Tulorekisteri

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain 9 ja 12 §:n, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta, 24.9.2019  

Taustaa

Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti korjata tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneitä ongelmia pienyrittäjien sekä kansalaisjärjestöjen ja kansalaistoiminnan hallinnollisen taakan helpottamiseksi.

Suomen Vapaa-ajakalastajien Keskusjärjestön (SVK) lausunto

Jostain syystä viitteessä mainittua VM:n lausuntopyyntöä ei ole osoitettu suoraan SVK:lle, vaikka ko. lainsäädäntö on vaikeuttanut olennaisesti järjestön toimintaa. SVK jäsenjärjestöineen on kokenut nyt voimassa olevan tulorekisterilain lisäävän byrokratiaa ja rasittavan harrastustoimintaa kohtuuttomasti, koskien erityisesti pieniarvoisten kilpailupalkintojen sekä kulukorvausten ilmoittamismenettelyä.

1. Kilpailupalkinnot
Vuoden 2018 loppuun asti voimassa olleessa verottajan ohjeessa (Verohallinnon ohje palkintojen verotuskäytännöistä) todetaan seuraavaa:

”5.6 Muut palkinnot
Muu kuin edellä kohdissa 5.1–5.5 mainittu palkinto tai voitto on saajan veronalaista tuloa, jos se ei kuulu arpajaisverolain piiriin tai se ei ole Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu.

Palkinnon tai voiton nimellä maksettu suorite on siis saajan veronalaista tuloa, jos
– se on vastike tehdystä työstä tai muusta suorituksesta
– se saadaan työnantajalta
– voiton saaminen ei perustu sattumaan
– kyseessä ei ole niin sanottu julkinen arvonta
palkinto on saatu kilpailusta suorituksen perusteella
– voitto on saatu Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimeenpannuista arpajaisista.

Esimerkiksi urheilu-, tieto-, pilkki- ja muista kilpailuista saadut palkinnot ovat saajan veronalaista tuloa, jos palkinto on saatu sijoituksen tai suorituksen perusteella. Saajan on tällöin ilmoitettava palkinto tai voitto veroilmoituksella. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa antamansa palkinnot ja voitot vuosi-ilmoituksella (VEROH 7801) suorituslajin tunnuksella H4. Vuosi-ilmoitus on annettava vain, jos palkinto tai voitto on arvoltaan vähintään 100 euroa.”

Hallituksen esityksen mukaan ” Kilpailupalkintojen osalta ilmoittamismenettelyä ehdotetaan kevennettäväksi siten, että enintään 100 euron määräiset muut kuin työ- tai palvelussuhteessa maksetut kilpailupalkinnot rajattaisiin kokonaan ilmoittamisvelvollisuuden ulkopuolelle. Ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta huolimatta kilpailupalkinnot olisivat edelleen veronalaista tuloa. Koska tietoja ei saataisi suoritusten maksajilta, palkinnon saajan olisi itse täydennettävä palkintoja koskevat tiedot ja niiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset esitäytetylle veroilmoitukselle.”

SVK pitää aiempaa ohjeistusta sekä hallituksen nyt tekemää muutosesitystä hyvinä. Keskusjärjestö kuitenkin katsoo, että hallinnollisen taakan vähentämiseen pyrkivä ehdotus tulee imoitusvelvollisuuden osalta koskea vasta yli kahdensadan (200) euron arvoisia palkintoja tai voittoja. Lisäksi tämän rajan alle jäävien palkintojen tai voittojen ilmoitusvelvollisuudesta tulisi tasapuolisuuden nimissä vapauttaa niin kilpailun järjestäjä kuin palkinnon tai voiton saajakin.

Tukea esitetylle korotetulle rajalle antavat myös esimerkiksi kalastuskilpailuissa verovähennyksiin oikeutettavat ajetut kilometrit (eli polttoainekulut, myös kisaa varten tehdyt harjoittelumatkat mukaan lukien), yöpymiset hotellissa, välinehankinnat jne. Yhteenlasketut kulut ylittävät helposti kahdensadankin euron rajan. Alemmasta rajasta (100 euroa) verotuloja ei näin ollen synny, mutta molemmin puolin resursseja vaativa byrokratia pysyy turhaan voimassa.

2. Tulorekisteriin talletettavien tietojen antamisen määräaika

Tulotietojärjestelmästä annettua lakia ehdotetaan hallituksen esityksessä muutettavaksi siten, että tulorekisteriin talletettavien tietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja pidennettäisiin luontoisetujen, palkkaennakoiden, verovapaiden kustannusten korvausten ja rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron määräisten kertasuoritusten osalta. Tiedot olisi jatkossa annettava kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Ehdotuksen mukainen pidennys ilmoitusten kalenterikuukausittain keräämisestä on SVK:n mielestä selkeä parannus.

Lopuksi SVK haluaa kiinnittää huomion muutamaan seikkaan koskien nyt käytössä olevaan tulorekisteriin. Tulorekisterin käytössä on huomattu mm. ajoittaista hitautta ja esimerkiksi mahdollisten virheiden korjaus on perin hankalaa. Lisäksi mainittakoon, ettei tulorekisterin neuvontapalvelu aina ole kovin asiantunteva.
Tulorekisterin on määrä laajentua vuonna 2020, kun mukaan tulee esim. Kela, ammattiliitot, ulosottoviranomaiset. Mainittuun hitauteen liittyen on toivottavasti uusiin tulijoihin varauduttu riittävästi.