Soidensuojeluohjelma

Lausunto soidensuojeluohjelman valmistelusta, 13.2.2013

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on 1,7 miljoonan suomalaisen vapaa-ajankalastajan harrastusedellytyksistä huolehtiva järjestö, jonka 630 jäsenseuraan kuuluu noin 50 000 henkilöjäsentä.

Soidensuojelu liittyy kiinteästi vesiensuojeluun ja tätä kautta erityisesti hapekasta vettä vaativien lohikalojen elinympäristöjen laatuun. Turvetuotannosta on muodostunut monilla alueilla välitön uhka lohikalojen lisääntymisellä kiintoaineskuorman ja happea kuluttavan orgaanisen aineksen päästöjen takia. Lisäksi humuspitoiset valumavedet uhkaavat pienentää järviekosysteemien biologista tuottavuutta ja virkistysarvoa. Tämän vuoksi Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö lausuu mielipiteenään soidensuojeluohjelman valmistelusta seuraavaa.

Soiden suojeluarvoa määrättäessä on otettava suorien luontoarvojen lisäksi huomioon suon tuottamat ekosysteemipalvelut niin, että suolta pääsevien valumavesien vaikutukset alapuolisiin vesistöihin arvioidaan vaihtoehtoisissa tilanteissa, joissa suoalue suojellaan eri tasoisesti tai jätetään kokonaan soidensuojeluohjelman ulkopuolelle. Suoalueen vesistöjä kuormitukselta suojaava vaikutus on katsottava lisäarvoksi itse suon suojelun kannalta ja suojelun erityisen vahvana perusteena on käytettävä mahdollisuutta, että ilman suojelua alapuolisten arvokkaiden lohikalapitoisten virtavesien kalojen lisääntymisympäristöt uhkaisivat tuhoutua voimaperäisen metsätalouden tai turvetuotannon vuoksi. Tämän toteuttamiseksi kalatalousviranomaiselle on varattava mahdollisuus lausua mielipiteensä soidensuojeluohjelman tulevista alueellisista rajauksista.