Torniojoen kalastusalueen kalastusjärjestelyt

Lausunto kalastuksen järjestelyistä Tornionjoen kalastusalueella vuonna 2012, 25.11.2011

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 1§ edellyttää kalastuksen järjestämistä siten, että kalastuksen tulee olla kohtuullista kalakantojen suojelun ja kestävän käytön kannalta. Nykyisen kalastussäännön merialueen kalastuksen aikarajoitukset eivät ohjaa kaikkien Tornionjoen kalakantojen kalastusta kestävällä tavalla.

Tornionjoen lohi on koko Itämeren alueen tärkein luonnonvarainen lohikanta. SVK:n näkemyksen mukaan Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntöjen ja rajoitusten tulee perustua lohikannan kestävän käytön mukaiseen hyödyntämiseen, missä kalastusmatkailulla on suurin aluetaloudellinen merkitys. Tarkoituksenmukaisinta olisi että Tornionjokisuun edustan välittömässä läheisyydessä Ruotsin ja Suomen merialueilla lohen, taimenen ja siian kalastusta rajoitettaisiin nykyistä enemmän vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi ja kalastusmatkailun kehittämiseksi. Joen uhanalainen meritaimenkanta ei kestä nykyisentasoista kantaan kohdistuvaa kalastuspainetta.

Tornionjoen lohikannan viime vuosien heikko tila voidaan osoittaa RKTL:n joella tekemien kaikuluotausten perusteella. Kaikuluotauksen tulokset osoittavat nousulohimääriksi 20 300 kpl vuonna 2011, 17 200 kpl vuonna 2010 ja 33 000 kpl vuonna 2009. Vuonna 2009 lohen nousumäärät olivat saalistilastojen mukaan lähes puolta pienemmät kuin vuonna 2008. Viime vuosina lohenkalastus on ollut lohikannan tilaan nähden  liian voimakasta Itämeren pääaltaalla, Pohjanlahdella ja jokisuun merialueella. Näin ollen Itämeren tärkeimpään lisääntymisjokeen ei ole enää päässyt nousemaan lohia sellaista määrää, joka riittäisi turvaamaan luontaisen lohikannan myön-teisen kehityksen ja maksimaalisen poikastuotannon. Perämereen laskevien jokien luontaiset lohikannat ovat viime vuosina muutoinkin pääsääntöisesti pienentyneet, joka osoittaa merikalastuksen olevan nykytasolla liian voimakasta lohikantojen tilaan nähden.

EU:n päätös leikata Itämeren lohikiintiötä 51% vuodesta 2011 ei rajoita suomalaisten merellä harjoittamaa lohenkalastusta lainkaan viime vuosiin verrattuna. Maakohtaisesta lohikiintiöstä on virallisten tilastojen mukaan pyydetty Suomessa merellä viime vuosina alle 50%. Suomalaisten Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö vuodelle 2011 on 64 627 kappaletta lohta, josta on pyydetty 25.11.2011 mennessä virallisen kiintiöseurannan mukaan 30 444 kappaletta eli 47% kiintiöstä. EU:n myöntämillä nykyisillä lohikiintiöillä ei ole Suomessa mitään merikalastusta rajoittavaa merkitystä. Näin ollen Tornionjoen lohikannan kestävä kehitys on edelleen kansallisten ja ruotsalaisten kanssa yhteisten kalastussäädösten varassa. Tornionjoen lohikannan kehitykseen voidaan vaikuttaa suoraan jokikohtaista Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntöä ja sen kalastuksen aloitusajankohtia muuttamalla.

Vuoden 2010 lokakuussa voimaan astuneen uuden Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen ja siihen kuuluvan Tornionjoen kalastussäännön 11§ mukaan lohen ja taimenen ammattimaisen kalastuksen saa aloittaa merialueella kiinteillä pyydyksillä aikaisintaan 17. kesäkuuta ja viimeistään 29. kesäkuuta.

SVK:n näkemyksen mukaan Tornionjoen lohikannan tila on heikentynyt viime vuosina nousulohimäärän osalta hyvin merkittävästi. Kutukannan pienentyessä myös joen poikastuotannossa on odotettavissa merkittävää heikentymistä, jolla on negatiivinen vaikutus koko Itämeren lohimäärään ja lohenkalastukseen. Lohien nousumäärän lisäämiseksi suomalaisten tulee neuvotella 16§ mukaisissa neuvotteluissa ruotsalaisten kanssa lohen ja taimenen kalastuksen aloittamiselle merialueella kalastussäännön 11§ säädettyä myöhäisempi ajankohta. 

SVK esittää kiinteiden pyydysten osalta lohen ja taimenen kalastuksen aikaisimmaksi aloitusajankohdaksi Suomen ja Ruotsin merialueella  1. heinäkuuta 2012.
Kaikuluotausseurannan mukaan tällöin noin puolet jokeen nousevista lohista ehtisi ohittaa jokisuun merialueen ennen kiinteiden pyydysten kalastuskauden aloitusta.

Tornionjoen lohikannan turvaamisen näkökulmasta paras ratkaisu olisi, että lohenkalastus kiinteillä pyydyksillä jokisuun merialueella kiellettäisiin määräajaksi kokonaan. Tämä ratkaisu vahvistaisi myös joen uhanalaista meritaimenkantaa ja heikentynyttä vaellussiikakantaa.
Tästä syystä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää erillisenä toimena, että Suomen hallitus ryhtyy toimenpiteisiin nykyisen kalastussäännön muuttamiseksi vastaamaan Tornionjoen kalakantojen kestävän käytön vaatimuksia.