edellytyksiä monipuoliselle ja kestävän käytön mukaiselle kalastusmatkailuelinkeinolle, myös kansainvälisellä tasolla.