Tenon kalastussääntö 2019

Lausunto Tenon kalastussäännön poikkeuksista vuodelle 2019, 21.3.2019

Suomi ja Norja ovat uudistaneet Tenojoen kalastussopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön, joka on ollut uudistettuna voimassa vuoden 2017 kalastuskaudesta. Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan mukaan Suomen ja Norjan hallitukset tai niiden määräämät viranomaiset voivat sopia kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä, jos se on tarpeen kalakantojen tilan turvaamiseksi tai heikentymisvaarassa olevien kalakantojen elvyttämiseksi taikka jos kalakantojen tila sen sallii. Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa pöytäkirjasta, johon on kirjattu neuvottelutulos Suomen ja Norjan välisistä neuvotteluista.

Neuvotteluihin valmistauduttiin käsittelemällä kalastuskauden jälkeen esille nousseita ehdotuksia kalastussäännöstä poikkeamiseksi muun muassa Tenojoen kalastussopimuksen paikallisen seurantaryhmän kokouksissa, joihin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö osallistui ja toi lausumassaan esille näkemyksiään kalastussäännöstä poikkeaviksi määräyksiksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

SVK:n havaitsemia heikkouksia kalastussäännössä vuoden 2018 kalastuskaudella ja esityksiä kalastussäännöstä poikkeaviksi määräyksiksi kaudella 2019

Voimassa olevan Tenon kalastussopimuksen päämäärä on vähentää kaikkea kalastuspainetta noin 30 % ja tavoitteena, että kalastuskuolevuus vähenisi samassa suhteessa. Kalastusmatkailun kalastuspaineen vähennys toteutui kuitenkin huomattavasti 30 % tavoitetta suurempana, koska myynnissä olevien lupien määrän 33 % leikkauksen lisäksi lyhennettiin vuorokautista kalastusaikaa 30 %. Suomi ja Norja määrittelivät kalastuslupien hinnat erillisillä kansallisilla säädöksillä. Tenon kalastusoikeuden haltijoiden esityksiin perustuvat maa- ja metsätalousministeriön vahvistamat kalastuslupien hinnat nousivat liian korkeiksi. Teno ei ollut vuonna 2018 kalastussäännön ja korotettujen lupahintojen takia hinta-laatusuhteeltaan vetovoimainen kalastuskohde, jollaisena se on totuttu aiemmin tuntemaan.

SVK esittää kaudelle 2019 seuraavia muutoksia kalastussäännön määräyksiin:

– Palautetaan aiemmin hyvin toimineet perheluvat käyttöön.

– Luovutaan kalastusmatkailijoiden vuorokautisesta aikarajoituksesta, koska kalastuspaineen tavoiteltu 30 % vähenemä toteutuu jo myynnissä olevien lupien määrän rajoituksella.

– Säädetään kalastuslupien maksimihinnoiksi venekalastuksen osalta 60 € / vrk ja rantakalastuksessa 40 € / vrk.

– Sallitaan venekalastusluvalla kalastus myös rannasta.

– Sallitaan rantakalastusluvalla kalastus sekä Suomessa että Norjassa sillä kalastusvyöhykkeellä, johon se on ostettu, riippumatta siitä mistä maasta lupa on hankittu. Norjasta ostettu lupa kolmen yhdistetyn kalastusvyöhykkeen alueelle oikeuttaisi kalastamaan Suomessa vastaavien alkuperäisten kalastusvyöhykkeiden alueella.

– Ulkopaikkakuntalaisten kalastajien kalastusaikojen rajoittamisen sijaan otetaan käyttöön kalastusmatkailijoille saaliskiintiö: yksi yli kolmen kilon lohi tai kaksi alle kolmen kilon lohta vuorokaudessa.

Lausunnolla oleva pöytäkirjan luonnos Suomen ja Norjan välisistä neuvotteluista sisältää seuraavia poikkeuksia kalastussääntöön kaudelle 2019

Kalastusvyöhykkeitä muutettaisiin Norjassa viidestä kolmeen yhdistämällä Nuorgam, Vetsikko ja Utsjoki yhdeksi kalastusvyöhykkeeksi. Sallitut kalastusvuorokaudet jaettaisiin Norjassa kolmelle kalastusvyöhykkeelle, joista yhdistetty laajempi vyöhyke saisi suurimman osan kalastusvuorokausista.

Vene- ja rantakalastuslupiin voitaisiin liittää lasten kalastusluvat, joilla yksi tai useampi alle 16-vuotias voisi kalastaa yhdellä vavalla kalastusluvan haltijan kanssa. Kalastusluvan haltijalla, jonka luvan yhteyteen kuuluu lapsilupia olisi velvollisuus ilmoittaa myös lasten saalis.

Veneestä kalastettaessa kaikilla, myös soutajalla, olisi oltava kalastuslupa.

Lisäksi pöytäkirjan luonnos sisältää muutoksia sivujokien jokisuiden rauhoitusalueisiin, verkkojen rakenteeseen ja paikkakuntalaisten saalisilmoitusmenettelyyn, sekä oikeuttaa toimivaltaisen viranomaisen myöntämään tutkimuslupia ja poikkeuksia kalojen pyyntimääräyksiin.

SVK:n näkemyksen mukaan pöytäkirjaan kirjattu Suomen ja Norjan neuvottelun tulos ei edistä kalastusmatkailua riittävällä tavalla.

Vuosina 2017 ja 2018 esille nousseet kalastusmatkailuun liittyvät ongelmat uudessa kalastussäännössä ja kalastuslupajärjestelmässä ovat edelleen neuvotteluissa pääosin ratkaisematta.

SVK:n jo aiemmin esittämiä parannuksia kalastussääntöihin ei ole neuvotteluissa huomioitu tai saavutettu, lukuun ottamatta parannusta alle 16-vuotiaiden lasten kalastuslupien saatavuuteen, jonka myötä lasten kalastusmahdollisuudet Tenojoella paranevat kiitettävällä tavalla.

Sivujokien jokisuiden rauhoitusalueet tulee muodostaa siten, että vetouistelu sivujoen suualueen kohdalla on mahdollista vastarannan puolella jokea, eikä kalastusta tarvitse keskeyttää sivujokien kohdalla.

SVK edellyttää neuvotteluissa päästävän tulokseen, joka huomioi kaudella 2019 kalastussäännöstä poikkeavissa määräyksissä kalastusmatkailun kehittämistarpeet ja parantaa ulkopaikkakuntalaisten kalastusmahdollisuuksia Tenojoella.