Suomen kanta EU:n kalastuspolitiikan uudistamiseen

Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistamiseen (U30/2011 VP), 10.4.2012

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa ja esittää kunnioittaen seuraavaa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhtyy maa- ja metsätalousministeriön näkemykseen siitä, että komission ehdotus antaa hyvän lähtökohdan yhteisen kalastuspolitiikan uudistamiselle.  SVK:n mielestä yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisen tavoitteet ovat pääosin kannatettavia, erityisesti
– ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys,
– tahattomien saaliiden vähentäminen, ennalta varautuvan lähestymistavan (varovaisuusperiaate) ja ekosysteemilähestymistavan noudattaminen ja
– kalakantojen palauttaminen kestävän enimmäistuoton tasoa (MSY) suuremmiksi vuoteen 2015 mennessä.

SVK pitää hyvänä, että ministeriö on kiinnittänyt huomiota ja täsmentänyt artiklassa 3 tarvetta nimenomaan kestävän vesiviljelyn kehittämiseen.

Vapaa-ajankalastuksen kannalta suurin puute ehdotuksessa Suomen kannanotoksi on, että toisin kuin maa- ja metsätalousvaliokunnan asiaa koskevassa lausunnossa (MmVL 9/20211), ehdotuksessa ei oteta kantaa vapaa-ajankalastuksen asemaan osana yhteistä kalastuspolitiikkaa. SVK esittää, että Suomen kannanottoon sisällytetään muutosesitykset koskien maa- ja metsätalousvaliokunnan aikaisemman mietinnön mukaista lausumaa, jossa todettiin ”uudistamisehdotuksen erityiseksi puutteeksi sen, että se ei tunnista vapaa-ajankalastusta kalastusalan toimijaksi. Ehdotus ei näe vapaa-ajankalastuksen eikä kalastusmatkailun mahdollisuuksia hyödyntää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla kalavaroja sekä tukea rannikkoyhteisöjen säilymistä elinvoimaisina. Erityisesti matkailukalastuksen kehittäminen tulee olla mahdollista. Valiokunta katsoo, että Pohjois-Suomen aluekehitykselle kalastusmatkailulla ja sen kehittämisellä on keskeinen merkitys. Pohjoisten jokien kalastusmatkailun kehittäminen edellyttää kuitenkin lohikantojen tilan parantamista.”

Kannanoton artiklakohtaiseen tarkasteluun Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää seuraavia muutoksia tai tarkennuksia:

Artikla 2 (Yleiset tavoitteet)
Suomen kannanotossa katsotaan, että ns. MSY -taso on riittävä, kun taas komission ehdotus lähtee kalakantojen palauttamisesta kestävän enimmäistuoton tasoa suuremmiksi vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi Suomen kannanotossa otetaan tavoitteiseen varauksellinen kanta toteamalla ”unionin tulee pyrkiä varmistamaan MSY:n saavuttamista vuoteen 2015 mennessä, jos mahdollista”. SVK:n näkemyksen mukaan lajien tai kantojen palauttaminen kestävän enimmäistuoton tasolle ei riittävä lajin tai kannan perimän monimuotoisuuden kannalta, koska se ei takaa lajin sisäisen kilpailun positiivisia vaikutuksia geneettisen perimän elinvoimaisuuteen.
Siksi MSY -tasoa tulee pitää vain minimitavoitteena ja komission esittämä tavoite kantojen palauttamisesta kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi on kannatettava.

Artikla 5 (Määritelmät)
Toimijoita koskevaan määritelmään tulee lisätä vapaa-ajankalastusta ja kalastusmatkailua hoitavat yhteisöt sekä määritellä nämä tarpeelliselta osin myös muissa artikloissa, erityisesti osassa XII Neuvoa-antavat toimikunnat.

Artikla 11 (Monivuotisten suunnitelmien sisältö)
Syönnösvaelluksella olevat ja meressä kalastuksen kohteeksi tulevat anadromiset vaelluskalat koostuvat useiden eri jokien kannoista, joiden kyky kestää kalastuspainetta vaihtelee voimakkaasti ja osa kannoista on uhanalaisia. Hyvä esimerkki tästä tilanteesta on Itämeren lohi, joka käsittää noin 30 jokikantaa, joista suuri osa on lähellä tuhoutumista.
Siksi monivuotisten suunnitelmien sisältöä koskevaa luetteloa artiklassa 11 tulisi täydentää lisäyksellä kohdan g jälkeen:
– toimenpiteet uhanalaisten vaelluskalakantojen kalastuksen mitoittamiseksi siten, että se voitaisiin mitoittaa kunkin kalastettavan kannan kestävyyden mukaiseksi.