Ulkopaikkakuntalaiset Tenolla

Lausunto ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoella vuonna 2009, 13.3.2009 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

1. Venekalastuksessa käytettävien vapojen määrä

Tenojoen kalastussääntö ja Suomen ja Norjan valtioiden välinen sopimus Tenojoen kalastussäännöstä on säädetty lailla perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja näin ollen se ohittaa kansalliset kalastuslait ja asetukset Suomen ja Norjan rajajokiosuudella. Sopimuksen 7 artikla määrittää ne asiat, mitkä lainsäätäjä on delegoinut viranomaiselle, eikä niitä ilman eduskunnan päätöstä voida muuttaa. Venekalastuksessa käytettävien vapojen tai vieheiden määrä ei kuulu asioihin, joiden rajoituksista voitaisiin päättää TE-keskuksen ja fylkesmannin välisissä sopimusneuvotteluissa. Viranomaiset voivat sen sijaan tarvittaessa rajoittaa vuorokautta kohden myytävien vapakalastuslupien lukumäärää.
SVK esittää esitetyn venekalastuksen maksimi vapamäärän 3 vapaa / vene kirjaamista suosituksena lupasäännöksiin.

2. Kalastus Boratbokcan erityiskalastusalueella

Boratbokcan perhokalastusalueen kalastajakiintiö 35 henkilöä on ollut ylimitoitettu ja kiintiön poistaminen on oikeansuuntainen ratkaisu. Perhokalastus on sallittua lähes kaikkialla jokivarren alueella ja kalastajia tulisi ohjata kalastamaan myös muilla alueilla.

3. Alle 18-vuotiaiden kalastuslupa

SVK pitää tärkeänä lasten ja nuorten kalastusharrastuksen tukemista. 5 euron hintainen viikkolupa on kannatettava lupamuoto alle 18-vuotiaille. Ikärajana edullisen luvan ostolle 18-vuotta on hyvä ja vastaa voimassa olevaa yleistä käytäntöä lupasäännöksissä. Samassa yhteydessä SVK esittää 18-vuoden ikärajan päivittämistä Tenon lupasääntöihin niiltä osin, kuin aiemmin on mainittu 16-vuotta.

4. Kalastusajat elokuussa

Norjalaiset ovat esittäneet, että kalastus olisi elokuussa sallittua ainoastaan klo 07.00-19.00 välisenä aikana. Kyseessä olevana aikana saisi kalastaa ilman paikallista soutajaa. Säännöksellä halutaan suojella isojen lohien kantaa.
SVK kannattaa isojen lohien kannan suojelua. Uusi säännös mahdollistaa ulkopaikkakuntalaisten omatoimisen venekalastuksen elokuussa mainittuna aikana aamusta iltaan saakka.

5. Vene- ja rantakalastuksen sääntöjen yhdenmukaistaminen sivujokien suissa

SVK kannattaa vene- ja rantakalastuksen sääntöjen yhdenmukaistamista niiden sivujokien suissa joihin lohi nousee. Nykyisin rannalta kalastaminen on ollut kiellettyä 50 metriä lähempänä sivujoen suuta. Uuden säännöksen mukaan 50 metrin sääntö koskisi myös venekalastusta samalla alueella. Sivujokien lohikantojen suojelu on tärkeää lohikantojen monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

6. Inari-Skietsamjoen lupa-alueen alarajan siirto

SVK kannattaa Inari-Skietsamjoen lupa-alueen alarajan siirtämistä 5 km alavirtaan Utsjoki-Inari kunnanrajan kohdalle. Muutos selkeyttää alueen kalastusta ja saalisseurantaa.

Tenojoen kalastuksen säätelystä

Kalastussäännön uudistaminen on Tenojoen anadromisten lohikalojen ja sisävesikalojen luonnonkantojen suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi tarpeellista. Nykyiset säädökset eivät ole riittäviä turvaamaan alueen luonnonkantojen monimuotoisuutta ja säilymistä. Kalastussäännön uudistaminen on myös kalastuksen uudelleen järjestämiseksi tarpeellista. Valtioiden välinen sopimus Tenojoen kalastussäännöstä ja sen 7 artiklan mukaiset mahdollisuudet muuttaa kalastuskäytäntöä ovat nykytilanteessa riittämättömiä ja vanhentuneita. Kalastuskäytäntöä tulisi voida muuttaa Lapin TE -keskuksen (ennen lääninhallitus) ja Fylkesmannen i Finnmark´in yhteisin päätöksin vastaamaan nykyisiä säätelytarpeita sekä paikkakuntalaisten että ulkopaikkakuntalaisten osalta.