Keskustan vastaukset vaalikyselyyn


Keskusta

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian tahtotilan toteuttamisen sisällyttämistä hallitusohjelmaan? 

Vastaus: Kouluarvosana 9.

Miten puolueenne aikoo edistää vapaa-ajankalastusta edellä mainitun tahtotilan mukaisesti?

Vastaus: Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian visio kiteyttää hyvin virkistyskalastuksen tavoitetilan Suomessa ja se sopisi hyvin seuraavan hallituksen erä- ja luontopolitiikan linjaan. Keskusta pitää tärkeänä, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus harrastaa kalastusta, asui sitten kaupungissa tai maalla. Virkistys- ja kotitarvekalastusmahdollisuudet ihmisten lähivesiin säilytetään kalakantojen elinvoimaisuus huomioiden. Kalakantojen tilaa vesistöissä voidaan edistää kalastuksen sääntelyn lisäksi esimerkiksi kutualueiden kunnostuksilla ja vaellusesteiden purkamisella. Keskusta pitää myös tärkeänä kotimaan kalastusmatkailun edistämistä. Esimerkiksi osa kalastusluvista valtion vesialueilla voitaisiin luovuttaa yrittäjien kautta siten, että mahdollistetaan erilaisten matkailutuotteiden paketointi. Kalastusmatkailulla on virkistysmahdollisuuksien lisäksi merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Puolueenne suhtautuminen nykyisiin yleiskalastusoikeuksiin: a) ovat sopivat, b) tulisi laajentaa, miten? c) tulisi supistaa, miten?

Vastaus: Ovat sopivat. Keskustan mielestä yleiskalastusoikeudet ovat tällä hetkellä sopivat ja tarjoavat monipuoliset kalastusmahdollisuudet kaikille. Kalavesien hoitoon käytettävät kalastonhoitomaksuvarat kuitenkin vähenevät jatkuvasti, kun maksajajoukko supistuu. Keskusta katsoo, että tulevalla hallituskaudella on tarkasteltava keinoja vahvistaa maksukertymää.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää kalastuslain tarkistamista siten, että lain muutoksenhakupykälään nimetään ne kalatalousjärjestöt, joilla on valitusoikeus alueellisen viranomaisen tekemistä kalastuksen säätelypäätöksistä?

Vastaus: Kouluarvosana 6. Valitusoikeutta tarvitaan yleensä tilanteissa, joissa eri tahoilla ei ole ollut riittävästi mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin. Valitusmahdollisuuksien laajentamisen sijaan pidämme tärkeänä eri sidosryhmien osallistumista kalastuksen sääntelyyn jo hyvissä ajoin. Esimerkiksi kalatalousalueiden perustamisen yhteydessä laadittavat vesistökohtaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat hyvä mahdollisuus sovittaa yhteen erilaisia kalastukseen liittyviä näkökulmia. Nykyisen kalastuslain lähtökohta on siten hyvä.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vesilain tarkistamista siten, että vailla kalatalousvelvoitetta oleviin vanhoihin voimalalupiin voidaan jälkikäteen määrätä kalatalousvelvoite kalatien rakentamiseksi luvan haltijan kustannuksella?

Vastaus: Kouluarvosana 9. Keskustan mielestä vesilakia on päivitettävä siten, että jatkossa kaikilla voimalaitoksilla on asianmukaiset kalatalousvelvoitteet. Nykytilanne kohtelee toimijoita eri tavoin. Pienet vesivoimalaitokset eivät ole kovin merkittäviä säätövoiman tai sähköjärjestelmän kannalta. Joissakin kohteissa velvoitteiden päivitys voi tarkoittaa, että padon purkaminen on ohitusreittejä tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto. On perustuslain mukaisen omaisuuden suojan kannalta tärkeää, että voimalaitoksen omistaja voi tällöin saada käyvän hinnan omaisuudestaan.

Keskusta pitää myös tärkeänä, että tällä hallituskaudella käynnistynyt hyvä yhteistyö vaelluskalojen luonnollisen kierron palauttamiseksi rakennettuihin vesistöihin jatkuu. Tämä vaatii tuekseen myös julkista rahoitusta. Kalateiden ja muiden ohitusratkaisujen lisäksi on tärkeää korjata vaellusesteitä muodostavia siltarumpuja sekä kunnostaa lisääntymisalueita, kuten kutusoraikkoja, puroihin ja jokiuomiin. Suomessa on eri alueilla valtavasti potentiaalia kalakantoja vahvistaville vesistökunnostuksille.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää yleisen edun riippumattoman valvonnan turvaamista Luovassa ja maakunnissa?

Vastaus: Kouluarvosana 9. Maakuntauudistuksen ja Luovan perustamisen lähtökohtana on, että yleisen edun valvonta on keskeinen osa jokaisen viranhaltijan ja luvittajan työtä. Yleisen edun valvonta on myös yksi Luovan tehtävistä virastona. Luovan perustaminen mahdollistaa myös eri alojen asiantuntemuksen joustavan hyödyntämisen lupa-asioissa, mikä vahvistaa luvituksen laatua. Vaikka Luovalla ei olisi valitusoikeutta luvituspäätöksistä, eri alojen sektoriviranomaisilla tulisi kuitenkin olemaan.

Miten tärkeänä puolueenne pitää tieteellisen neuvonannon noudattamista Suomen muodostaessa kantaa Itämeren lohikiintiöiksi?

Vastaus: Kouluarvosana 9.

Miten lohenkalastus Suomessa tulisi puolueenne mielestä järjestää?

Vastaus: Keskusta sitoutuu lohipolitiikassa toteuttamaan kansallista lohi- ja meritaimenstrategiaa sekä kalatiestrategiaa varmistaakseen elinvoimaiset lohikannat. Kansainvälisissä neuvotteluissa Suomen lähtökohtana on oltava tieteelliseen tietoon perustuvat lohen pyyntisuositukset. Tämä rooli on Suomelle luonnollinen merkittävänä kutuvaltiona Ruotsin ohella. Keskustan mielestä Suomen on edistettävä vastuullista kalastuspolitiikkaa ja toimittava laittoman ja väärinraportoidun pyynnin kitkemiseksi Itämerellä.

Lohikiintiöt ovat EU-tason neuvotteluiden tulos, jossa Suomi ei yksin sanele lopputulosta. Muut Itämeren maat ja komissio ovat viime vuosina ajaneet selkeästi suurempia kiintiöitä Suomen edustaessa tiukinta linjaa. Yksi selvitettävä asia on, voitaisiinko kaupallisten merikalastajien kiintiöitä lunastaa pois korvausta vastaan erilliseltä markkinapaikalta. Lohen pyynnin aikasääntelyä on seurattava ja tarvittaessa muutettava tutkimustiedon perusteella. Kalastuksen valvontaa on viime vuosina kehitetty runsaasti. Kotimaassa keskusta kannattaa seuraamusmaksun säätämistä uhanalaisten vaelluskalojen tahalliselle laittomalle pyynnille. Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.