Tenojoen kalastus, MMVK

Lausunto ehdotuksesta Suomen ja Norjan väliseksi sopimukseksi Tenojoen kalastuksesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, 23.11.2016, mmvk

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on tutustunut asiaa koskevaan hallituksen esitykseen (HE 239/2016 vp) ja esittää lausuntonaan sopimuksen vahvistamisesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä kunnioittavasti seuraavaa

NYKYTILAN ARVIOINTIA
Suomi ja Norja ovat neuvotelleet Tenojoen kalastussopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön uudesta sisällöstä, jonka on tarkoitus astua voi-maan vuoden 2017 kalastuskaudella. Tavoitteena on lohen kalastuskuolevuuden pienentäminen 30 %, jonka seurauksena useimpien lohikantojen oletetaan elpyvän kestävän käytön tasolle runsaan kymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa kaikille parempia lohisaaliita.

Tenojoen ja sen sivujokien heikentyneiden lohikantojen tukemiseksi lohenkalastuksen nykyistä tiukempi säätely on välttämätöntä. Voimassa olevalla kalastussäännöllä ja paikallisella vapaaehtoisella säätelyllä ei ole saavutettu parannusta lohikantojen heikkoon tilaan. Useat tutkimukset ja lohisaaliiden pysyvä heikentyminen pitkän seurantajakson (1975-2015) keskiarvon alapuolelle osoittavat lohikantojen vaarantuneen.

Lohenkalastuksen tehoa ei voida voimassa olevan kalastussäännön mukaan säädellä paikkakuntalaisten osalta vastaamaan lohikannoissa tapahtuvia muutoksia. Kalastusta pitää voida säädellä joustavasti kaikkien kalastaja-ryhmien, pyyntimuotojen ja -välineiden osalta tutkimustietoon perustuen.

VAHVISTETTAVAN KALASTUSSOPIMUKSEN JA -SÄÄNNÖN VAIKUTUKSISTA
Uudistettu kalastussopimus ja -sääntö mahdollistaisivat monipuolisesti Tenojoen vesistöalueen heikentyneiden lohikantojen kalastuksen säätelyn. Uudistuksissa on huomioitu mahdollisuus reagoida lohikantojen tilan muutoksiin nopeammin kuin vanhassa sopimuksessa. Uuden kalastussäännön sisältö tarkistetaan määräajoin. Kalastussääntöön kirjatun lisäksi on varattu hallitukselle tai niiden määräämille viranomaisille valta säätää tiukennuksia kalastussääntöön, esimerkiksi saaliskiintiöitä, lohikantojen tilan niin vaatiessa.
Uudessa säännössä lohenkalastusta rajoitetaan nykyisestään kaikkien kalastajaryhmien ja pyydysten osalta, joka on merkittävä parannus vanhaan sääntöön verrattuna. Vanhassa säännössä vain ulkopaikkakuntalaisten vapakalastusta säädeltiin vuosittain ja toimintamalli on osoittautunut täysin riittämättömäksi.
Kokonaisuutena uusi Tenojoen kalastussopimus ja -sääntö ovat lohikantojen elinvoimaisuuden ylläpitämisen kannalta huomattava parannus nykytilaan.

ESITYKSEN HYLKÄÄMISEN VAIKUTUKSET
Uuden sopimuksen hyväksymättä jättäminen jatkaisi Tenon lohikantojen heikentämistä ja johtaisi hallitsemattomaan tilaan nykyisen sopimuskauden päätyttyä vuoden 2017 lopussa.
Voimassa olevan kalastussääntö ei anna riittäviä mahdollisuuksia ohjata kalastusta tutkimustiedon perusteella kestävämpään suuntaan.
Yhteisen rajajoen kalastuksen ohjaamisessa yhteistyö Norjan kanssa on kiistatta parempi toimintamalli kuin ajautuminen kansalliseen säätelyyn molemmissa maissa. Veteen piirretty raja keskellä Tenojokea heikentäisi matkailukalastajien ja paikallisten asukkaiden kalastusmahdollisuuksia, tuhoaisi kalastukseen perustuvan yritystoiminnan edellytykset ja estäisi joen 30 lohikannan kestävän hoidon ja kalastuksen säätelyn.

VAPAA-AJANKALASTAJAT KANNATTAVAT KALASTUSSOPIMUKSEN JA -SÄÄNNÖN HYVÄKSYMISTÄ
Vaikka esitys uudeksi kalastussopimukseksi ja -säännöksi vähentää merkittävästi kalastusmatkailumahdollisuuksia Tenojoella eikä ehdotus monilta osin vastaa vapaa-ajankalastajien tekemiä ehdotuksia, kannattaa SVK esityksen hyväksymistä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kannattaa sopimuksen hyväksymistä, koska
– se on välttämätöntä vesistöalueen lohikantojen tilan parantamiseksi kestävän käytön tasolle,
– lohikantojen heikentynyt tila vaatii nopeita ja laajoja kalastuksen säätelytoimenpiteitä,
– uusi kalastussääntö on edeltäjäänsä verrattuna joustavampi ja antaa paremmat mahdollisuudet tutkimustietoon perustuvalle säätelylle ja koska,
– lohikantojen voimistuminen hyödyttää kaikkia kalastajaryhmiä ja antaa kasvumahdollisuuksia kalastusmatkailulle.

KALASTUSSOPIMUKSEN JA -SÄÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA
SVK esittää, että kalastussopimuksen ja -säännön vahvistamisen jälkeen Suomi pyrkii mahdollisimman nopealla aikataululla neuvotteluissa Norjan kanssa korjaamaan sopimukseen ja sääntöön liittyviä puutteita, joita on esitetty järjestön aikaisemmissa asiaa koskevissa lausunnoissa.
Kalastussopimuksen ja -säännön täytäntöönpanossa järjestö kiinnittää huomiota erityisesti kahteen asiaan, saaliskiintiöiden käyttämiseen kalastuksen säätelyssä ja ei-paikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden vapakalastuskiintiön mahdollisiin vaikutuksiin kalastusmatkailuun Tenojoella.

Saaliskiintiöt ja kalastuksen säätely
Tenojoen kalastussopimuksen ja -säännön keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset nykyaikaiselle, kestävän käytön mukaiselle kalastuksen säätelylle.
Tässä mielessä on hämmästyttävää, että sopimuksen tai säännön perusteluissa mahdollisuutta saaliskiintiöiden käyttöön erityisesti vapakalastuksessa ei ole millään tavoin käsitelty. Onhan menetelmä käytössä lähes kaikilla Norjan ja osalla Suomenkin lohijoista.
Ehdotuksen perusteluissa saaliskiintiöiden käyttöä ei ole tarkasteltu eikä syitä niiden käyttämättä jättämiseen ole esitetty. Ehdotuksesta ei myöskään käy ilmi, onko Suomi tai Norja tuonut kiintiöiden käyttöä esille keskusteluissa kalastuksen säätelystä.
Tästä huolimatta kalastussopimuksen artiklan 6 perusteluissa ja artiklassa mainitaan saaliskiintiöt mahdollisena osana kalastuksen säätelyä.

Saaliskiintiöt ovat keskeinen väline nykyaikaisessa kalastuksen säätelyssä. Tenojoella niiden käyttö mahdollistaisi joustavamman ja tehokkaamman tavan säädellä matkailukalastusta kuin vuorokausilupien enimmäismäärään perustuva säätely.
Valtion tämän vuoden lisätalousarvion mukainen esitys Tenon lohennousun kaikuluotausseurannan järjestämisestä luo lisää edellytyksiä ajantasaiseen tietoon perustuvalle saaliskiintiöjärjestelmälle.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että
– maa- ja metsätalousvaliokunta mietinnössään edellyttää saaliskiintiöihin perustuvan vapakalastuksen säätelyjärjestelmän käyttöönoton selvittämistä Tenojoen kalastuksensäätelyssä ja asiasta käytäviä neuvotteluja Norjan kanssa.

Ei paikkakuntalaisten vapakalastuskiintiö ja matkailukalastus
Ehdotetun uuden kalastussäännön mukaan Suomessa myytävistä vapakalastuksen vuorokausiluvista enintään kolmasosan suuruinen kiintiö voidaan varata muualla kuin Tenon vesistön jokilaaksoissa asuville kalastusoikeuden haltijoille. Kiintiö jaetaan tasan rantakalastusluville ja venekalastusluville.
Kiintiön suuruus vahvistetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Siltä osin kuin ei-paikkakuntalaiset kalastusoikeuden haltijat jättävät lunastamasta kiintiön mukaisia kalastuslupia, ne palautuisivat muiden kalastusmatkailijoiden käytettäviksi. Myös tästä menettelystä säädettäisiin MMM:n asetuksella.
Ehdotusta perustellaan nykyisen perustuslain säädöksillä.
Ehdotuksen perusteluista ei ilmene, miten 1/3 enimmäisosuus on määritelty.
Tenon nykyisen kalastussopimuksen ja säännön mukaan ei-paikkakuntalaiset kalastusoikeuden haltijat ovat hankkineet vapakalastuslupansa samoin kuin muutkin kalastusmatkailijat. Oletettavasti heidän osuutensa vapakalastusluvista on kuitenkin ollut huomattavasti pienempi kuin ehdotuksen mukainen enimmäismäärä eli 1/3 vuorokausiluvista.
Mikäli maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kiintiön sisältyvien lupien määrä määrätään lähelle enimmäiskiintiötä, saattaa se merkittävästi heikentää muiden kalastusmatkailijoiden kalastusmahdollisuuksia ja matkailukalastusyrittäjien asemaa.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että
– maa- ja metsätalousvaliokunta mietinnössään edellyttää maa- ja metsätalousministeriöltä kalastusmatkailumahdollisuuksien huomioon ottamista ja varovaisuuttaa määrättäessä asetuksella enimmäismäärän ei-paikkakuntalaisten vapakalastuksen vuorokausikiintiölle Tenojoella ja että
– tarvittavan enimmäiskiintiön suuruus ja käyttöönoton mahdolliset vaikutukset kalastusmatkailuun pikaisesti selvitetään.