Tornionjoen kalastussäännön muutostarpeet 2019

Suomen Vapaa-ajankalastajein Keskusjärjestön lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskevista muutostarpeista vuodelle 2019

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) edustaa suomalaisia järjestäytyneitä vapaa-ajankalastajia. Lausuntonaan SVK esittää kunnioittaen seuraavaa.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa Suomen tavoitteiksi Tornionjoen kalastussäännön 16 §:n mukaisia vuotta 2019 koskevia Ruotsin kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Lähtökohtana maa-ja metsätalousministeriön ehdottaa, että kaikki vuonna 2018 sovelletut määräykset ylläpidetään. Niiden lisäksi harjus rauhoitettaisiin 1.4.-30.5. Tornionjoessa Muonionjoen yhtymäkohtaan saakka, lohen kulkuverkkopyynnin pyyntiaikaa rajoitettaisiin ja Kilpisjärven kalastuskielto poistettaisiin 1.10.-15.11. Tornionjoen edustan merialueella tapahtuvan kaupallisen lohenkalastuksen aloitusajankohdaksi vuonna 2019 ministeriö ei esitä lausuntopyynnössä mitään päivämäärää, vaan toteaa odottavansa Luken ja SLU:n biologisen selvityksen valmistumista päätöksenteon pohjaksi.

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 1§ edellyttää kalastuksen järjestämistä siten, että kalastuksen tulee olla kohtuullista kalakantojen suojelun ja kestävän käytön kannalta. Lausunnolla olevan kalastussäännön muutosesityksen merialueen kalastuksen aikarajoitukset eivät ohjaa kaikkien Tornionjoen kalakantojen kalastusta kestävällä tavalla. Tornionjoen vaellussiikakanta on heikentynyt ja jokeen nousevien siikojen keskikoko on pienentynyt. Vaellussiian kaupallista kalastusta jokisuistossa on tarpeen rajoittaa nykyisestä tasosta kannan voimistamiseksi. Meritaimen on uhanalainen. Tornionjoen lohen nousumäärässä tulee pitää minimitavoitteena kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian linjausten mukaista nousumäärää, jolla tähdätään 80% smolttituotannon tavoitteeseen.

RKTL:n ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan nousulohien määrä on yltänyt Tornionjoella 2000-luvulla vain kaksi kertaa strategian linjausten mukaiseen nousumäärään vuosina 2014 ja 2016, jolloin jokeen nousi molempina vuosina noin 100 000 lohta. Vuosina 2017 ja 2018 kutulohien nousumäärä jäi Tornionjoella hyvin alhaiseksi noin 40 000 – 47 000 yksilöön. Vuodesta 2017 voimassa olleita varhennuksia kevään ja alkukesän kaupallisen kalastuksen lohenkalastusaikoihin Pohjanlahdella ei voida sulkea pois yhtenä syynä Tornionjoen nousulohimäärän romahtamiselle, vaikka uutena kalastuksen säätelykeinona otettiin käyttöön myös kaupallisen kalastuksen kalastajakohtaiset lohikiintiöt. Tornionjokeen nousevien kutulohien määrät ovat lohikannan suotuisasta kehityksestä huolimatta olleet viime vuosina pääsääntöisesti valtioneuvoston kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian tavoitetasoa pienempiä.

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksissa havaittiin syksyllä 2018 kesänvanhojen lohen poikasten määrien romahtaneen Tornionjoessa. Poikasmäärät ovat pienentyneet jokeen pääsevien kutulohien määrän pienentymisestä johtuen. Syksyn 2018 koekalastuksien perusteella kesänvanhoja lohenpoikasia esiintyi joessa enää keskimäärin 17 kpl /aari, kun parhaimpina vuosina määrä on ollut keskimäärin 41 kpl / aari (2015). Määrä on romahtanut alle puoleen.

Vuoden 2010 lokakuussa voimaan astuneen Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen ja siihen kuuluvan Tornionjoen kalastussäännön 11§ mukaan lohen ja taimenen ammattimaisen kalastuksen saa aloittaa merialueella kiinteillä pyydyksillä aikaisintaan 17. kesäkuuta ja viimeistään 29. kesäkuuta. Tornionjoen nousulohimäärien ja poikasmäärien romahtamisesta johtuen SVK näkee perustelluksi, että ministeriö esittää Ruotsille lohen kaupallisen kalastuksen aloitusta jokisuun edustan merialueella myöhimpänä mahdollisena ajankohtana 29. kesäkuuta 2019.

Lohen kaupallista kalastusta muulla Pohjanlahden merialueella ohjaaviin kansallisiin asetuksiin tehtiin muutoksia kaudelle 2017 ja ne olivat voimassa myös 2018. Aiemmista säädöksistä poiketen kaupallisen kalastuksen sallittua lohen kalastusaikaa varhennettiin koskemaan myös kevätkalastusta. Keväällä tapahtuva lohen kaupallinen kalastus lisää valikoimatonta sekakantakalastusta merellä ja kohdistuu suurikokoisiin aikaisin keväällä vaeltaviin emolohiin, joilla on suuri merkitys lohikantojen lisääntymiselle. SVK on lohikannan tilan heikentymisestä johtuen jättänyt aloitteen merialueen kaupallisen kalastuksen aikarajoitusten palauttamiseksi ja kevätaikaan tapahtuvan lohenkalastuksen lopettamiseksi.

Kokonaisuudessaan Pohjanlahdella ja Tornionjokisuun edustan merialueella tapahtuva lohen kaupallinen kalastus isorysillä on ollut niin voimakasta alkukesästä, että sillä on ollut negatiivisia vaikutuksia Tornionjokeen kutemaan nousevien lohien määrään ja suurikokoisten lisääntymiselle tärkeiden lohien määrä on pienentynyt.

Tornionjoen villin lohikannan poikastuotannon suotuisan kehityksen palauttamiseksi ja varmistamiseksi jokisuun merialueen loheen kohdistuvan isorysäkalastuksen aloitusajaksi tulee neuvotteluissa esittää voimassa olevan kalastussäännön mukaista viimeistä mahdollista aloituspäivää 29. kesäkuuta 2019 Suomeen ja Ruotsiin. Muilta osin kalastussäännöstä poikkeaviksi esitetyt määräykset vuodelle 2019 ovat hyväksyttävissä.

Loheen liittyvää kalastusmatkailua ja vapakalastusta tulee tukea Tornionjoen kalastussäännön 16 § neuvotteluissa jokisuiston kaupallista lohenkalastusta taloudellisesti merkittävämpänä kokonaisuutena.

Ystävällisin terveisin
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Markku Marttinen
Toiminnanjohtaja
Vanha talvitie 2-6 A 11
00580 Helsinki
p. 044 759 9717
sähköposti: markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi