Lausunto koskien merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirjaa ”Suomen meriympäristön tila 2018”, 1.2.2018

Lausunto koskien merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirjaa ”Suomen meriympäristön tila 2018”

Suomen merenhoitosuunnitelmaa ollaan päivittämässä ja ”Suomen meriympäristön tila” on ensimmäinen osa päivitystä. Suunnitelman seurantaohjelman päivitys valmistuu v. 2020 ja toimenpideohjelman päivitys v. 20121.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) lausuu Suomen meriympäristön tilaa koskevasta kuulemisasiakirjasta seuraavaa:

Kuten YM:n viitteessä mainitussa kuulutuksessa todetaan, jokaisella kansalaisella on mahdollisuus lausua kuulemisasiakirjasta. Lausunnolla olevassa asiakirjassa käytetään kuitenkin useassa kohdassa sellaisia ammattitermejä, jotka todennäköisesti ovat suurimmalle osalle kansalaisista, ja siis lausunnon antajista, täysin tuntemattomia. Näitä ovat ainakin litoraali, infra-litoraali, circa-litoraali sekä biogeeninen. Nämä ja muut vaikeaselkoiset erikoistermit tulee SVK:n mielestä vaihtaa yleistajuisiksi. Esimerkiksi litoraali -> rantavyöhyke jne.

Asiakirjassa on myös melkoisesti puutteita.

Jostain syystä happamilta sulfaattimailta mereen kulkeutuva alumiini on jäänyt asiakirjassa kokonaan mainitsematta, vaikka sen yleisesti tiedetään aiheuttavan kalakuolemia ja muita haittoja suistojen eliöyhteisöissä. Alumiinin ja muiden raskasmetallisen liukeneminen veteen lisääntyy jatkuvasti maankuivatuksen, ruoppausten ja rakentamisen takia.

SVK pitää outona, että kaloja ja kalastusta käsitellään kuulemisasiakirjassa pääosin kaupallisen kalastuksen näkökulmasta ja keskittyen kaupalliselle kalastukselle tärkeisiin lajeihin. Kalakantojen hyvää tilaa kuvaava mittarikin tunnistaa ainoastaan kaupallisesti hyödynnettäviä kalalajeja. Vapaa-ajankalastus ja sen merkitys Suomen meriympäristön merkittävänä luonnonvarojen käyttäjänä on jäänyt hyvin vähälle huomiolle.

Vapaa-ajankalastuksen harrastajia on Suomessa nykyisin 1,5 miljoonaa. Moni suomalainen kiinnostuu vesien tilasta ja vesiluonnosta juuri kalastusharrastuksen kautta. Vapaa-ajankalastus on kokonaisuutena merkittävä kalavarojen käyttömuoto, johon sisältyy huomattavia sosioekonomisia, kansantaloudellisia ja kansanterveydellisiä vaikutuksia. Koska vapaa-ajankalastuksella on hyvin merkittävä rooli yhtenä tärkeimmistä vesien käyttömuodoista, pitäisi vapaa-ajankalastuksen tulla huomattavasti selkeämmin esiin Suomen meriympäristön tilaa kuvaavassa asiakirjassa.

Kappaleessa 5.6. on meriluonnon monimuotoisuuden tilaa kuvattu kalojen osalta meritaimenen, ankeriaan ja nahkiaisen avulla. Muista kyseisen kappaleen alle sijoitetuista eläin ja kasviyhteisöjen tilaa kuvaavista kappaleista poiketen, on kalojen tilasta kertova osuus hyvin suppea.

Lisäksi ihmettelemme, miksi kalayhteisöjen tilaa on valittu kuvaamaan vain kyseiset kolme lajia. Näiden kolmen lajin tilanne kertoo meritaimenen ja ankeriaan osalta vaelluskalojen ongelmista joissa (esim. vaellusesteet) ja meressä (esim. liikakalastus). Ankeriaan osalta ongelmana on erityisesti lasiankeriaiden liikakalastus. Ankerias ei kuitenkaan vietä pääosaa elämästään Itämeressä, eikä siten kuvaa Suomen meriympäristön tilaa erityisen hyvin.

Koska lausunnolla oleva kuulemisasiakirja koskee Suomen meriympäristön tilaa, tulee SVK:n mielestä meriympäristön tilaa kuvaaviksi kalalajeiksi lisätä myös sellaisia lajeja, jotka viettävät koko elämänsä, tai pääosan siitä Itämeressä. Ehdotamme että meriharjus ja mutu lisätään uusina lajeina kuvaamaan meriluonnon monimuotoisuuden tilaa.

Vesiympäristössä elävien lajien lukumäärä on suurin rantavyöhykkeessä.  Rantavyöhykkeessä kutee myös iso osa maamme kalalajeista. Hyvässä tilassa olevat rantavyöhykkeet ovat siis äärimmäisen tärkeitä koko vesiluonnolle. Valitettavasti monen maakunnan osalta jopa puolet meren rannoista on rakennettuja. Rantojen rakentaminen on hävittänyt valtavan määrän elinympäristöjä sekä erityisesti kalojen kutualueita. Rakentamisen lisäksi rantojen tilaa heikentää alati kasvavan meriliikenteen aiheuttama eroosio.  Edellä esitettyyn viitaten SVK katsoo, että  rantavyöhykkeiden tärkeys ja niihin kohdistuvat uhat pitää tunnistaa kuulemisasiakirjassa paremmin.