Tenon kalastus

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2020 mmm

Suomi ja Norja ovat uudistaneet ja vahvistaneet Tenojoen kalastussopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön, joka astui voimaan vuoden 2017 kalastuskaudella. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (Tenon voimaansaattamislaki). Lain säännöstä erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluvista kalastusluvista muutettaisiin niin, että laissa säädettäisiin nykyistä selkeämmin erityiskiintiölupien käytöstä ja lupien myöntämisen perusteina käytettävistä tiedoista. Kalatalousaluetta koskevaa sääntelyä täydennettäisiin julkista hallintotehtävää hoitavan vastuiden ja valvonnan osalta. Lisäksi osasta luvanmyyjälle määräytyistä tehtävistä säädettäisiin tarkentavasti Tenon voimaansaattamislailla ja sen nojalla annettavalla asetuksella. Esityksellä selvennetään ja täydennetään erityistä kalastuslupakiintiötä koskevaa sääntelyä. Esityksessä muutettaisiin alle 18-vuotiaiden paikkakuntalaisten vapakalastusluvat maksuttomiksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

Vuoden 2021 alusta alkaen Tenojoen kalastuslupien myynnin järjestäminen siirtyy Lapin ELY-keskukselta paikalliselle kalatalousalueelle. Lupamyynnin hallinnoinnin muutos edellyttää teknisiä korjauksia säädösteksteihin ja vastuiden tarkennuksia.

Kokonaisuudessaan ulkopaikkakuntalaisille vapakalastajille on myynnissä Suomen puolelle Tenojokea yhteensä 5500 rantakalastuslupaa ja 5500 venekalastuslupaa kalastuskauden aikana. Erityisenä ryhmänä ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille on määritelty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tästä oma lupakiintiönsä, jonka suuruus on Tenon kalastussään-nön mukaan enintään kolmasosa kokonaiskiintiöistä. Esityksen mukaan Tenon voimaansaattamis-lakia muutettaisiin siten, että ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille varattaisiin pysyvästi maksimimäärä eli 1833 venekalastuslupaa ja 1833 rantakalastuslupaa kalastuskaudessa.

Ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille varatun erityisen kalastuslupakiintiön lupien myynnissä on ollut alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavaa käytäntöä, joka pyritään poistamaan esityksen mukaisesti säädöksiä tarkentamalla. Säädösten muutoksilla varmistettaisiin kyseisten lupien myynti ensisijaisesti ulkopaikkakuntalaisille omistukseen perustuvien kalastusoikeuksien haltijoille. Erityisen kalastuslupakiintiön myymättä jäävät luvat vapautuisivat seuraavalla viikolla kaikille ulkopaikkakuntalaisille ostettaviksi yleiseen lupakiintiöön.

Tenojoen uudistetut kalastuslupien hinnat alkaen vuodesta 2017 ovat nostaneet vuorokausimaksuja ajankohdasta ja kalastusvyöhykkeestä riippuen jopa sadoilla prosenteilla verrattuna vuonna 2016 voimassa olleeseen tilanteeseen. Taulukossa on esitetty hintojen kehitystä vuosina 2016-2020.

Ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeutta omistamattomien kalastuslupien hinnat eri kalastusvyöhykkeillä Tenojoella vuosina 2016-2020.

Hinnat € / vrk
Lupatyyppi Kalastusvyöhyke 2016 2017 2018 2019 2020
Vene 1 vrk Nuorgam 40 50 60-80 60-80 60-80
Vene 1 vrk Vetsikko 40 50-80 60-80 60-80 60-85
Vene 1 vrk Utsjoki 40 50-60 60-80 65-85 70-90
Vene 1 vrk Outakoski ja Inarijoki 40 60 60-80 60-80 60-80
Ranta 1 vrk Nuorgam 25 45 50 50 50
Ranta 1 vrk Vetsikko 25 40-60 50 50 55
Ranta 1 vrk Utsjoki 25 35-45 50 55 60
Ranta 1 vrk Outakoski pääuoma 25 60 50 40-50 40-50
Ranta 1 vrk Inarijoki 10 40 25 25 40
Nuoret 18v. vene Kaikki vyöhykkeet 5 € / vko 40 40 40 40
Nuoret 18v. ranta Kaikki vyöhykkeet 5 € / vko 25 25 25 25
Puolisolupa Kaikki vyöhykkeet 5 € / vrk ei saatavissa 2017-2020  
Nuoret alle 16v. Vuonna 2020 lapsilupia maksutta toisen luvanhaltijan lupaan liitettynä. 

Esityksen mukaan ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille myönnettäisiin Suomen 5500 rantakalastusluvan ja 5500 venekalastusluvan kausikiintiöstä leikattu 1833 venekalastusluvan ja 1833 rantakalastusluvan kiintiö. Tällöin molempien lupamuotojen kiintiö kasvaisi noin 170 lupavuorokaudella aiempaan käytäntöön verrattuna. Kiintiöistä myymättä jääneet luvat palautuisivat yleiseen lupamyyntiin seuraavalla viikolla, joka olisi aikataulun nopeutuessa parannus aikaisempaan käytäntöön. SVK huomauttaa, että kyseisten kiintiöiden pysyvä nostaminen vastaavasti vähentää kohtuuttomasti muiden ulkopaikka-kuntalaisten vapakalastajien saatavissa olevia lupamääriä.

SVK:n näkemyksen mukaan ulkopaikkakuntalaisten matkailukalastukselle varattu lupa-kiintiö (5500+5500) on kokonaisuudessaan liian pieni lupien kysyntään nähden ja muodostaa rajoitteita Tenojoelle suuntautuviin kalastusmatkoihin.

Lasten ja nuorten kalastusharrastuksen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi paikallisten alle 18-vuotiaiden maksuttomat vapakalastusluvat ovat kiitettävä ratkaisu. SVK muistuttaa samassa yhteydessä tarpeesta soveltaa samaa käytäntöä myös ulkopaikkakuntalaisten lasten ja nuorten maksuttomien kalastuslupien myöntämiseksi.

Tenojoen kalastuslupien hinnat ulkopaikkakuntalaisille kalastajille vuosina 2017-2020 eivät ole linjassa lohen vapakalastuksen yleiseen hintatasoon Suomessa ja ovat useita Norjan lohenkalastuskohteita kalliimpia. SVK on esittänyt aiemmissa lausunnoissaan Tenon kalas-tuksen säädöksistä ja toistaa esityksensä aikuisten ulkopaikkakuntalaisten kalastajien kalastuslupien venekalastuksen maksimihinnaksi 60 € / vrk ja rantakalastuksen maksimi-hinnaksi 40 € / vrk. Nämä maksimihinnat tulisi sisällyttää nyt esityksessä käsiteltävän Tenon voimaansaattamislain 10 §. Tenon voimaansaattamislain 10§ nykyisin säädetty Tenojoen kalastusluvan maksimihinta 150 € / vrk on johtanut tilanteeseen, jossa kalastuslupien hinnat ovat voimakkaasti nousujohteiset ja kohtuuttoman kalliita erityisesti perheille. Tenojoen lohikannat ovat kalastuksellisesti nykypäivänä keskitasoiset. Korkeisiin lupahintoihin ei ole kalakantojen puolesta perusteita.

SVK nostaa esiin Tenojoen kalastuslupien myynnissä vuosia esiintyneet huonot käyttäjä-kokemukset. Kalastuslupien saaminen seurueen tai perheen yhteiselle kalastusmatkalle on ollut vaikeaa ulkopaikkakuntalaisten pienen lupakiintiön takia. Kalastuslupajärjestelmää tulee kehittää huomioiden myös kalastusoikeutta omistamattomat ulkopaikkakuntalaiset kalastajat, joiden saatavissa olevaan lupamäärään esitys tuo edelleen heikennyksiä.

Tenojoen kalastuslupien myynnin järjestämisen siirtyessä ELY-keskukselta vuoden 2021 alusta paikalliselle kalatalousalueelle säädöksiin tehtävät tekniset tarkennukset ovat tarpeel-lisia. Kalastuslupatulojen tilittämisen ja muiden teknisten käytäntöjen osalta SVK ei näe tarvetta lausua esityksestä.