Turvetuotannon ympäristönsuojelu

Lausunto turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeesta, 28.3.2013

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Vaatimus parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja toimintatapojen käyttämisestä tulee ulottaa kaikkeen turvetuotannon ympäristöön mahdollisesti vaikuttavaan toimintaan.

Kaikki uudet turvetuotantoalueet tulee ohjata jo valmiiksi ojitetuille alueille. Uusien tuotantoalueiden purkuvesistöjen kalakannat tulee tutkia ennen luvan myöntämistä. Mikäli tuotantoalueiden alapuolisissa vesistöissä todetaan elävän uhanalaisia kalakantoja tai lajeja, tulee lupaehtoja tarkastella uudelleen ja uuden tiedon valossa.
Alkuperäisiä arvokalakantoja ja niiden lisääntymiskykyä on seurattava jokaisen biologisen näytteenoton yhteydessä. Samalla on myös kartoitettava lisääntymisympäristöjen, kuten esim. kutusoraikkojen kunto.

Turvetuotannon ja sen vaikutusten valvonnassa tulee olla käytössä riittävät resurssit.

Yleisesti ottaen ohjeen tulee mielestämme olla mahdollisimman yksiselitteinen.

Esitämme, että sivulla 33 oleva kappale 7.3. Vesistötarkkailu muutetaan seuraavaan muotoon:
Turvetuotannon vesistötarkkailuun tulee sisältyä sekä veden fysikaalis-kemiallista että vesistön biologista tarkkailua. Biologiset tarkkailut tehdään 3-5 vuoden välein. Vesienhoito edellyttää toiminnalliselta seurannalta vesistöissä, joissa on riski, että hyvää tilaa ei saavuteta, pääsääntöisesti kolmen vuoden välein tehtäviä biologisia selvityksiä. Biologisella tarkkailulla tulee selvittää, miten turvetuotannon kuormitus vaikuttaa vesistön ekologiseen tilaan ja miten mahdolliset muutokset näkyvät eliöstön koostumuksessa ja runsaussuhteissa. Biologisessa tarkkailussa on selvitettävä alkuperäisten arvokalakantojen runsausvaihteluita, lisääntymisen onnistumista ja lisääntymisalueiden laatua. Tarvittaessa on ryhdyttävä ennallistaviin ja ennaltaehkäiseviin toimiin hyvän ekologisen tilan ylläpitämiseksi.