Tenon kalastussääntö

Lausunto ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoella vuonna 2011, 24.3.2011 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

Tenojoen ja sen sivujokien heikentyneiden lohikantojen tukemiseksi lohenkalastuksen nykyistä tiukempi säätely on tarpeellista. Useat tutkimukset osoittavat lohikantojen heikentyneen. RKTL:n mukaan uusin julkaistu vuoden 2009 tilastoitu lohisaalis 63,5 tonnia koko jokialueelta on vuodesta 1972 alkaneen tilastohistorian pienin. SVK painottaa kalastuksen säätelytoimien olevan tärkeitä merellä, Tenovuonossa ja jokialueella. Kalastuksen säätelyn ja rajoitusten tulisi koskea kaikkia kalastajaryhmiä ja kaikkia pyyntimuotoja.

RKTL:n mukaan vuonna 2009 ulkopaikkakuntalaiset pyydystivät koko Tenojoen jokialueen lohisaaliista noin 36 %. Tenojoen jokialueen norjanpuolen lohisaaliista ulkopaikkakuntalaiset kalastajat ovat pyytäneet vain alle 10 %. Lausuntopyynnössä esitetyt rajoitukset ja suositukset koskisivat vain ulkopaikkakuntalaisten kalastajien ryhmää, jonka saalis on vain pieni osa Tenojoen lohen kokonaissaaliista.

SVK esittää ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoella vuonna 2011, että

– saaliskiintiöt (esitys 1.) tulee asettaa vain suosituksina, koska ne eivät sisälly Norjan ja Suomen välisen sopimuksen 7 artiklan mukaiseen päätösvaltaan ja että

– kalastusta ei pidä rajoittaa lausuntopyynnössä esitetyllä (esitys 2.) kalastusaikaa hyvin voimakkaasti rajoittavalla tavalla. Kalastusta tulee jatkaa kauden 2010 kaltaisilla säännöillä.

Norjan ja Suomen välisen sopimuksen 7 artiklan mukaisia rajoituksia ei tule nyt muuttaa viime vuonna käytössä olleista muuten, kuin lisätä saaliskiintiö suositus. Säätelyssä pitää ottaa huomioon myös Utsjoen kalastusmatkailuyrittäjien toimintamahdollisuudet, joita heikentää sääntöjen jatkuva muuttelu. Tenojoen lohenkalastuksen säätelyä tulee tarkastella kokonaisuutena syksyllä 2011 alkavissa kalastussäännön uudistamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Tässä yhteydessä maiden välistä sopimusta tulee muuttaa siten, että Suomen ja Norjan kalastusviranomaisilla on mahdollisuus yhdessä nykyistä joustavammin muuttaa kalastussääntöjä lohikantojen tilan mukaan. Lohenkalastuksen rajoituksista säädettäessä tulee huomioida kaikki kalastajaryhmät ja kaikki pyyntimuodot. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää samaan aikaan, kun päätetään valtioiden rajajokiosuuden kalastuksesta, velvoitetaan valtioita saattamaan voimaan vähintään saman sisältöiset kalastusrajoitukset Norjan rannikolla ja Tenovuonossa sekä sopimusvaltioiden jokialueilla. Sääntöjen uudistuksessa tulee huomioida esitykset, jotka on mainittu liitteenä olevassa Euroopan Vapaa-ajankalastajaliiton, European Anglers Alliance, julkilausumassa Tenojoen lohikantojen hoidosta (Helsinki 28.8.2010).