Soklin kaivoshanke

Lausunto Soklin kaivoshankkeen kaivospiirihakemuksesta, 19.2.2013

Tutustuttuaan Soklin kaivoshankkeen kaivospiirihakemukseen, joka koostuu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston laatimasta kaivospiirihakemuksen yhteenvedosta  ja hakemuksen liitekartoista, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö toteaa seuraavaa:

Soklin kaivoshanke sijoittuu alueelle, jonka monet luonnontilaiset joet ovat merkittäviä luonnonvaraisten taimen- ja harjuskantojen lisääntymisalueita. Alue on myös merkittävä ulkoilu- ja virkistysalue, jossa Nuortin Elinkautiset -kalastusseuran tekemän arvion mukaan käy kesäisin noin 2000 kalastuksen harrastajaa.
Kaivoshankkeen haitalliset vaikutukset mm. kalastoon ulottuvat tehdyn ympäristövaikutustarkastelun (YVA) mukaan huomattavasti laajemmalle alueelle, kuin mitä varsinainen kaivospiiri tarkoittaa. Kaivospiirihakemukseen on liitetty yhteysviranomaisen (alueellinen ympäristöviranomainen) lausunto YVA -tarkastelusta
Tältä osin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vaatii, että ympäristöviranomaisen YVA -arvioinnissa edellyttämät lisäselvitykset tulee toteuttaa täysimääräisesti ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista.

Kaivospiirihakemuksen liitteenä olevat kartat ovat ylimalkaisia ja niistä puuttuu kaivospiirin eri toimintojen sijoittumisen ymmärtämisen kannalta olennaista paikkatietoa.
Kartoista puuttuu mm. jokien, sivujokien ja ojien nimet ja niiden virtaussuunnat. Myös alueen järvet on jätetty kartasta pois.
Toimintojen sijoittumista kuvaavan kartan perusteella on mahdoton arvioida, mitä osia esimerkiksi Ylä-Nuorttijoesta on tarkoitus oikoa, miten raakavesiallas tai primaariselkeytysaltaat sijoittuvat suhteessa alueen jokiin ja ojiin. Epäselväksi jää myös miten alueelle sijoittuu Sotajoen yläosa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä Turvallisuus ja kemikaaliviraston laatima yhteenveto kaivospiirihakemuksesta erityisesti sen karttaliitteiden osalta on puutteellinen eikä anna riittäviä tietoja arvioida kaivospiirialueen rakentamisen tai toimenpiteiden vaikutuksia alueen joki- ja puroluontoon. Tästä syystä SVK vaatii, että hakemusta täydennetään ja täydennetystä hakemuksesta järjestetään kuuleminen ennen sen mahdollista hyväksymistä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on huolestunut hankkeen vaikutuksista alueen arvokkaaseen kalastoon ja tulee seuraamaan jatkossa tarkasti hankkeen etenemistä.