Lausunto Tenon kalastussäännön poikkeuksista vuodelle 2018, 15.3.2018

Lausunto Tenon kalastussäännön poikkeuksista vuodelle 2018

Alaköngas on yksi tunnetuista Tenon kalapaikoista. Kuva: Janne Rautanen.

Suomi ja Norja ovat uudistaneet Tenojoen kalastussopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön, joka oli uudistettuna voimassa vuoden 2017 kalastuskaudella. Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan mukaan Suomen ja Norjan hallitukset tai niiden määräämät viranomaiset voivat sopia kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä, jos se on tarpeen kalakantojen tilan turvaamiseksi tai heikentymisvaarassa olevien kalakantojen elvyttämiseksi taikka jos kalakantojen tila sen sallii. Tenon kalastussopimuksen poikkeavia määräyksiä koskevia vuotuisia neuvotteluja on käyty ensimmäistä kertaa Oslossa 7-8.2.2018. Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa pöytäkirjasta, johon on kirjattu neuvottelutulos Suomen ja Norjan välisistä neuvotteluista.

Neuvotteluihin valmistauduttiin käsittelemällä kalastuskauden jälkeen esille nousseita ehdotuksia

kalastussäännöstä poikkeamiseksi muun muassa Tenojoen kalastussopimuksen paikallisen seurantaryhmän kokouksissa, joihin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö osallistui ja toi lausumassaan esille näkemyksiään kalastussäännöstä poikkeaviksi määräyksiksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

SVK:n havaitsemia heikkouksia kalastussäännössä vuoden 2017 kalastuskaudella ja esityksiä seurantaryhmän kokouksissa kalastussäännöstä poikkeaviksi määräyksiksi kaudella 2018

Voimassa olevan Tenon kalastussopimuksen päämäärä on vähentää kaikkea kalastuspainetta noin 30 % ja tavoitteena, että kalastuskuolevuus vähenisi samassa suhteessa. Kalastusmatkailun kalastuspaineen vähennys toteutui kuitenkin huomattavasti 30 % tavoitetta suurempana, koska myynnissä olevien lupien määrän 33 % leikkauksen lisäksi lyhennettiin vuorokautista kalastusaikaa 30 %. Suomi ja Norja määrittelivät kalastuslupien hinnat erillisillä kansallisilla säädöksillä. Tenon kalastusoikeuden haltijoiden esityksiin perustuvat maa- ja metsätalousministeriön vahvistamat kalastuslupien hinnat nousivat liian korkeiksi. Suomessa lupakiintiöstä myytiin 92 % ja Norjassa ainoastaan 44 %. Teno ei ollut enää vuonna 2017 uuden kalastussäännön ja korotettujen lupahintojen takia hinta-laatusuhteeltaan vetovoimainen kalastuskohde, jollaisena se on totuttu aiemmin tuntemaan.

SVK esitti kaudelle 2018 seuraavia muutoksia kalastussäännön määräyksiin:

– Palautetaan aiemmin hyvin toimineet perhe- ja nuorisoluvat käyttöön.

– Luovutaan kalastusmatkailijoiden vuorokautisesta aikarajoituksesta, koska kalastuspaineen tavoiteltu 30 % vähenemä toteutuu jo myynnissä olevien lupien määrän rajoituksella.

– Säädetään kalastuslupien maksimihinnoiksi venekalastuksen osalta 60 € / vrk ja rantakalastuksessa 40 € / vrk.

– Sallitaan venekalastusluvalla kalastus myös rannasta.

– Sallitaan rantakalastusluvalla kalastus sekä Suomessa että Norjassa sillä kalastusvyöhykkeellä, johon se on ostettu, riippumatta siitä mistä maasta lupa on hankittu.

– Ulkopaikkakuntalaisten kalastajien kalastusaikojen rajoittamisen sijaan otetaan käyttöön kalastusmatkailijoille saaliskiintiö: yksi yli kolmen kilon lohi tai kaksi alle kolmen kilon lohta vuorokaudessa.

Lausunnolla oleva pöytäkirjan luonnos Suomen ja Norjan välisistä neuvotteluista sisältää seuraavia poikkeuksia kalastussääntöön kaudelle 2018

Mahdollisuus siirtää osa lupakiintiöstä Norjassa joen yläosan kalastusvyöhykkeiltä alemmille kalastusvyöhykkeille.

Kolmelle prosentille vene- ja rantakalastusluvista varataan erilliset lasten kalastusluvat, joilla yksi alle 16-vuotias voi kalastaa yhdellä vavalla. Kalastusluvan haltijalla, jonka luvan yhteyteen kuuluu lapsilupa on velvollisuus ilmoittaa myös lapsen saalis.

Veneestä kalastettaessa kaikilla, myös soutajalla, on oltava kalastuslupa.

Lisäksi pöytäkirjan luonnos sisältää muutoksia sivujokien jokisuiden rauhoitusalueisiin, verkkojen rakenteeseen ja paikkakuntalaisten saalisilmoitusmenettelyyn, sekä oikeuttaa toimivaltaisen viranomaisen myöntämään tutkimuslupia ja poikkeuksia kalojen pyyntimääräyksiin.

SVK:n näkemyksen mukaan pöytäkirjan luonnokseen kirjattu Suomen ja Norjan neuvottelun tulos ei edistä kalastusmatkailua toivotulla tavalla.

Vuonna 2017 esille nousseet kalastusmatkailuun liittyvät ongelmat uudessa kalastussäännössä ja kalastuslupajärjestelmässä jäivät neuvotteluissa ratkaisematta.

SVK:n esittämiä parannuksia kalastussääntöihin kaudelle 2018 ei ole neuvotteluissa huomioitu tai saavutettu, lukuun ottamatta pientä parannusta lasten kalastuslupien saatavuuteen, joka jäi kuitenkin 3 % osuuteen lupakiintiöstä ja tuon rajoituksen takia lähes merkityksettömäksi.

SVK edellyttää neuvotteluissa päästävän tulokseen, joka huomioi kaudella 2018 kalastussäännöstä poikkeavissa määräyksissä kalastusmatkailun kehittämistarpeet ja parantaa ulkopaikkakuntalaisten kalastusmahdollisuuksia Tenojoella.