Tenon kalastussääntö

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 19.3.2021 mmvk

Suomi ja Norja ovat uudistaneet ja vahvistaneet Tenojoen kalastussopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön, joka astui voimaan vuoden 2017 kalastuskaudella. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta pyytää asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä (HE 30/2021) eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (Tenon voimaansaattamislaki). Lain säännöstä erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluvista kalastusluvista muutettaisiin niin, että laissa säädettäisiin nykyistä selkeämmin erityiskiintiölupien käytöstä ja lupien myöntämisen perusteina käytettävistä tiedoista. Kalatalousaluetta koskevaa sääntelyä täydennettäisiin julkista hallintotehtävää hoitavan vastuiden ja valvonnan osalta. Lisäksi osasta luvanmyyjälle määräytyistä tehtävistä säädettäisiin tarkentavasti Tenon voimaan-saattamislailla ja sen nojalla annettavalla asetuksella. Esityksellä selvennetään ja täydennetään erityistä kalastuslupakiintiötä koskevaa sääntelyä. Esityksessä muutettaisiin alle 18-vuotiaiden paikkakuntalaisten kalastusluvat maksuttomiksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

Vuoden 2021 alusta alkaen Tenojoen kalastuslupien myynnin järjestäminen siirtyi Lapin ELY-keskukselta paikalliselle kalatalousalueelle. Lupamyynnin hallinnoinnin muutos edellyttää teknisiä korjauksia säädösteksteihin ja vastuiden tarkennuksia.

Kokonaisuudessaan ulkopaikkakuntalaisille vapakalastajille on ollut myynnissä Suomen puolelle Tenojokea yhteensä 5500 rantakalastuslupaa ja 5500 venekalastuslupaa kalastuskauden aikana. Erityisenä ryhmänä ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille on määritelty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tästä oma lupakiintiönsä, jonka suuruus on Tenon kalastussään-nön mukaan enintään kolmasosa kokonaiskiintiöistä. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan Tenon lohikannan tilan heikentyneen ja myytävien lupien kokonaismäärään kohdistuvan paineita vähennykseen. Lupien kokonaismäärät määritettäisiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Esityksen mukaan Tenon voimaansaattamislakia muutettaisiin siten, että muutetaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 8 §, 10 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 8 § osaksi laeissa 232/2018 ja 233/2019, sekä lisätään lakiin uusi 8 a ja 8 b §.

Ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille varatun erityisen kalastuslupakiintiön lupien myynnissä on esiintynyt alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavaa käytäntöä, joka pyritään poistamaan esityksen mukaisesti säännöksiä tarkentamalla. Säännösten muutoksilla varmistettaisiin kyseisten lupien myynti ensisijaisesti ulkopaikkakuntalaisille omistukseen perustuvien kalastusoikeuksien haltijoille hyödyntäen Maanmittauslaitoksen tuottamia tietoja. Erityisen kalastuslupakiintiön myymättä jäävät luvat vapautuisivat maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettävällä tavalla yleiseen lupamyyntiin.

Tenojoen uudistetut kalastuslupien hinnat alkaen vuodesta 2017 ovat nostaneet vuorokausimaksuja ajankohdasta ja kalastusvyöhykkeestä riippuen jopa sadoilla prosenteilla verrattuna vuonna 2016 voimassa olleeseen tilanteeseen. Taulukossa on esitetty hintojen kehitystä vuosina 2016-2020.

Ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeutta omistamattomien kalastuslupien hinnat eri kalastusvyöhykkeillä Tenojoella vuosina 2016-2020.

Hinnat € / vrk
Lupatyyppi Kalastusvyöhyke 2016 2017 2018 2019 2020
Vene 1 vrk Nuorgam 40 50 60-80 60-80 60-80
Vene 1 vrk Vetsikko 40 50-80 60-80 60-80 60-85
Vene 1 vrk Utsjoki 40 50-60 60-80 65-85 70-90
Vene 1 vrk Outakoski ja Inarijoki 40 60 60-80 60-80 60-80
Ranta 1 vrk Nuorgam 25 45 50 50 50
Ranta 1 vrk Vetsikko 25 40-60 50 50 55
Ranta 1 vrk Utsjoki 25 35-45 50 55 60
Ranta 1 vrk Outakoski pääuoma 25 60 50 40-50 40-50
Ranta 1 vrk Inarijoki 10 40 25 25 40
Nuoret 18v. vene Kaikki vyöhykkeet 5 € / vko 40 40 40 40
Nuoret 18v. ranta Kaikki vyöhykkeet 5 € / vko 25 25 25 25
Puolisolupa Kaikki vyöhykkeet 5 € / vrk ei saatavissa 2017-2020  
Nuoret alle 16v. Vuonna 2020 lapsilupia maksutta toisen luvanhaltijan lupaan liitettynä. 

Tenojoen lohikantojen tila on heikentynyt

Esityksen perusteluissa tuodaan esille tarve Tenojoelle myytävien kalastuslupien kokonaismäärän rajoittamiseen heikentyneiden lohikantojen takia. Myytävien kalastuslupien kokonaismäärästä säädettäisiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

SVK pitää tärkeänä, että mahdollisen lupamäärän rajoittamisen osalta toimitaan tasapuolisesti ja ulkopaikkakuntalaisille myytävien vene- ja rantakalastuslupien määrät pidetään suhteessa samalla tasolla kuin aiemmin. SVK:n näkemyksen mukaan ulkopaikkakuntalaisten matkailukalastukselle varattu lupakiintiö on ollut kokonaisuudessaan liian pieni lupien kysyntään nähden ja muodostaa rajoitteita Tenojoelle suuntautuviin kalastusmatkoihin.

SVK pitää tutkittuun tietoon perustuvaa kalastuksen säätelyä tarpeellisena ja kannattaa Tenon lohikantoihin kohdistuvan kalastuksen väliaikaista rajoittamista kantojen elvyttä-miseksi. Vuonna 2020 Tenojokeen nousi tutkimusten mukaan vain reilut 14 000 lohta, joka on määränä erittäin vähäinen vesistön potentiaaliin nähden. SVK korostaa kalastuksen rajoitustoimissa tasapuolisuutta kaikkien kalastajaryhmien ja eri pyydysten välillä.

8§ Kalastuslupien myynnin järjestäminen

Tenojoen kalastuslupien myynnin järjestämisen siirryttyä ELY-keskukselta vuoden 2021 alusta paikalliselle kalatalousalueelle säädöksiin tehtävät tekniset tarkennukset ovat tarpeellisia. Kalastuslupatulojen tilittämisen ja muiden teknisten käytäntöjen osalta SVK ei näe tarvetta lausua esityksestä.

SVK nostaa esiin Tenojoen kalastuslupien myynnissä vuosia esiintyneet huonot käyttäjä-kokemukset. Kalastuslupien saaminen seurueen tai perheen yhteiselle kalastusmatkalle on ollut jo aiemminkin vaikeaa ulkopaikkakuntalaisten pienen lupakiintiön takia. Kalastuslupajärjestelmää tulee kehittää huomioiden myös kalastusoikeutta omistamattomat ulkopaikkakuntalaiset kalastajat.

10§ Kalastuslupien hinnoittelu

Lasten ja nuorten kalastusharrastuksen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi paikallisten alle 18-vuotiaiden maksuttomat kalastusluvat ovat kiitettävä ratkaisu. SVK esittää 10§ lisättäväksi myös ulkopaikkakuntalaisten alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten maksuttomat vapakalastusluvat. Tämä lisäys huomioisi kaikkien ikäryhmään kuuluvien kalastajien kalastuskulttuurin kehittymisen ja säilymisen mukaan lukien ulkopaikkakunnilla asuvat saamelaiset nuoret.

Voimassa olevan Tenon voimaansaattamislain 10§ todetaan, että hintojen määrittelemisessä otetaan huomioon vastaavantyyppisten kalastuslupien markkinatilanne. Kyseistä lain säännöstä ei ole riittävästi noudatettu. Tenojoen kalastuslupien hinnat ulkopaikkakuntalaisille kalastajille vuosina 2017-2020 eivät ole linjassa lohen vapakalastuksen yleiseen hintatasoon Suomessa ja ovat useita Norjan lohenkalastuskohteita kalliimpia. Esimerkiksi Tornionjoella täysi-ikäisen lohenkalastuslupa yhden kunnan alueelle maksaa 60 € / kalastuskausi tai koko rajajoen kattavalle yhteislupa-alueelle 20 € / vrk, 80 € / vko ja 160 € / kalastuskausi. Simojoella kalastuslupa Simon kunnan alueelle maksaa 15 € / vrk ja 70 € / kalastuskausi.

SVK esittää Tenojoelle aikuisten ulkopaikkakuntalaisten kalastajien kalastuslupien venekalastuksen maksimihinnaksi 60 € / vrk ja rantakalastuksen maksimihinnaksi 40 € / vrk. Nämä maksimihinnat tulisi sisällyttää nyt esityksessä käsiteltävän Tenon voimaansaattamislain 10 § kalastuslupien hinnoittelusta. Tenon voimaansaattamislain 10§ nykyisin säädetty Tenojoen kalastusluvan maksimihinta 150 € / vrk on johtanut tilanteeseen, jossa kalastuslupien hinnat ovat voimakkaasti nousujohteiset ja kohtuuttoman kalliita erityisesti perheille. Tenojoen lohikannat ovat kalastuksellisesti nykypäivänä keskitasoiset tai heikot. Korkeisiin lupahintoihin ei ole kalakantojen puolesta perusteita.

Tenojoen kalastuslupien valikoimaan tulisi lisätä mahdollisuus ostaa muun kalalajin kuin lohen kalastukseen oikeuttava lupa. Kalastajilta saadun palautteen perusteella esimerkiksi harjuksen kalastamiseen oikeuttavalle edullisemmalle luvalle olisi kysyntää ja sellainen olisi lohikannan heikentyneen tilan takia myös kalakantojen näkökulmasta hyvin perusteltua.

12§ Erityinen kalastuslupakiintiö

 Ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille varattu erityinen kalastuslupakiintiö ja sen käyttö ovat olleet sekavia. SVK:n näkemyksen mukaan esityksen mukaiset uudet säännökset selkeyttäisivät kyseisen kalastusoikeuden määräytymisen perusteita ja sen käyttöä. Esityksestä ei käy ilmi kuinka muutokset vaikuttaisivat erityisen kalastuslupakiintiön suhteelliseen osuuteen kaikista myytävistä kalastusluvista. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettävien lupamäärien osalta SVK pitää tärkeänä, että yleisessä myynnissä olevien ulkopaikka-kuntalaisten vene- ja rantakalastuslupien suhteellinen määrä ei laske aiempaan tilanteeseen verrattuna. Tärkeää on myös huolehtia tästä erityisestä kalastuslupakiintiöstä myymättä jäävien lupien nopeasta siirtämisestä yleisesti kaikille ulkopaikkakuntalaisille myytävien kalastuslupien kiintiöön.