Skötsel- och användningsplanen för Ekenäs och Hangö

Utlåtande om skötsel- och användningsplanen för Ekenäs och Hangö östra skärgård, 19.12.2008

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation (FFC) tackar för tillfrågan om utlåtande angående skötsel- och användningsplanen för Ekenäs och Hangö östra skärgård. Efter att ha tagit del av planen så vill FFC framföra följande synpunkter:

Nationalparken innefattar ett flertal områden med rörelsebegränsningar. I planen förutsätter Forststyrelsen att dessa begränsningar skulle gälla alla användargrupper, förutom utövare av yrkesfiske.  Ett aktivt yrkesfiske på nämnda begränsningsområden, där samtidigt all annan aktivitet (däribland fritidsfiske) är förbjuden, försätter nationalparkens övriga användare i en underlägsen situation i förhållande till yrkesfiskarna. Ett sådant användningsrelaterat förbud, som endast gäller en del av områdets användare, anser FFC sakna all relevans, och därför antingen bör gälla alla användargrupper eller slopas helt. Endast på områden där man klart kan påvisa, att ett lättare tryck från en mindre användargrupp inte inverkar negativt på skyddssträvandena, kan man tänka sig ett förbud av denna sort. Samtidigt bör man dock konstatera, att det föreslagna förbudet är svårtydbart för gemene man och således inbjuder till oavsiktliga överträdelser.

FFC anser att utövare av trollingfiske har haft och även i fortsättningen innehar en negativ särställning bland områdets övriga användare. FFC anser att det kommande fiskekortet för trolling bör täcka hela nationalparken, och inte endast området söder om Jussarö-Hangö farled. Som grund för ett utökat trollingfiske kan nämnas de stora övervakningssvårigheterna samt att trollingförbudet inte påverkar fiske med det länsvisa fiskekortet. Fyra personer sittande i samma båt som löst både fiskevårdsavgiften och den länsvisa spöfiskeavgiften får trolla med fyra spön även norr om sagda farled.
Ett allmänt trollingkort för hela området ifråga skulle locka fler fiskare, och Forststyrelsen skulle få större intäkter till fiskevårdande åtgärder. Dessutom har Forststyrelsen möjlighet att reglera antalet spön som får användas per båt.
Med hänvisning till ovanstående anser FFC att förbudet mot trollingfiske norr om Jussarö-Hangö farled – som närmast baserar sig på en subjektiv åsikt istället för fakta – bör strykas ur den slutgiltiga planen.

Fiskeövervakningen kommer att inta en central roll i nationalparken. Att bara förlita sig på ett fåtal yrkesfiskare samt de övervakare som tillsätts genom fiskeområdena, anser FFC vara otillräckligt. Fritidsfiskarna är en aktiv och växande målgrupp. FFC vill poängtera, att genom att införliva utövare av fritidsfiske i övervakningen, så mångdubblar man effektiviteten, samtidigt som övervakningen får en bredare och mera jämställd bas. Statusen som fiskeövervakare ställer samma krav på alla, oberoende av bakgrund.

I planen nämns att fiskrensningsplatser kommer att uppföras på platser där dessa anses vara behövliga. FFC vill poängtera att man i anslutning till dessa bör bygga komposter för fiskrenset. Utan komposter hamnar fiskavfallet antingen på landbacken eller i havet. Detta kan resultera i en oönskad ökning av t.ex. kråkfågelpopulationen, alternativt punktbelastning på vattendraget i form av ökad eutrofiering.

Planens text innehåller en del skrivfel samt syftningar som inbjuder till tolkningsfrågor. I stycket om husbehovsfiske (på sid. 77) står följande: ”…fastighetsägare i Raseborgs och Hangö städer … får köpa redskapstillstånd (4 nät/hushåll), vilket innehåller ett betestillstånd.” Begreppet ”betestillstånd” kan ha olika betydelser; antingen ett litet finmaskigt nät för fiske efter betesfisk – att användas exempelvis vid fiske med långrev -, såsom löja och mört, eller så ett tillstånd att fiska med kastspö. Ett klargörande av betydelsen vore önskvärt, för att i största mån kunna undvika oavsiktliga övertramp pga. feltolkningar av texten.

Antalet fritidsfiskare som frekventerar nationalparken är relativt stort, och kommer säkerligen i framtiden, precis som skötselplanen antyder, att öka ytterligare. I planen framhäver man i många avsnitt rekreationsbruket, dock utan att lägga någon speciell tonvikt på just fritidsfisket. Fritidsfisket utgör garanterat en betydande del av nämnda rekreationsbruk, och borde därför beaktas på mycket bredare basis än vad som nu är fallet. Planens fåtaliga och korta textstycken om fritidsfiske innehåller i sin nuvarande form närmast förbud och begränsningar, då den istället borde syfta till att främja detta stora fritidsintresse med de till buds stående medlen, naturligtvis i linje med naturskyddet.
Ett utökat samarbete med fiskeguider kommer troligen att få till följd att flera fritidsfiskare får upp ögonen för nationalparken som ett naturskönt och begärligt fiskevatten. Nationalparkens rika och varierande skärgård inbjuder till ett mångsidigt och upplevelsemättat fritidsfiske, och det är FFC:s önskan att fritidsfisket, beaktat både som resurs och fritidsintresse, får ett större utrymme och ett mer positivt mottagande i den kommande planen.