Tornionjoen kalastus

Lausunto kalastuksen järjestelyistä Tornionjoen kalastusalueella vuonna 2014 kalastussäännön 16§ mukaisesti, 5.2.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 1§ edellyttää kalastuksen järjestämistä siten, että kalastuksen tulee olla kohtuullista kalakantojen suojelun ja kestävän käytön kannalta. Nykyisen kalastussäännön merialueen kalastuksen aikarajoitukset eivät ohjaa kaikkien Tornionjoen kalakantojen kalastusta kestävällä tavalla.

Tornionjoen lohi on koko Itämeren alueen tärkein luonnonvarainen lohikanta. SVK:n näkemyksen mukaan Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntöjen ja rajoitusten tulee perustua lohikannan kestävän käytön mukaiseen hyödyntämiseen, missä kalastusmatkailulla on suurin aluetaloudellinen merkitys. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että Tornionjokisuun edustan välittömässä läheisyydessä Ruotsin ja Suomen merialueilla lohen, taimenen ja siian kalastusta rajoitettaisiin nykyistä enemmän vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi ja kalastusmatkailun kehittämiseksi. Lohen nousumäärässä ei olla vielä saavutettu 80% smolttituotannon tavoitteen edellyttämää nousumäärää, joka on lausunnolla olevan kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian mukaan noin 74 000 lohta. Joen meritaimenkanta on uhanalainen. Vaellussiikakanta on voimakkaasti heikentynyt.

Vuoden 2010 lokakuussa voimaan astuneen Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen ja siihen kuuluvan Tornionjoen kalastussäännön 11§ mukaan lohen ja taimenen ammattimaisen kalastuksen saa aloittaa merialueella kiinteillä pyydyksillä aikaisintaan 17. kesäkuuta ja viimeistään 29. kesäkuuta.

Taimenen kalastus kiellettiin meritaimenen uhanalaisuuden perusteella sopimusalueella kokonaan vuonna 2013. Kieltoalue kattaa jokialueen latvoilla meritaimenen esiintymisalueen ulkopuolisetkin vesialueet ja on niiltä osin ylimitoitettu.

– SVK esittää kiinteiden pyydysten osalta lohen ja taimenen, sekä muiden kalalajien kalastuksen aikaisimmaksi aloitusajankohdaksi Suomen ja Ruotsin merialueella 29. kesäkuuta 2014. Kaikuluotausseurannan mukaan tällöin lähes puolet jokeen nousevista lohista ehtisi ohittaa jokisuun merialueen ennen kiinteiden pyydysten kalastuskauden aloitusta. Tornionjoen kalastussäännön 11§ tulisi muuttaa pysyvästi siten, että kaikkien kiinteiden pyydysten kalastuskausi merialueen soveltamisalueella alkaisi aikaisintaan 1. heinäkuuta.

– Lohen ja taimenen kalastuskautta jokialueella voidaan lyhentää kymmenellä vuorokaudella sen loppupäästä päättymään 20. elokuuta, mikäli aloitusajankohta pysyy ennallaan 1. kesäkuuta.

– Taimenen täysrauhoitus tulisi poistaa jokialueella Kangosjokisuun ylävirran puoleisella osalla sopimusaluetta, Könkämäenossa ja osassa Muonionjokea. Mainitulla alueella esiintyy paikallisia, kalastuksen kestäviä taimenkantoja, joiden kalastus on estynyt kokonaan. Alueilla ei esiinny merkittävästi uhanalaista meritaimenta, jonka tärkeimmät kutujoet sijaitsevat RKTL:n tutkimusten mukaan keskijuoksun sivujoissa pääasiassa Äkäs-, Paka-, Naami- ja Kangosjoissa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää erillisenä toimena, että Suomen hallitus ryhtyy toimenpiteisiin nykyisen kalastussäännön muuttamiseksi vastaamaan Tornionjoen kalakantojen kestävän käytön mukaisia vaatimuksia, kuten lohen smolttituotannon lisääminen vähintään 80% tasolle ja lohen nousumäärän lisääminen vähintään 74 000 loheen.