Ulkopaikkakuntalaisten kalastus Tenolla

Lausunto ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoella vuosina 2013-2014, 27.2.2013

Lapin ELY-keskus sekä Norjan Finnmarkin Fylkesmann ja Tanavasstragets fiskeforvaltning esittävät kalastussäännön 7 artiklaan liittyvän kokouksensa esityksenä, että kaikki ulkopaikkakuntalaisten kalastus kiellettäisiin Tenojoella koko joen alueella koko kalastuskauden ajaksi klo 15-23 välisenä aikana lukuun ottamatta venekalastusta paikallisen soutajan kanssa.

SVK:n näkemyksen mukaan ulkopaikkakuntalaisten kalastusajan rajoittaminen kaikessa kalastuksessa esitetyllä tavalla hankaloittaa kalastusta ajallisesti merkittävällä tavalla ja aiheuttaa turhaa ruuhkautumista kalastuskohteissa. Joen lohikannoille ja saaliin määrään esitetyllä kalastusajan säätelyllä ei liene juuri vaikutusta, vaan kalastuksen ajallista painottumista siirrettäisiin yön, aamun ja päivän kalastukseen. Siksi esitetyllä iltakalastuksen kiellolla nähdään olevan pelkästään negatiivisia vaikutuksia. Paikalliset soutupalvelut ovat jo nykyisin täystyöllistettyjä, joten esitetyllä kiellolla ei voi olla merkittävää positiivista vaikutusta paikallisten palvelujen käytön lisäyksenä. Iltakalastuksen mahdollinen kieltäminen koko kaudeksi ohjaisi todennäköisesti monia ulkopaikkakuntaisia valitsemaan kalastuskohteekseen jonkin muun joen Tenojoen sijaan, jolla olisi negatiivisia vaikutuksia Tenojoen alueen talouteen.

SVK esittää ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoella vuosille 2013-2014, että kalastusta jatkettaisiin vuoden 2012 kaltaisilla säännöillä siihen saakka kunnes Suomen ja Norjan kesken neuvoteltava uusi kalastussääntö astuu voimaan. Lohisaaliin säätelemiseksi viranomainen voisi tulevina kalastuskausina tiedottaa suosituksena esimerkiksi yhden lohen saaliskiintiötä kalastajaa ja vuorokautta kohden.

Tenojoen lohenkalastuksen säätelyä tulee tarkastella kokonaisuutena kalastussäännön uudistamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Tässä yhteydessä maiden välistä sopimusta tulee muuttaa siten, että Suomen ja Norjan kalastusviranomaisilla on mahdollisuus yhdessä nykyistä joustavammin muuttaa kalastussääntöjä lohikantojen tilan mukaan. Lohenkalastuksen rajoituksista säädettäessä tulee huomioida ulkopaikkakuntalaisten lisäksi paikalliset kalastajat ja kaikki pyyntimuodot.