Tenon sopimus

 

Lausunto Tenojoen kalastussopimuksen 7 artiklan mukaisiin
kalastussääntöneuvotteluihin liittyen 22.3.2006

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää omasta ja
jäsenliittojensa puolesta lausuntonaan seuraavaa.

 

1. Rantakalastuksen kalastusvuorokauden lyhentäminen pullonkaulakohdissa ja
Boratbockan perhokalastusalueen muutokset

 

SVK: näkemyksen mukaan kalastuksen pullonkaulakohdissa Tanabron sillan
kohdalla, sekä Ylä- ja Alakönkään alueilla voidaan lohen nousun turvaamiseksi
lyhentää kalastusvuorokautta nykyisestä. Vuorokautinen rauhoitusaika klo 14-21
kyseisillä alueilla on hyväksyttävissä.

Boratbokcan perhokalastusalueen kalastajakiintiö 35 henkilöä on ollut
ylimitoitettu. Perhokalastus on sallittua lähes kaikkialla jokivarren alueella
ja kalastajia tulisi ohjata kalastamaan myös muilla alueilla. Edellä mainituilla
alueilla tapahtuvan kalastusvuorokauden lyhentämisen yhteydessä Boratbockan
perhokalastusalueen rajat, kalastajakiintiö ja 12 tunnin rauhoitusaika voidaan
poistaa.

 

2. Venekalastuksessa käytettävien vapojen määrä.

 

Tenojoen kalastussääntö ja Suomen ja Norjan valtioiden välinen sopimus
Tenojoen kalastussäännöstä on säädetty lailla perustuslainsäätämisjärjestyksessä
ja näin ollen se ohittaa kansalliset kalastuslait ja asetukset Suomen ja Norjan
rajajokiosuudella. Sopimuksen 7 artikla määrittää ne asiat, mitkä lainsäätäjä on
delegoinut viranomaiselle, eikä niitä ilman eduskunnan päätöstä voida muuttaa.
Venekalastuksessa käytettävien vapojen tai vieheiden määrä ei kuulu asioihin,
joiden rajoituksista voitaisiin päättää TE-keskuksen ja fylkesmannin välisissä
sopimusneuvotteluissa.

SVK esittää venekalastuksen maksimi vapamäärän suositukseksi 3 vapaa / vene
ja suosituksen kirjaamista Tenojoelle laadittaviin herrasmiessääntöihin.

 

3. ”Lapsilupa”

 

Nuorten kalastusharrastuksen edistämiseksi perustettava erillinen lupa on
myönteistä kehitystä Tenojoen lupakäytännössä. 5 euron hinta viikon
kalastusluvasta on hyväksyttävä ja kohtuullinen. Suomalaisen lainsäädännön
mukaan esimerkiksi viehekortin ja kalastuksenhoitomaksun osalta ikärajana on
18-vuotta. SVK esittää 16-vuoden sijaan 18-vuotta ikärajaksi edullisten lupien
myöntämisessä ja luvan nimeksi ”Nuorisolupa”.

 

4. Kalastuksen herrasmiessäännöt

 

SVK näkee kalastuksen herrasmiessäännöt hyvänä ideana valistaa kalastajia
käyttäytymään toisiaan huomioiden ja suosituksilla voidaan myös ohjata
kalastusta niiltä osin kuin Tenon kalastussopimuksen 7 artikla ei anna siihen
sääntömuutoksin mahdollisuuksia. Muutamia esityksiä suosituksiksi:


– Suosituilla kalastuspaikoilla voit joutua jonottamaan. Huomioi muut
kalastajat. Odota aina omaa kalastusvuoroasi.

– Kalastus aloitetaan aina edellisen kalastajan ylävirranpuolelta.
Kalastaessasi siirry aina jouhevasti alavirran suuntaan. Älä jää kalastamaan
samaa kohtaa liian pitkäksi ajaksi. Mitä nopeammin siirryt eteenpäin sitä
nopeammin alkaa uusi vuorosi.

– Kalastuksen sujuvuuden takia suositellaan venekalastuksessa käytettäväksi
kerrallaan maksimissaan 3 vapaa / vene.

– Lohien vahingoittumisen estämiseksi suositellaan käytettäväksi vain yhtä
viehettä yhtä vapaa ja siimaa kohden.

– Perhokalastaja: Vältä tarpeetonta kahlaamista erityisesti suosituilla
venekalastuksen soutulinjoilla.

– Venekalastaja: Huomioi alavirrassa kalastava kahlaava perhokalastaja
riittävän varhain.

– Venekalastaja: Vältä tarpeettoman pitkien yli 20 metrin siimapituuksien
käyttöä uistelussa.

– Muista kotirauha. Älä tahallisesti häiritse rannan asukkaita. Älä kulje
pihojen läpi rantaan ellet ole kysynyt siihen lupaa.

– Venekalastaja: Kalastaessasi älä jää soutamaan paikallesi, äläkä souda
takaisin ylöspäin.

– Venekalastaja: Selvitä ennen kalastuksen aloittamistasi soutupaikkojen
lähtöpaikat. Älä ohita lähtöpaikkaa kalastaen, jos rannalla on soutuvuoroaan
odottavia kalastajia.

– Kalojen alamitat ovat ehdottomia alamittoja, joten tulkitse ne mieluummin
sopivasti pidemmiksi.

– Muista, että kalastussäännön mukaan kalastus vavalla ja vieheellä on
kielletty:

1) patojohteiden sisäpuolella ja alueella, joka on 50 metriä lähempänä padon
suuta tai 10 metriä lähempänä sen sivuverkkoa. Eli vähintään 50 metriä ylä- ja
alavirtaan padosta ja 10 metriä sivusuunnassa.

2) 10 metriä lähempänä seisovaa verkkoa

3) sillalta, sekä

4) rannalta 50 metriä lähempänä niiden sivujokien suuta, joihin lohi nousee.


 

 

5. Kalastussäännön uudistaminen

 

Kalastussäännön uudistaminen on Tenojoen anadromisten lohikalojen ja
sisävesikalojen luonnonkantojen suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi tarpeellista.
Nykyiset säädökset eivät ole riittäviä turvaamaan alueen luonnonkantojen
monimuotoisuutta ja säilymistä. Kalastussäännön uudistaminen on myös kalastuksen
uudelleen järjestämiseksi tarpeellista. Valtioiden välinen sopimus Tenojoen
kalastusssäännöstä ja sen 7 artiklan mukaiset mahdollisuudet muuttaa
kalastuskäytäntöä ovat nykytilanteessa riittämättömiä ja vanhentuneita.
Kalastuskäytäntöä tulisi voida muuttaa Lapin TE-keskuksen (ennen lääninhallitus)
ja Fylkesmannen i Finnmark´in yhteisin päätöksin vastaamaan nykyisiä
säätelytarpeita sekä paikkakuntalaisten että ulkopaikkakuntalaisten osalta.

Kalastuskäytäntöä ei tulisi uudistaa vuosittain vaan pidemmällä ajanjaksolla,
jotta kalastusmatkailun toimintaedellytykset säilyisivät tulevaisuudessakin
hyvinä. Kalastusmatkailuun liittyvää yritystoimintaa on kehitettävä ja tuettava
erityisesti paikallisen väestön mahdollisuuksia alan yrittäjyyteen.