Perussuomalaisten vastaukset vaalikyselyyn

Perussuomalaiset

(Puolueella ei ole kaikkiin asioihin virallista kantaa ja ryhmäpuheenjohtaja vastaan osin yleisten tavoitteiden perusteella).

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian tahtotilan toteuttamisen sisällyttämistä hallitusohjelmaan? 

Vastaus: Kouluarvosana 10

Miten puolueenne aikoo edistää vapaa-ajankalastusta edellä mainitun tahtotilan mukaisesti?

Vastaus: Emme näe syytä, miksi tahtotilaa ei voisi sisällyttää hallitusohjelmaan. Tärkeintä on se, että turvataan kalastusmahdollisuuksien säilyminen ja kestävä, pitkäjänteinen kalavesien hoito ja vesistöjemme puhtaus.  Vapaa-ajankalastus on hieno ulkoilu-, liikunta- ja virkistyslaji, jota harrastaa suuret joukot ja joka yhdistää sekä maalla että kaupungeissa eläviä eri-ikäisiä ihmisiä.

Puolueenne suhtautuminen nykyisiin yleiskalastusoikeuksiin: a) ovat sopivat, b) tulisi laajentaa, miten? c) tulisi supistaa, miten?

Vastaus: Ovat sopivat. Pieniä tarkistustarpeita saattaa ilmetä, mutta niistä on syytä sopia neuvotellen eri tahojen kesken. Perussuomalaisten mielestä on tärkeää, että kalastonhoitomaksua ei edelleenkään peritä alle 18-vuotiailta eikä 65 vuotta täyttäneiltä. Tämä ei vaaranna kalavesien hoidon rahoituspohjaa. Valtio voi erityistapauksissa osoittaa lisävaroja tärkeiden tarpeiden täyttämiseen, mikäli maksutulot eivät riitä kestävän hoidon tarpeisiin.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää kalastuslain tarkistamista siten, että lain muutoksenhakupykälään nimetään ne kalatalousjärjestöt, joilla on valitusoikeus alueellisen viranomaisen tekemistä kalastuksen säätelypäätöksistä?

Vastaus: Kouluarvosana 9.  Suomalaiseen oikeusjärjestelmään kuuluu valitusoikeus niille, joita päätös koskee, ellei ole erityisiä syitä oikeuden rajaamiseen.  Emme näe tällaisia erityisiä syitä tässä tapauksessa olevan. Riippumaton oikeusistuin lopulta ratkaisee, onko valituksenalainen päätös lain mukainen ja kohtuullinen. Tärkeää on kuitenkin se, että ennakolta käydään neuvottelut, joissa mm. järjestöt pääsevät vaikuttamaan ratkaisuihin. Näin vältetään valituksia, mikä on kaikkien osapuolten etu.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vesilain tarkistamista siten, että vailla kalatalousvelvoitetta oleviin vanhoihin voimalalupiin voidaan jälkikäteen määrätä kalatalousvelvoite kalatien rakentamiseksi luvan haltijan kustannuksella?

Vastaus: Kouluarvosana 8+. Voimassa oleviin lupiin uusien velvoitteiden määrääminen on ongelmallista oikeusturvan kannalta. Velvoitteiden sijaan tulee ensi sijassa etsiä neuvotellen eri osapuolten kannalta hyväksyttävä ratkaisu.  Joissakin tapauksissa saattaa olla yleisen edun näkökulmasta perusteltua harkita velvoitetta tai mahdollisesti korvauksia menetyksistä.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää yleisen edun riippumattoman valvonnan turvaamista Luovassa ja maakunnissa?

Vastaus: Kouluarvosana 8. Julkisen vallan tehtävänä on yleisen edun turvaaminen (tältä osin arvosana voisi olla korkeampikin). Se ei kuitenkaan saa merkitä kohtuutonta yksityisen edun syrjäyttämistä. Vastuu on viranomaisilla, joiden tulee toimia tiiviissä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten tehtäväalaltaan erittäin suuriksi paisuva maakuntahallinto ja Luova selviävät mm. yleisen edun turvaamisesta kalastusasioissa, joissa intressit saattavat helposti törmätä.

Miten tärkeänä puolueenne pitää tieteellisen neuvonannon noudattamista Suomen muodostaessa kantaa Itämeren lohikiintiöiksi?

Vastaus: Kouluarvosana 9. Päätöksenteon kaikissa asioissa pitää perustua tutkittuun tietoon.  Usein tieteelliset neuvonantajat ovat kuitenkin erimielisiä ja tällöin tulkinta jää päätösvaltaa käyttäville.

Miten lohenkalastus Suomessa tulisi puolueenne mielestä järjestää?

Vastaus: Lohen kalastuksen suhteen pitää etsiä kestävän kalakannan turvaava ja kalastuksen mahdollistava menettely. Tämä edellyttää rajoituksia sekä merialueilla että nousujoissa. Näemme hyvänä mahdollisuuden kalastuskiintiöiden pieneen joustavoittamiseen, jos se on tarpeen, jotta pystytään myös kalastuselinkeinot säilyttämään maassamme. Isossa kokonaiskuvassa pidämme tärkeänä sitä, että kalastusta harjoitetaan kestävästi luontoarvot huomioiden.