Tenon lohenkalastus 2022

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2022, 5.4.2022 mmm

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyynnön aineistoon: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. SVK lausuu asiasta kunnioittavasti seuraavaa.

TAUSTAA

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Esityksen tavoitteena on turvata edellytykset Tenon lohikantojen elpymiselle ja saattamiseksi kestävälle tasolle. Laissa säädettäisiin siitä, että lohenkalastus ja lohenpyyntiin tarkoitettujen välineiden käyttäminen Tenojoen vesistössä olisi kiellettyä määrättynä aikana vuonna 2022.

Lohenkalastus olisi kokonaan kiellettyä Tenojoen pääuomassa, Inarinjoessa ja Kietsimäjoessa niiden rajajokiosuuksilla, sekä Suomen puoleisilla sivuvesillä niiden lohennousualueilla ajanjaksolla 1.6.-31.12.2022.

Tätä hallituksen lakiesitystä edelsi Suomen ja Norjan välinen neuvottelu, jossa alkuperäinen esitys paikallisten pienimuotoisen lohenkalastuksen sallimisesta vuonna 2022 ei tullut hyväksytyksi.

SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN KANTA

Tutkimusten mukaan Tenojoen vesistöön nousevat lohikannat ovat edelleen heikossa tilassa. Vuonna 2020 jokeen nousi ennätyksellisen alhainen määrä vain reilut 14000 lohta, jonka perusteella lohenkalastus kiellettiin kokonaan vuodeksi 2021 lohikantojen vahvistamiseksi. Vuoden 2021 kaikuluotauksen perusteella Luonnonvarakeskus arvioi julkaisussaan Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2021 nousumääräksi noin 26350 lohta. Vuoden 2021 korkeampi lukema ei kuitenkaan tarkoita lohikannan koossa tapahtuneen vielä myönteistä kehitystä, vaan kalamäärä on suurempi johtuen vuonna 2021 voimassa olleista meri- ja jokialueen kalastuskielloista. Pienentyneen kalastuskuolleisuuden vaikutuksesta kaikuluotaimen pääsi ohittamaan suurempi määrä lohia. Luken biologisen neuvonannon mukaan lohikannat eivät kestä vielä kalastuksen lisäämistä (J. Erkinaro 2022). Lohikantojen heikon tilan takia Suomen ja Norjan viranomaiset ovat päätyneet esittämään lohenkalastuksen kieltämistä kokonaan kaudella 2022 Tenojoen vesistön alueella. Lohikantojen tilaan vaikuttavat rajoitukset toteutettaisiin Suomessa säätämällä laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä.

SVK PITÄÄ TENOJOEN LOHIKANTOJEN ELVYTTÄMISTÄ TÄRKEÄNÄ

SVK pitää tutkittuun tietoon perustuvaa kalastuksen säätelyä tarpeellisena ja kannattaa Tenon lohikantoihin kohdistuvan kalastuksen väliaikaista kieltämistä vuonna 2022 kantojen elvyttämiseksi. SVK korostaa kalastuksen rajoitustoimissa tasapuolisuutta kaikkien kalastajaryhmien ja eri pyydysten välillä. Norjalaisten lohenkalastuksen kieltäminen jokialueilla ja merellä on samassa yhteydessä ensiarvoisen tärkeää.