Sulfaattimaat

Lausunto happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämistä selvittäneen ohjausryhmän raportista, 31.8.2009

Tutustuttuaan
otsikossa mainittuun raporttiin Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan asiasta seuraavaa.

Selvitystyön
tavoitteena oli happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen
vähentämiseen liittyvien selvitystarpeiden kartoitus ja ehdotuksen
laatiminen haittojen vähentämisen suuntaviivoiksi. Suuntaviivojen
mukaisten toimenpiteiden tavoitteena on edistää sellaisia kestäviä
maankuivatuksen ratkaisuja sekä käytäntöjä, joilla happamien aineiden
ja metallien huuhtoutumat sulfaattimaista voidaan saattaa
mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä ohjausryhmän raportti
täyttää hyvin selvitystyölle asetetut vaatimukset. SVK kannattaa
työryhmän esityksiä sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen torjumiseksi.

Keskusjärjestö
pitää vapaa-ajankalastuksen kannalta erittäin tärkeänä, että
erityisesti vähävetisillä Pohjanmaan alueilla sulfaattimaiden
aiheuttamista toistuvista kalakuolemista päästään eroon ja vesistöt
saadaan monipuoliseen kalastuskäyttöön.

Ehdotusta
lukiessa huomio kiinnittyi kohdassa 9.9. ”Happamien sulfaattimaiden
aiheuttamien haittojen torjunta” otsikon Perustelut alla olevaan
väittämään, jonka mukaan ”happamien sulfaattimaiden aiheuttama
laaja-alainen ympäristövahinko on melko harvoin toistuva tilanne, joka
usein aiheutuu pitkäaikaisesta kuivuudesta.” Tilanteessa, jossa
happamuus on muuttanut useita eri jokia ja luomia täysin tai lähes
täysin kalattomaksi, on edellä esitetty väittämä melkoista ongelman
vähättelyä.