Kokoomuksen vastaukset vaalikyselyyn

Kokoomus

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian tahtotilan toteuttamisen sisällyttämistä hallitusohjelmaan?  

Vastaus: Kouluarvosana 6.

Miten puolueenne aikoo edistää vapaa-ajankalastusta edellä mainitun tahtotilan mukaisesti?

Vastaus: Kokoomus kantaa huolta kestävistä kalakannoista niin Itämeressä kuin maamme joissa. Meidän on purettava esteitä kalanviljelyn tieltä, jotta saisimme suomalaista kalaa lautaselle. Näin vähentäisimme myös kalastuksen paineita. Yleisesti haluaisin todeta, että Kokoomuksen tavoitteena on strateginen hallitusohjelma. Tämän vuoksi yksittäisiä asioita ei välttämättä kirjattaisi hallitusohjelman osaksi niin paljon kuin joskus aikaisemmin. Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategia antaa vahvan suunnan kehittää vapaa-ajankalastusta ilman mainintaa strategisessa hallitusohjelmassa.

Puolueenne suhtautuminen nykyisiin yleiskalastusoikeuksiin: a) ovat sopivat, b) tulisi laajentaa, miten? c) tulisi supistaa, miten?

Vastaus: Yleiskalastusoikeudet ovat tällä hetkellä sopivat. Yleiskalastusoikeuksia ja valtion kalastusmaksuja yksinkertaistettiin ja laajennettiin hallituskautemme alussa yhdistämällä kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastuslupa yhdeksi kalastonhoitomaksuksi. Tämä oikeuttaa viehekalastukseen koko maassa erityiskohteita lukuun ottamatta.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää kalastuslain tarkistamista siten, että lain muutoksenhakupykälään nimetään ne kalatalousjärjestöt, joilla on valitusoikeus alueellisen viranomaisen tekemistä kalastuksen säätelypäätöksistä?

Vastaus: Kouluarvosana 6. Kalastuslaki on tehty perusteellisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä. Sovitussa kokonaisuudessa on otettu huomioon uhanalaisten kalakantojen suojelu, vapaa-ajan kalastus, virkistyskalastus sekä niin vesialueiden omistajat kuin ammattikalastajatkin.

Katsomme, että järjestöjen osallistumismahdollisuudet turvataan parhaiten ensisijaisesti kalatalousalueiden ja alueellisten kalatalouden yhteistyöryhmien koskevan sääntelyn avulla. Kalastuksen säätely perustuu alueilla laadittaviin käyttö- ja hoitosuunnitelmiin, joiden laadinnassa kalastusoikeuden haltijalla on keskeinen asema. Alueellinen yhteistyö onnistuu aidon kumppanuuden kautta vesialueiden omistajien ja eri kalastajaryhmien välillä. Viranomaisten tehtävä on puolestaan koordinoida kokonaisuutta ja valvoa kalastusta.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vesilain tarkistamista siten, että vailla kalatalousvelvoitetta oleviin vanhoihin voimalalupiin voidaan jälkikäteen määrätä kalatalousvelvoite kalatien rakentamiseksi luvan haltijan kustannuksella?

Vastaus: Kouluarvosana 10. Nykyaikaisten kalatalousvelvoitteiden on toteuduttava laajemmin. Nykyinen vesilaki on hidastanut vaelluskalakantojen elpymistä, kun kalatalousvelvoitteet eivät ole koskeneet yleisesti pienempiä voimaloita. Tavoitteen edellyttää käytännössä kalateiden rakentamista, turhien vaellusesteiden purkamista ja kalastuksen sääntelyä. Muutosten kustannuksia voitaisiin tukea esimerkiksi tilanteesta riippuvalla hanketuella.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää yleisen edun riippumattoman valvonnan turvaamista Luovassa ja maakunnissa?

Vastaus: Kouluarvosana 8. On totta, että uuden järjestelmän hyväksyttävyyden kannalta on merkittävää, kyetäänkö siinä säilyttämään nykyisen järjestelmän hyödyt. Myös yleisten intressien selvittäminen viran puolesta ja niiden painottaminen lupamenettelyssä on keskeistä. Uudistuksen toteutuessa on varmistettava, että Luovassa on tarpeellinen määrä asiantuntevia virkamiehiä, jotka pystyvät suorittamaan riippumatonta valvontaa.

Miten tärkeänä puolueenne pitää tieteellisen neuvonannon noudattamista Suomen muodostaessa kantaa Itämeren lohikiintiöiksi?

Vastaus: Kouluarvosana 8.

Miten lohenkalastus Suomessa tulisi puolueenne mielestä järjestää?

Vastaus: Itämeren ja pohjoisten lohijokien kalastuksen tulee perustua mahdollisimman lähelle tieteellisen neuvonannon suosituksia. Kalastuksen painopistettä tulee jalokalojen osalta siirtää entistä enemmän kalastusmatkailua ja vapaa-ajan kalastusta suosivaksi unohtamatta ammattimaisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.