Tenon kalastusluvat

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Tenon kalastussopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2019, 23.3.2019

Suomi ja Norja ovat uudistaneet ja vahvistaneet Tenojoen kalastussopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön, joka astui voimaan vuoden 2017 kalastuskaudella. Kalastussäännön 4§ kohdissa 3 ja 4 määriteltyjen ulkopaikkakuntalaisille myytävien vene- ja rantakalastuksen vuorokausilupien hinta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa asetuksestaan kalastusluvista, joka sisältää kalastuslupien hinnoittelun, ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden lupakiintiön, kalastuslupatulojen tilittämisen ja lupatulojen käytön perusteet. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

Kalastussäännössä ulkopaikkakuntalaisille kalastajille on määritelty kaksi lupamuotoa: rantakalastuslupa ja venekalastuslupa. Niiden vuorokausihinnoittelussa esitetään noudatettavan markkinalähtöistä hintaa, joka vaihtelisi voimaansaattamislain 10§ mukaan rantakalastusluvassa välillä 25-150 € / vrk ja venekalastusluvassa välillä 40-150 € / vrk, ja lupien hinnat voisivat olla eritasoisia eri kalastusvyöhykkeillä ja vaihdella sesongin mukaan eri ajankohtina.

Kaudella 2018 oli toista kertaa käytössä uuteen kalastussopimukseen perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säätämät lupahinnat. Lupahinnat vaihtelivat venekalastuksessa 60-80 € / vrk ja rantakalastuksessa 25-50 € / vrk. Vielä kaudella 2016 tarjolla olleet puolisoluvat eivät olleet lupavalikoimassa. Uudistetut kalastuslupien hinnat ovat nostaneet vuorokausimaksuja ajankohdasta ja kalastusvyöhykkeestä riippuen jopa sadoilla prosenteilla verrattuna vuoteen 2016 voimassa olleeseen tilanteeseen.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää jokivarren osakaskuntien esityksiin nojautuen Tenojoen kalastuslupien hinnoiksi kaudelle 2019 pääosin vastaavan tasoisia hintoja kuin kaudella 2018. Utsjoen alueen lupien hintaan esitetään viiden euron korotusta. Mikäli ministeriön esittämä asetusluonnos hyväksytään hinnat ovat kolmen vuoden takaisiin hintoihin verraten Tenon rantakalastuslupien osalta noin kaksinkertaiset. Venekalastuslupien hinnat olisivat myös sesonkiaikaan kaksinkertaiset. Taulukossa on esitetty hintojen kehitystä vuosina 2016-2019.

Ministeriö esittää seuraavia kalastuslupien hintoja eri kalastusvyöhykkeillä vuodelle 2019. Taulukossa näkyy hintojen kehitys vuosina 2016-2019.

Hintojen vertailua muihin lohenkalastuskohteisiin

Suomen muilla lohijoilla, esimerkiksi Tornion- ja Simojoella, kalastuslupien hinnat ovat tasoa 15-20 € / vrk. Näätämöjoella hintataso on 25-30 € / vrk. Nuorten kalastusmahdollisuudet on huomioitu mainituilla joilla tarjoamalla alle 18-vuotiaille lupahinnasta 50% alennus ja alle 15-vuotiailla on oikeus maksuttomaan kalastukseen. Simo- ja Näätämöjoella on lupatarjonnassa myös perheluvat. Tornionjoella koko kalastuskauden kattava kalastuslupa yhden kunnan alueelle maksaa 60 €, 15-17-vuotiaille 30 € ja alle 15-vuotiaille kalastus on maksutonta. Simojoella koko kauden kattava kalastuslupa yhden kunnan alueelle maksaa 70 €.

Norjan lohijoilla yleinen hintataso on 20-50 € kalastusvuorokaudelta ja alle 16-vuotiaille nuorille on lohenkalastus useissa kohteissa maksutonta. Osassa kohteista alle 18-vuotiaille myydään peruslupia halvempia lupia. Norjassa hinnoiltaan korkeammat lohenkalastuskohteet ovat Tenojoesta poikkeavia pienille lupamäärille rajoitettuja ja alueellisesti poolitettuja erityiskohteita.

Tenojoen kalastuslupien hinnat ovat muihin Suomen lohenkalastuskohteisiin verrattuna kohtuuttoman korkeita. Venekalastuslupien vuorokausihinnat ovat samaa tasoa kuin useiden lohenkalastuskohteiden koko kalastuskauden kattavat luvat. Myös rantakalastuslupien hinnat ovat moninkertaisia useaan muuhun kohteeseen verrattuna. Alle 18-vuotiaiden nuorisoluvan hinnat ovat noin 50% yleisistä lupahinnoista, mutta hintatasoltaan edelleen selvästi  muita kohteita kalliimpia. Puolisolupaa ei ole enää lupavalikoimassa.

Ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden lupakiintiö

Esityksen mukaan ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille myönnettäisiin Suomen 5500 rantakalastusluvan ja 5500 venekalastusluvan kiintiöstä leikattu 1660 venekalastusluvan ja 1660 rantakalastusluvan kiintiö. Kiintiöistä myymättä jäänet luvat palautuisivat yleiseen lupamyyntiin. Asetuksen muistiossa todetaan vuonna 2018 ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden käyttäneen tästä kiintiöstä vain 737 lupaa, joista 521 kappaletta oli venekalastuslupia ja 216  kappaletta rantakalastuslupia.

SVK:n näkemyksen mukaan Tenojoen kalastuslupien hintojen tulisi olla kalastuskaudella 2019 samalla tasolla kuin kaudella 2016. Tenon lupahintojen tason määrittämisessä tulisi seurata Suomen muiden lohijokien kohtuullista hintatasoa. Tenojoen kalastusluvat ovat olleet jo vuoden 2016 ja aiemmilla hintatasoilla mitaten huomattavasti kalliimpia kuin Suomen muilla lohijoilla.

Asetusluonnoksessa esitetyt kalastuslupien hinnat vuodelle 2019 eivät ole linjassa lohen vapakalastuksen yleiseen hintatasoon Suomessa ja ovat useita Norjan lohenkalastuskohteita kalliimpia. SVK on esittänyt aiemmissa lausunnoissaan Tenon kalastuksen säädöksistä ja toistaa esityksensä aikuisten kalastajien kalastuslupien venekalastuksen maksimihinnaksi 60 € / vrk ja rantakalastuksen maksimihinnaksi 40 € / vrk. Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain 10§ nykyisin säädetty Tenon kalastusluvan maksimihinta 150 € / vrk näyttää johtavan tilanteeseen, jossa kalastuslupien hinnat ovat nousujohteiset.

Nuorten kalastusharrastuksen tukeminen edullisemmilla tai maksuttomilla kalastusluvilla on yhteiskunnallisesti tärkeää ja myös puoliso- tai perheluvat kuuluvat sivistyneen kalastuskohteen lupavalikoimaan. Puoliso- tai perhelupien tulisi kuulua Tenojoen lupatarjontaan kauden 2016 ja sitä edeltäviä kalastuskausia vastaavin hinnoin. Alle 16-vuotiaiden maksuton lapsilupa toisen luvanhaltijan lupaan liitettynä on kiitettävä tavoite Suomen ja Norjan välisissä sopimusneuvotteluissa, jotka ovat vielä kesken. Alle 16-vuotiaiden maksuton lapsilupa olisi toteutuessaan merkittävä parannus lasten kalastusmahdollisuuksiin Tenojoella.

Tenojoen lohikannat ovat kalastuksellisesti nykypäivänä keskitasoiset. Korkeisiin lupahintoihin ei ole kalakantojen puolesta perusteita.

Ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden lupakiintiö on suuri (30%) verrattuna koko Suomen matkailukalastukselle varattuun lupakiintiöön. SVK:n näkemyksen mukaan matkailukalastukselle varattu lupakiintiö on kokonaisuudessaan liian pieni lupien kysyntään nähden ja muodostaa rajoitteita Tenojoelle suuntautuviin kalastusmatkoihin. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että kalastusoikeuden haltijoilta takaisin yleiseen myyntiin vapautuvat kalastusluvat palautuisivat myyntijärjestelmään huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin viikkoa ennen niiden käyttöajankohtaa. Kalastusmatkailun näkökulmasta lohenkalastusmatkan lupa-asioiden ja niiden saatavuuden pitää olla tiedossa jo useita viikkoja tai kuukausia ennen matkan ajankohtaa. SVK esittää ulkopaikkakuntalaisilta kalastusoikeuden haltijoilta lunastamatta jääneiden kalastuslupien palauttamista yleiseen myyntijärjestelmään vähintään 4 viikkoa ennen luvan käyttöajankohtaa.

Kalastuslupatulojen tilittämisen ja lupatulojen käytön osalta SVK ei näe tarvetta lausua esityksestä.