Utlåtande om Hindsby fiskelags ansökan om att freda vattenområdet Gloet i Hindsby, Sibbo för perioden 1.4.-31.7., gällande till och med år 2020, 7.2.2018

Utlåtande om Hindsby fiskelags ansökan om att freda vattenområdet Gloet i Hindsby, Sibbo för perioden 1.4.-31.7., gällande till och med år 2020

Ansökan

Hindsby fiskelag har via Borgå-Sibbo fiskeområde lämnat in en ansökan till Nylands NTM-central om att få freda vattenområdet Gloet i Hindsby (Sibbo) för perioden 1.4.-31.7., och gällande tom år 2020. Gloet ligger i norra änden på ön Simsalö i havet utanför Sibbo.

Den sökandes samt fiskeområdets argument

Sökande anser att nämnda flada är viktig lekplats framförallt för gädda och denna ger näring och skydd åt unga fiskar som inte ännu fyller minimimåttet för laglig fångst.

Sökande påpekar även att medlemmarna i fiskelaget samt de i den närliggande skärgården övriga fast bosatta inte fiskar i Gloet. Däremot är det enligt sökanden vanligt att utomstående fångar gäddor där, under och efter lektiden. Sökanden skulle vilja ha slut på detta, för att få en gammal hävd återställd.

Borgå-Sibbo fiskeområdets styrelse anser att det är motiverat att med ett fiskeförbud i Gloet, undantaget mete med mask. Enligt Velmu-karttjänsten är Gloet inte något speciellt lekområde, men enligt långvariga lokala iakttagelser fungerar det som ett lek- och yngelområde för speciellt gädda.

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisations utlåtande

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation (FFC) motsätter sig i princip inte fredningsyrkandet, men vill poängtera några saker angående argumenten som sökanden framför:

Flador utgör på många ställen en viktig lekplats för fisken. I detta fall så underlåter dock sökanden att framföra vetenskapliga bevis på att så skulle vara fallet med Gloet. I själva verket nämner sökanden själv, att enligt Velmu-karttjänsts sannolikhetsmodell, så utgör Gloet inte något speciellt lekområde.

Enligt boken Meren aarteet (2017), som VELMU-projektet gett ut, så ligger större delen av gäddans lekplatser vid de skyddade stränderna i den inre och mellersta skärgården, där det växer vass och dylikt. Om man känner till områdena, så kan man vid behov inskränka på fisket på dessa platser. Enligt det av Naturresursinstitutet (LUKE) för kommentarer utsända utkastet (Kohti kestävää kalastusta. Opas kalastusalueille Osa 3. Hoitokalalajeja), så finns det inga på undersökningar baserade fakta om att ett fredande av gäddleken skulle ha någon effekt. Enligt LUKE så skulle en fredning kunna vara motiverad i sådana fall, där lekområdena är små och där ett kraftigt fiske kan hindra moderfiskarna från att nå sagda områden.

Ett fredningsbeslut kan överlag inte baseras endast på ”lokala iakttagelser”, iom att dessa ofta är färgade av lokala intressen och en subjektiv inställning till fritidsfiske. FFC konstaterar ytterligare, att sökandes hänvisning till att fredningsbeslutet borde tas på basen av ett återställande av ”gammal hävd” saknar referens i fiskelagen och därför inte bör nämnas i beslutet över huvud taget.

Dock kan det i detta fall finnas skäl för en fredning av området ifråga. Mete med mask bör då – precis som det framgår i yrkandet – undantas från förbudet.

Gäddleken i södra Finlands sjöar infaller enligt LUKE i april-maj. I skärgården (havet) börjar leken senare än i insjöar. Gloet är enligt sjökortet och det i yrkandet medföljande flygfotot närmast en insjö, och skall i egenskap av sådan tidsmässigt ha en annan fredning än den som sökanden föreslår. Korrekt tidpunkt för en fredning på basen gäddleken skulle alltså vara 1.4.-31.5. Sökandes förslag (1.4.-31.7.) är rejält överdimensionerat.

Med hänvisning till ovanstående, så anser FFC att fredningen kan godkännas, under förutsättning att fredningstiden fastslås till april-maj och att denna inte gäller mete med mask.