Tenon kalastussääntö

Lausunto Tenon kalastussäännön muutostarpeista, 2.3.2020

Suomi ja Norja ovat neuvotelleet Tenojoen kalastussopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön, joka astui voimaan vuoden 2017 kalastuskaudella. Tavoitteena on lohen kalastuskuolevuuden pienentäminen 30 %, jonka seurauksena useimpien lohikantojen oletetaan elpyvän kestävälle tasolle runsaan kymmenen vuoden aikana. Kyseessä on valtioiden välinen sopimus, jonka säädökset ylittävät kansalliset kalastussäädökset, niiltä osin mitä sopimuksessa on säädetty. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa Tenon kalastussäännön muutostarpeista.  Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

Tenojoen ja sen sivujokien heikentyneiden lohikantojen tukemiseksi lohenkalastuksen nykyistä tiukempi säätely on tarpeellista. Useat tutkimukset osoittavat lohikantojen heikentyneen. SVK painottaa kalastuksen säätelytoimien olevan tärkeitä merellä, Tenovuonossa ja jokialueella. Kalastuksen säätelyn ja rajoitusten tulee koskea kaikkia kalastajaryhmiä ja kaikkia pyyntimuotoja.

Tutkimusten mukaan Tenojoessa ja sen sivujoissa on useita eri lohikantoja, jotka ovat geneettisesti toisistaan poikkeavia. Eri lohikannat poikkeavat toisistaan kutualueiden valinnan lisäksi myös nousuajankohdiltaan. Lohen kalastuksen säätelyssä tulee huomioida monimuotoisten eri aikaan kesällä jokeen nousevien kantojen elinvoimaisuus.

Lohikantojen tila Tenojoen valuma-alueella pääuomassa ja sivuvesissä eivät ole vielä merkittävästi parantuneet kalastussäännön muutaman vuoden voimassaolon aikana. Kalastussäännön lyhyen voimassaolon ei voidakaan olettaa vaikuttavan näin nopeasti merkittävästi lohikantojen tilaan. Lohen merivaelluksen aikaiseen eloonjääntiin liittyy ilmeisesti myös ongelmia, mukaan lukien kalastus syönnösvaelluksen aikana.

Tenon kalastussäännön käytäntöön soveltamisessa havaittuja ongelmia ja perusteluja

1) Ulkopaikkakuntalaisten ja paikkakuntalaisten luvallisen lohenkalastuskauden kesto tulisi tasavertaisuusperiaatteen mukaan yhdenmukaistaa.

2) Kalastuslupien myynnin ja saannin ongelmat ovat varjostaneet Tenon kalastusmatkailua koko nykyisen kalastussäännön ajan. Ongelmia on ollut Suomessa lupamyyntijärjestelmän toimivuudessa, lupien korkeassa hinnoittelussa, kalastuslupien saamisessa peräkkäisille päiville, kalastajaryhmän (esim. perhe tai muu yhdessä matkustava ryhmä) lupien saamisessa samalle ajanjaksolle, sekä nuorten ja perheiden kalastuslupien puuttumisena. Nuoriso- ja perhelupien saatavuus tulisi taata kirjaamalla kyseiset lupamuodot kalastussääntöön vene- ja rantakalastuslupien yhteyteen.

3) Venekalastusluvalla tulisi sallia kalastus myös rannasta molempien valtioiden alueilla yhdellä vavalla sillä kalastusvyöhykkeellä, johon lupa on ostettu. Venekalastuslupa on pääsääntöisesti rantakalastuslupaa kalliimpi. Nykyiseen toimintamalliin ei ole myöskään lohikantojen hoitoon perustuvaa tarvetta, koska kalastus tapahtuisi samalla kalastusvyöhykkeellä kalastustehon kasvamatta.

4) Venekalastusluvasta tulisi poistaa paikallisen soutajan käyttöpakko klo 19-7, koska paikallisia soutajia ei ole riittävästi saatavilla ja kalastusluvan hankkineella jää käyttämättä jo valmiiksi ostettua ja maksettua kalastusoikeutta.

5) Rantakalastuksen luvallinen kalastusaika 23-16 on edellyttänyt kalastamaan lähinnä yöaikaan, joka ei ole erityisesti nuorille ja perheille, tai muillekaan kalastajille mielekästä kalastusaikaa. Ajallisen päivärauhoituksen poistaminen mahdollistaisi kalastamisen normaalin vuorokausirytmin mukaan ja nukkumisen yöllä.

6) Suomen ja Norjan välinen sopimus kalastuksesta Tenojoen vesistössä (Artikla 6) mahdollistaa useita erilaisia toimenpiteitä kalastuksen ja saaliin määrän ohjaamiseksi. Muun muassa saaliskiintiöiden määräämisen, tiettyä kokoluokkaa olevien saaliskalojen ottamisen kieltämisen ja pyydysten rakenteesta määräämisen. Näillä kalastuksen säätelytoimenpiteillä voitaisiin tarvittaessa tarkentaa vuosittaista säätelyä kalakantojen tilan vaatimalla tavalla. Tenon kalastussäännön osalta voidaan keventää hankalaksi koettuja vapakalastuksen päiväkohtaisia kalastuksen rauhoitusaikoja, joita voidaan tarvittaessa kompensoida asettamalla vuositasolla saaliskiintiöitä.

7) Muiden kalalajien kuin lohen, meritaimenen ja merinieriän kalastus voitaisiin sallia rannalta tapahtuvana vapakalastuksena nykyistä pidemmällä ajanjaksolla. Erityisesti harjuksen kalastusta voitaisiin lisätä nykyisestään.

8) Ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeutta omistamattomien kalastajien (2§4)) kalastusta on rajoitettu erilaisin kalastussäännössä kirjattujen säädöksien perusteella paljon enemmän kuin kalastussäännön tavoitteena oleva 30% pienentymä lohen kalastuskuolevuudessa. Ulkopaikkakuntalaisten kalastajien rajoitukseksi riittäisi pelkästään kalastuslupien myyntimäärissä jo tehty 30% leikkaus aikaisempaan lupamyyntiin verrattuna, jonka lisäksi kalastuskauden kestoa on vähennetty 23% (19 päivää).

9) Kalastuslupien huonolla saatavuudella on ollut negatiivisia vaikutuksia Tenon jokilaakson kalastusmatkailun parissa toimiville yrityksille liittyen majoituksen myyntiin ja veneiden vuokraukseen kalastusmatkailijoille. Kalastajille suunnatut palvelut ovat heikentyneet.

Esityksiä Tenon kalastussäännön muuttamiseksi

4§ Kalastuslupaluokat
Lisätään uusi 2 momentti, jossa säädetään että 1 momentin kohdissa 3) ja 4) tarkoitettuja vene- ja rantakalastuslupia voidaan myöntää nuorisolupina alle 16-vuotiaille maksutta ja alle 18-vuotiaille alennettuun hintaan. Samaan aikaan kalastavan perheen toiselle huoltajalle voidaan myöntää kalastuslupa alennettuun hintaan. Mainittujen kalastuslupien poikkeavat hinnat määriteltäisiin kummankin valtion kansallisilla säädöksillä päätettäessä rajajokiosuuden eri kalastusvyöhykkeiden lupien hinnoista.

8§ Vapakalastuskausi
Lohen, meritaimenen ja merinieriän vapakalastus sallitaan ulkopaikkakuntalaisille vene- ja rantakalastuslupien haltijoille kesäkuun 1. päivästä elokuun 20. päivään.

9§ Vene- ja rantakalastusluvat
Poistetaan rantakalastusluvasta ajalliset päivärauhoitukset sallimalla kalastus 24 tuntia vuorokaudessa.
Poistetaan venekalastusluvasta paikallisen soutajan käyttöpakko klo 19 (18) – 7 (6). Lisätään venekalastuslupaan sallituksi kalastustavaksi myös rantakalastus yhdellä vavalla sillä kalastusvyöhykkeellä, jolle lupa on ostettu molemmissa valtioissa.

17§ Muiden lajien kalastusaika
Lisätään muiden lajien kalastukseen sallittavaksi menetelmäksi vapakalastus. Sallituksi kalastuskaudeksi muiden lajien vapakalastuksessa muutetaan koko rajajokialueella 20. toukokuuta alkaen 20. elokuuta saakka.

25§ Muun kalan pyynti verkkopyydyksillä
Lisätään pykälän nimeen ”ja vapakalastuksessa”. Lisätään oma momentti vapakalastuksesta, jossa määritellään lohenkalastuskaudesta poikkeavalla ajalla muun kalan pyynnissä sallittu maksimi siiman paksuus sen kärkiosasta mitattuna ja suurin sallittu koukkukoko, jotka mahdollistaisivat harjuksen kalastamisen nykyistä pidemmän kalastuskauden ajan.

Kokonaisuuden kannalta on tärkeää samaan aikaan rajoittaa Tenojoen lohikantaan kohdistuvaa kalastusta myös Norjan rannikolla, Tenovuonossa ja joen Norjalle kuuluvalla alaosalla.