Tenon kalastuslupien hinnat

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Tenon kalastuslupien hinnoista vuodelle 2020, 25.3.2020

Suomi ja Norja ovat uudistaneet ja vahvistaneet Tenojoen kalastussopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön, joka astui voimaan vuoden 2017 kalastuskaudella. Kalastussäännön 4§ kohdissa 3 ja 4 määriteltyjen ulkopaikkakuntalaisille myytävien vene- ja rantakalastuksen vuorokausilupien hinta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa asetuksestaan kalastusluvista, joka sisältää kalastuslupien hinnoittelun, ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden lupakiintiön, kalastuslupatulojen tilittämisen ja lupatulojen käytön perusteet. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Kalastussäännössä ulkopaikkakuntalaisille kalastajille on määritelty kaksi lupamuotoa: rantakalastuslupa ja venekalastuslupa. Niiden vuorokausihinnoittelussa esitetään noudatettavan markkinalähtöistä hintaa, joka vaihtelisi voimaansaattamislain 10§ mukaan rantakalastusluvassa välillä 25-150 € / vrk ja venekalastusluvassa välillä 40-150 € / vrk, ja lupien hinnat voisivat olla eritasoisia eri kalastusvyöhykkeillä ja vaihdella sesongin mukaan eri ajankohtina.

Kaudella 2019 oli kolmatta kertaa käytössä uuteen kalastussopimukseen perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säätämät lupahinnat. Lupahinnat vaihtelivat venekalastuksessa 60-80 € / vrk ja rantakalastuksessa 25-50 € / vrk. Vielä kaudella 2016 tarjolla olleet puolisoluvat eivät olleet lupavalikoimassa. Uudistetut kalastuslupien hinnat ovat nostaneet vuorokausimaksuja ajankohdasta ja kalastusvyöhykkeestä riippuen jopa sadoilla prosenteilla verrattuna vuoteen 2016 voimassa olleeseen tilanteeseen.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää jokivarren osakaskuntien esityksiin nojautuen Tenojoen kalastuslupien hinnoiksi kaudelle 2020 useita korotuksia verrattuna vuoteen 2019. Mikäli ministeriön esittämä asetusluonnos hyväksytään, hinnat ovat neljän vuoden takaisiin hintoihin verraten Tenon rantakalastuslupien osalta noin kaksinkertaiset. Venekalastuslupien hinnat olisivat myös sesonkiaikaan kaksinkertaiset. Taulukossa on esitetty hintojen kehitystä vuosina 2016-2020.

Ministeriö esittää seuraavia kalastuslupien hintoja eri kalastusvyöhykkeillä vuodelle 2020. Taulukossa näkyy hintojen kehitys vuosina 2016-2020.

Hinnat € / vrk
Lupatyyppi Kalastusvyöhyke 2016 2017 2018 2019 2020
Vene 1 vrk Nuorgam 40 50 60-80 60-80 60-80
Vene 1 vrk Vetsikko 40 50-80 60-80 60-80 60-85
Vene 1 vrk Utsjoki 40 50-60 60-80 65-85 70-90
Vene 1 vrk Outakoski ja Inarijoki 40 60 60-80 60-80 60-80
Ranta 1 vrk Nuorgam 25 45 50 50 50
Ranta 1 vrk Vetsikko 25 40-60 50 50 55
Ranta 1 vrk Utsjoki 25 35-45 50 55 60
Ranta 1 vrk Outakoski pääuoma 25 60 50 40-50 40-50
Ranta 1 vrk Inarijoki 10 40 25 25 40
Nuoret 18v. vene Kaikki vyöhykkeet 5 € / vko 40 40 40 40
Nuoret 18v. ranta Kaikki vyöhykkeet 5 € / vko 25 25 25 25
Puolisolupa Kaikki vyöhykkeet 5 € / vrk
Nuoret alle 16v. Vuonna 2020 lapsilupia maksutta toisen luvanhaltijan lupaan liitettynä. 

Hintojen vertailua muihin lohenkalastuskohteisiin

Suomen muilla lohijoilla, esimerkiksi Tornion- ja Simojoella, kalastuslupien hinnat ovat tasoa 15-20 € / vrk. Näätämöjoella hintataso on 25-30 € / vrk. Nuorten kalastusmahdollisuudet on huomioitu mainituilla joilla tarjoamalla alle 18-vuotiaille lupahinnasta 50 % alennus ja alle 15-vuotiailla on oikeus maksuttomaan kalastukseen. Simo- ja Näätämöjoella on lupatarjonnassa myös perheluvat. Tornionjoella koko kalastuskauden kattava kalastuslupa yhden kunnan alueelle maksaa 60 €, 15-17-vuotiaille 30 € ja alle 15-vuotiaille kalastus on maksutonta. Simojoella koko kauden kattava kalastuslupa yhden kunnan alueelle maksaa 70 €.

Norjan lohijoilla yleinen hintataso on 20-50 € kalastusvuorokaudelta ja alle 16-vuotiaille nuorille on lohenkalastus useissa kohteissa maksutonta. Osassa kohteista alle 18-vuotiaille myydään peruslupia halvempia lupia. Norjassa hinnoiltaan korkeammat lohenkalastuskohteet ovat Tenojoesta poikkeavia pienille lupamäärille rajoitettuja ja alueellisesti poolitettuja erityiskohteita.

Tenojoen kalastuslupien hinnat ovat muihin Suomen lohenkalastuskohteisiin verrattuna kohtuuttoman korkeita. Venekalastuslupien vuorokausihinnat ovat samaa tai korkeampaa tasoa kuin useiden lohenkalastuskohteiden koko kalastuskauden kattavat luvat. Myös rantakalastuslupien hinnat ovat moninkertaisia useaan muuhun kohteeseen verrattuna. Alle 18-vuotiaiden nuorisoluvan hinnat ovat noin 50 % yleisistä lupahinnoista, mutta hintatasoltaan edelleen selvästi muita kohteita kalliimpia. Puolisolupaa ei ole enää lupavalikoimassa.

Ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden lupakiintiö

Esityksen mukaan ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille myönnettäisiin Suomen 5 500 rantakalastusluvan ja 5 500 venekalastusluvan kiintiöstä leikattu 1 660 venekalastusluvan ja 1 660 rantakalastusluvan kiintiö. Kiintiöistä myymättä jääneet luvat palautuisivat yleiseen lupamyyntiin. Asetuksen muistiossa todetaan vuonna 2019 ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden käyttäneen tästä kiintiöstä 2 094 lupaa, joista 1 403 kappaletta oli venekalastuslupia ja 691 kappaletta rantakalastuslupia.

SVK:n näkemyksen mukaan Tenojoen kalastuslupien hintojen tulisi olla kalastuskaudella 2020 samalla tasolla kuin kaudella 2016. Tenon lupahintojen tason määrittämisessä tulisi seurata Suomen muiden lohijokien kohtuullista hintatasoa. Tenojoen kalastusluvat ovat olleet jo vuoden 2016 ja aiemmilla hintatasoilla mitaten huomattavasti kalliimpia kuin Suomen muilla lohijoilla.

Asetusluonnoksessa esitetyt kalastuslupien hinnat vuodelle 2020 eivät ole linjassa lohen vapakalastuksen yleiseen hintatasoon Suomessa ja ovat useita Norjan lohenkalastuskohteita kalliimpia. SVK on esittänyt aiemmissa lausunnoissaan Tenon kalastuksen säädöksistä ja toistaa esityksensä aikuisten kalastajien kalastuslupien venekalastuksen maksimihinnaksi 60 € / vrk ja rantakalastuksen maksimihinnaksi 40 € / vrk. Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain 10§ nykyisin säädetty Tenon kalastusluvan maksimihinta 150 € / vrk näyttää johtavan tilanteeseen, jossa kalastuslupien hinnat ovat voimakkaasti nousujohteiset ja kalliit.

Nuorten kalastusharrastuksen tukeminen edullisemmilla tai maksuttomilla kalastusluvilla on yhteiskunnallisesti tärkeää ja myös puoliso- tai perheluvat kuuluvat sivistyneen kalastuskohteen lupavalikoimaan. Puoliso- tai perhelupien tulisi kuulua Tenojoen lupatarjontaan kauden 2016 ja sitä edeltäviä kalastuskausia vastaavin hinnoin. Alle 16-vuotiaiden maksuton lapsilupa toisen luvanhaltijan lupaan liitettynä on kannatettava ja edistää nuorten kalastusmahdollisuuksia. Alle 16-vuotiaille tulisi lisäksi mahdollistaa maksuton kalastaminen omatoimisesti ilman mukana olevaa huoltajaa.

Tenojoen lohikannat ovat kalastuksellisesti nykypäivänä keskitasoiset. Korkeisiin lupahintoihin ei ole kalakantojen puolesta perusteita.

SVK:n näkemyksen mukaan matkailukalastukselle varattu lupakiintiö on kokonaisuudessaan liian pieni lupien kysyntään nähden ja muodostaa rajoitteita Tenojoelle suuntautuviin kalastusmatkoihin.

Kalastuslupatulojen tilittämisen ja lupatulojen käytön osalta SVK ei näe tarvetta lausua esityksestä.