Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Tenon kalastussopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2018, 20.3.2018

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Tenon kalastussopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2018

Suomi ja Norja ovat uudistaneet ja vahvistaneet Tenojoen kalastussopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön, joka astui voimaan vuoden 2017 kalastuskaudella. Kalastussäännön 4§ kohdissa 3 ja 4 määriteltyjen ulkopaikkakuntalaisille myytävien vene- ja rantakalastuksen vuorokausilupien hinta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa asetuksestaan kalastusluvista, joka sisältää kalastuslupien hinnoittelun, ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden lupakiintiön, kalastuslupatulojen tilittämisen ja lupatulojen käytön perusteet. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

Kalastussäännössä ulkopaikkakuntalaisille kalastajille on määritelty kaksi lupamuotoa: rantakalastuslupa ja venekalastuslupa. Niiden vuorokausihinnoittelussa esitetään noudatettavan markkinalähtöistä hintaa, joka vaihtelisi voimaansaattamislain 10§ mukaan rantakalastusluvassa välillä 25-150 € / vrk ja venekalastusluvassa välillä 40-150 € / vrk, ja lupien hinnat voisivat olla eritasoisia eri kalastusvyöhykkeillä ja vaihdella sesongin mukaan eri ajankohtina. Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain 10§ osalta on käynnissä keskeneräinen lain muutosprosessi, jossa esityksenä on kaikkien lupamuotojen hinnan alarajan poistaminen ja ylärajan säilyttäminen 150 € / vrk tasolla.

Kaudella 2017 oli ensimmäistä kertaa käytössä uuteen kalastussopimukseen perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säätämät lupahinnat. Lupahinnat vaihtelivat venekalastuksessa 50-80 € / vrk ja rantakalastuksessa 35-60 € / vrk. Vielä kaudella 2016 tarjolla olleet puoliso- ja nuorisoluvat poistuivat lupavalikoimista kokonaan. Uudistetut kalastuslupien hinnat nostivat vuorokausimaksuja ajankohdasta ja kalastusvyöhykkeestä riippuen 25-300 %. Puoliso- ja nuorisolupien poistuminen valikoimasta aiheutti perheiden kalastuslupakustannuksiin 600-4700 % korotuksen aiempaan lupakäytäntöön verrattuna. Erityisesti nuorten kalastuslupien hinnoittelu nousi tuhansia prosentteja aiemmasta.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää jokivarren osakaskuntien esityksiin nojautuen Tenojoen kalastuslupien hintoihin jo toista vuotta peräkkäin rajuja korotuksia. Mikäli ministeriön esittämä asetusluonnos hyväksytään hinnat nousevat kahden vuoden takaisiin hintoihin verraten Tenon rantakalastuslupien osalta kaksinkertaisiksi. Venekalastuslupien hinnat olisivat myös sesonkiaikaan kaksinkertaiset. Taulukossa on esitetty hintojen kehitystä vuosina 2016-2018.

Ministeriö esittää kalastuslupien hintoihin seuraavia korotuksia eri kalastusvyöhykkeillä:

Hintojen vertailua muihin lohenkalastuskohteisiin

Suomen muilla lohijoilla, esimerkiksi Tornion- ja Simojoella, kalastuslupien hinnat ovat tasoa 15-20 € / vrk. Näätämöjoella hintataso on 25-30 € / vrk. Nuorten kalastusmahdollisuudet on huomioitu mainituilla joilla tarjoamalla alle 18-vuotiaille lupahinnasta 50% alennus ja alle 15-vuotiailla on oikeus maksuttomaan kalastukseen. Simo- ja Näätämöjoella on lupatarjonnassa myös perheluvat. Tornionjoella koko kalastuskauden kattava kalastuslupa yhden kunnan alueelle maksaa 60 € ja 15-17-vuotiaille 30 €. Simojoella koko kauden kattava kalastuslupa yhden kunnan alueelle maksaa 70 €.

Norjan lohijoilla yleinen hintataso on 20-50 € kalastusvuorokaudelta ja alle 16-vuotiaille nuorille on lohenkalastus useissa kohteissa maksutonta. Osassa kohteista alle 18-vuotiaille myydään peruslupia halvempia lupia. Norjassa hinnoiltaan korkeammat lohenkalastuskohteet ovat Tenojoesta poikkeavia pienille lupamäärille rajoitettuja ja alueellisesti poolitettuja erityiskohteita.

Tenon kalastuslupien esitetyt hinnat ovat kohtuuttoman korkeita

Ulkopaikkakuntalaisten venekalastuslupien kalastusvuorokauden hintoihin esitetään Tenojoelle 20-60 prosentin korotusta useilla kalastusvyöhykkeillä verrattuna vuoden 2017 hintatasoon. Nuorisoluvan poistuttua lupavalikoimasta kaudella 2017 alle 18-vuotiaiden kalastusviikon lupahinnat peruslupien hinnoin laskettuna nousivat lupa-alueesta riippuen 2900-4700 prosenttia aiemmasta (6 kalastuspäivää). Nuorisolupien kaudelle 2018 esitetty hintataso on edelleen liian korkea, eikä tilanne ole parantunut kauteen 2017 verrattuna. Puolisoluvan poistumisella lupavalikoimasta kaudella 2017 oli vaikutuksena 400-1500 prosentin hinnannousu aiempaan. Ministeriön asetusluonnos ei sisällä puoliso- tai perhelupia myöskään kaudelle 2018.  Vuonna 2018 sesonkiaikaan kolmehenkisen perheen (kaksi aikuista ja lapsi) kalastusviikon pelkiksi kalastuslupien kuluiksi muodostuisi 1200 euroa vuonna 2018 (6 venekalastuspäivää). Vuoden 2016 hinnoin vastaavan kalastusviikon ja perheen kalastusluvat maksoivat 275 euroa. Kaudelle 2018 esitetyt hinnat ovat pääsääntöisesti kohtuuttomia.

Perheiden ja nuorten kalastuslupien tarjonta on edelleen hinnaltaan kallista ja puutteellista. Kuva: Janne Rautanen.

Ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden lupakiintiö

Esityksen mukaan ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille myönnettäisiin Suomen 5500 rantakalastusluvan ja 5500 venekalastusluvan kiintiöstä leikattu 1660 venekalastusluvan ja 1660 rantakalastusluvan kiintiö. Kiintiöistä myymättä jäänet luvat palautuisivat yleiseen lupamyyntiin. Asetuksen muistiossa todetaan vuonna 2017 ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden käyttäneen tästä kiintiöstä vain 506 lupaa, joista 365 kappaletta oli venekalastuslupia ja 141 kappaletta rantakalastuslupia.

SVK:n näkemyksen mukaan Tenojoen kalastuslupien hintojen tulisi olla kalastuskaudella 2018 samalla tasolla kuin kaudella 2016. Tenon lupahintojen tason määrittämisessä tulisi seurata Suomen muiden lohijokien kohtuullista hintatasoa. Tenojoen kalastusluvat ovat olleet jo vuoden 2016 ja aiemmilla hintatasoilla mitaten huomattavasti kalliimpia kuin Suomen muilla lohijoilla.

Asetusluonnoksessa esitetyt kalastuslupien hinnat vuodelle 2018 eivät ole linjassa lohen vapakalastuksen yleiseen hintatasoon Suomessa ja ovat useita Norjan lohenkalastuskohteita kalliimpia. SVK on esittänyt aiemmissa lausunnoissaan Tenon kalastuksen säädöksistä ja toistaa esityksensä aikuisten kalastajien kalastuslupien venekalastuksen maksimihinnaksi 60 € / vrk ja rantakalastuksen maksimihinnaksi 40 € / vrk. Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain 10§ nykyisin säädetty Tenon kalastusluvan maksimihinta 150 € / vrk näyttää johtavan tilanteeseen, jossa kalastuslupien hintoja nostetaan kohtuuttomalla tavalla vuodesta toiseen.

Nuorten kalastusharrastuksen tukeminen edullisemmilla tai maksuttomilla kalastusluvilla on yhteiskunnallisesti tärkeää ja myös puoliso- tai perheluvat kuuluvat sivistyneen kalastuskohteen lupavalikoimaan. SVK esittää nuorisolupien hintojen merkittävää laskemista tai nuorten lupamaksuista luopumista. Puoliso- tai perhelupien tulisi kuulua Tenojoen lupatarjontaan kauden 2016 ja sitä edeltäviä kalastuskausia vastaavin hinnoin.

Tenojoen lohikannat ovat kalastuksellisesti nykypäivänä keskitasoiset. Kalaston kehityslinjausten näkökulmasta hintojen nostamiselle ei ole edellytyksiä.

Ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden lupakiintiö on suuri (30%) verrattuna koko Suomen matkailukalastukselle varattuun lupakiintiöön. SVK:n näkemyksen mukaan matkailukalastukselle varattu lupakiintiö on kokonaisuudessaan liian pieni lupien kysyntään nähden ja muodostaa rajoitteita Tenojoelle suuntautuviin kalastusmatkoihin. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että kalastusoikeuden haltijoilta takaisin yleiseen myyntiin vapautuvat kalastusluvat palautuisivat myyntijärjestelmään huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin viikkoa ennen niiden käyttöajankohtaa. Kalastusmatkailun näkökulmasta lohenkalastusmatkan lupa-asioiden ja niiden saatavuuden pitää olla tiedossa jo useita viikkoja tai kuukausia ennen matkan ajankohtaa. SVK esittää ulkopaikkakuntalaisilta kalastusoikeuden haltijoilta lunastamatta jääneiden kalastuslupien palauttamista yleiseen myyntijärjestelmään vähintään 4 viikkoa ennen luvan käyttöajankohtaa ja tarkoitukseen varatun lupakiintiön pienentämistä venekalastuksessa 500 lupaan ja rantakalastuksessa 500 lupaan.

Kalastuslupatulojen tilittämisen ja lupatulojen käytön osalta SVK ei näe tarvetta lausua esityksestä.