Tenon kalastussääntö

Lausunto Tenojoen kalastussäännön vuotta 2020 koskevista täsmennyksistä, 18.3.2020

Suomi ja Norja ovat uudistaneet Tenojoen kalastussopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön, joka on ollut uudistettuna voimassa vuoden 2017 kalastuskaudesta. Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan mukaan Suomen ja Norjan hallitukset tai niiden määräämät viranomaiset voivat sopia kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä, jos se on tarpeen kalakantojen tilan turvaamiseksi tai heikentymisvaarassa olevien kalakantojen elvyttämiseksi taikka jos kalakantojen tila sen sallii. Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa pöytäkirjasta, johon on kirjattu neuvottelutulos Suomen ja Norjan välisistä neuvotteluista.

Neuvotteluihin valmistauduttiin käsittelemällä kalastuskauden jälkeen esille nousseita ehdotuksia

kalastussäännöstä poikkeamiseksi muun muassa Tenojoen kalastussopimuksen paikallisen seurantaryhmän kokouksissa, joihin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö osallistui ja toi lausumassaan esille näkemyksiään kalastussäännöstä poikkeaviksi määräyksiksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

Lausunnolla oleva pöytäkirjan luonnos Suomen ja Norjan välisistä neuvotteluista sisältää seuraavia poikkeuksia kalastussääntöön kaudelle 2020

Kalastusvyöhykkeitä muutettaisiin Norjassa viidestä kolmeen yhdistämällä Nuorgam, Vetsikko ja Utsjoki yhdeksi kalastusvyöhykkeeksi. Sallitut kalastusvuorokaudet jaettaisiin Norjassa kolmelle kalastusvyöhykkeelle, joista yhdistetty laajempi vyöhyke saisi suurimman osan kalastusvuorokausista.

Rantakalastusluvan kalastusvuorokauden kellonaikoja muutettaisiin. Aloitusaika olisi klo 19 ja lopetusaika klo 19, sekä lisättäisiin rauhoitusaika klo 24-07.

Vene- ja rantakalastuslupiin, sekä paikkakuntalaislupiin voitaisiin liittää lasten kalastusluvat, joilla yksi tai useampi alle 16-vuotias voisi kalastaa yhdellä vavalla kalastusluvan haltijan kanssa. Kalastusluvan haltijalla, jonka luvan yhteyteen kuuluu lapsilupia olisi velvollisuus ilmoittaa myös lasten saalis.

Veneestä kalastettaessa kaikilla, myös soutajalla, olisi oltava kalastuslupa.

Lisäksi pöytäkirjan luonnos sisältää muutoksia sivujokien jokisuiden rauhoitusalueisiin, verkkojen rakenteeseen ja paikkakuntalaisten saalisilmoitusmenettelyyn, sekä oikeuttaa toimivaltaisen viranomaisen myöntämään tutkimuslupia ja poikkeuksia kalojen pyyntimääräyksiin.

SVK:n havaitsemia heikkouksia kalastussäännössä vuoden 2019 kalastuskaudella ja esityksiä kalastussäännöstä poikkeaviksi määräyksiksi kaudella 2020

Voimassa olevan Tenon kalastussopimuksen päämäärä on vähentää kaikkea kalastuspainetta noin 30 % ja tavoitteena, että kalastuskuolevuus vähenisi samassa suhteessa. Kalastusmatkailun kalastuspaineen vähennys toteutui kuitenkin huomattavasti 30 % tavoitetta suurempana, koska myynnissä olevien lupien määrän 33 % leikkauksen lisäksi lyhennettiin vuorokautista kalastusaikaa 30 % ja ulkopaikkakuntalaisten vapakalastuskauden pituutta 23 % (19 vuorokautta). Suomi ja Norja määrittelivät kalastuslupien hinnat erillisillä kansallisilla säädöksillä. Tenon kalastusoikeuden haltijoiden esityksiin perustuvat maa- ja metsätalousministeriön vahvistamat kalastuslupien hinnat nousivat liian korkeiksi. Teno ei ollut vuonna 2019 kalastussäännön ja korotettujen lupahintojen takia hinta-laatusuhteeltaan vetovoimainen kalastuskohde, jollaisena se on totuttu aiemmin tuntemaan.

SVK esittää kaudelle 2020 seuraavia muutoksia kalastussäännön määräyksiin:

– Palautetaan aiemmin hyvin toimineet perheluvat käyttöön.

– Tarjotaan nuorille kalastusluvat maksutta. Mahdollistetaan nuorille kalastaminen myös ilman mukana olevaa vanhempaa henkilöä.

– Luovutaan kalastusmatkailijoiden vuorokautisesta aikarajoituksesta vene- ja rantakalastuksessa, koska kalastuspaineen tavoiteltu 30 % vähenemä toteutuu ja ylittyy jo myynnissä olevien lupien määrän rajoituksella ja kalastuskauden lyhentämisellä.

– Poistetaan paikallisen soutajan käyttöpakko klo 19-07 venekalastuksessa.

– Sallitaan venekalastusluvalla kalastus myös rannasta.

– Sallitaan rantakalastusluvalla kalastus sekä Suomessa että Norjassa sillä kalastusvyöhykkeellä, johon se on ostettu, riippumatta siitä mistä maasta lupa on hankittu. Norjasta ostettu lupa kolmen yhdistetyn kalastusvyöhykkeen alueelle oikeuttaisi kalastamaan Suomessa vastaavien alkuperäisten kalastusvyöhykkeiden alueella.

– Sivujokien jokisuiden rauhoitusalueet tulee muodostaa siten, että vetouistelu sivujoen suualueen kohdalla on mahdollista vastarannan puolella jokea, eikä kalastusta tarvitse kokonaan keskeyttää sivujokien kohdalla.

– Ulkopaikkakuntalaisten kalastajien kalastusaikojen rajoittamisen sijaan otetaan käyttöön kalastusmatkailijoille saaliskiintiö: yksi yli kolmen kilon lohi tai kaksi alle kolmen kilon lohta vuorokaudessa.

SVK:n näkemyksen mukaan pöytäkirjaan kirjattu Suomen ja Norjan neuvottelun tulos ei edistä kalastusmatkailua riittävällä tavalla.

Vuosina 2017-2019 esille nousseet kalastusmatkailuun liittyvät ongelmat uudessa kalastussäännössä ja kalastuslupajärjestelmässä ovat edelleen pääosin ratkaisematta.

SVK:n jo aiemmin esittämiä parannuksia kalastussääntöihin ei ole neuvotteluissa huomioitu tai saavutettu, lukuun ottamatta parannusta alle 16-vuotiaiden lasten kalastuslupien saatavuuteen, jonka myötä lasten kalastusmahdollisuudet Tenojoella paranisivat kiitettävällä tavalla.

Esitetyillä rantakalastuksen kellonaikojen muutoksilla kalastusmahdollisuudet paranisivat päivä- ja ilta-aikaan.

SVK edellyttää neuvotteluissa päästävän tulokseen, joka huomioi kaudella 2020 kalastussäännöstä poikkeavissa määräyksissä kalastusmatkailun kehittämistarpeet ja parantaa ulkopaikkakuntalaisten kalastusmahdollisuuksia Tenojoella.