SDP:n vastaukset vaalikyselyyn

Sosiaalidemokraatit

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian tahtotilan toteuttamisen sisällyttämistä hallitusohjelmaan? 

Vastaus: Kouluarvosana 10

Miten puolueenne aikoo edistää vapaa-ajankalastusta edellä mainitun tahtotilan mukaisesti?

Vastaus: SDP:n vahva tahtotila on kehittää vapaa-ajankalastusta koko kansan luontoharrastuksena ja tämän tulee näkyä myös hallitusohjelmassa. Suomalaisilla on aina ollut vahva luontosuhde, ja vapaa-ajankalastus on sen merkittävä osa. Luonnon tunteminen vahvistaa samalla luonnon kunnioittamista. Erityisesti lapsia ja nuoria tulee kannustaa harrastuksen pariin.  Vapaa-ajankalastus harrastuksena vahvistaa lasten ja nuorten luontosuhdetta ja se on tärkeä osana ympäristökasvatusta. Vapaa-ajankalastuksen edellytykset tulee turvata. Kalastusmatkailun aluetaloudellinen arvo on merkittävä.

Asia vaatisi maa- ja metsätalousministeriön lisäksi myös muiden ministeriöiden huomiota ja resursseja. Vapaa-ajan kalastusta tukevan infran parantaminen, virtavesien kunnostus sekä kalastusoppaiden työn tukeminen voisivat olla esimerkkeinä asioista, joita voisimme nostaa valtion päätöksenteossa isompaan rooliin. Arvokas virtavesien suojeluun tähtäävä vapaaehtoistyö tarvitsee tuekseen myös valtion toimia.

Puolueenne suhtautuminen nykyisiin yleiskalastusoikeuksiin: a) ovat sopivat, b) tulisi laajentaa, miten? c) tulisi supistaa, miten?

Vastaus: Yleiskalastusoikeuksia tulee laajentaa. Yleiskalastusoikeuksien turvaaminen on SDP:lle erittäin tärkeä asia ja vuosikymmenten edunvalvonnan ja työn tulos. Ja edunvalvontaa niiden säilymisen sekä laajentamisen turvaamiseksi tarvitaan edelleen. Ne ovat jokamiehenoikeuksiin rinnastettavia oikeuksia, jotka turvaavat vesialueita omistamattomille ihmisille pääsyn kalastusharrastuksen pariin. Oikeuksia tulee kehittää niin, että esimerkiksi maksuttoman onginnan määritelmään tulee sisällyttää oikeus käyttää heittämiseen soveltuvaa kelaa ja vapaa sekä kalastus katiskalla säädettävä maksuttomaksi jokamiesoikeudeksi. Onginta- ja pilkintäkorvaus tulisi poistaa kalastusoikeuden haltijoille maksettavista, yleiskalastusoikeuden käytöstä aiheutuvista korvauksista.

Kalastonhoitomaksujen tulot tulee kohdentaa istutusten sijasta entistä enemmän kalakantojen luonnonmukaisen lisääntymisen mahdollisuuksien lisäämiseen ja vapaa-ajankalastuksen kehittämiseen.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää kalastuslain tarkistamista siten, että lain muutoksenhakupykälään nimetään ne kalatalousjärjestöt, joilla on valitusoikeus alueellisen viranomaisen tekemistä kalastuksen säätelypäätöksistä?

Vastaus: Kouluarvosana 10. Erittäin tärkeä asia.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vesilain tarkistamista siten, että vailla kalatalousvelvoitetta oleviin vanhoihin voimalalupiin voidaan jälkikäteen määrätä kalatalousvelvoite kalatien rakentamiseksi luvan haltijan kustannuksella?

Vastaus: Kouluarvosana 10. Voimalaitosyhtiöt ovat vuosikymmenten saatossa tahkonneet varsin mittavat tulot vesivoimalla ja kalat ovat olleet tästä ajattelusta aika syrjässä. Vapaaehtoinen tie ei ole johtanut toivottuun tulokseen. Suomen uhanalaisia vaelluskalakantoja tulee vahvistaa kalojen luontaista elinkiertoa ylläpitämällä ja palauttamalla.  Istutukset eivät ole nykytiedon mukaan tehokkain keino vahvistaa kalakantoja. Vaelluskalojen kulku elin- ja lisääntymisalueille tulee turvata. Useista vanhoista vesitalousluvista puuttuu kalatalousvelvoitteet kokonaan. Kalatalousvelvoitteet tulee lisätä niihin vesitalouslupiin, joihin niitä ei ole aikaisemmin sisältynyt. Myös jokiensuojelu sekä esimerkiksi tierakentamisesta aiheutuneiden esteiden poistaminen ovat tärkeässä roolissa vaelluskalakantojen vahvistamisessa.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää yleisen edun riippumattoman valvonnan turvaamista Luovassa ja maakunnissa?

Vastaus: Kouluarvosana 10. SDP on kritisoinut voimakkaasti LUOVA-virastoa siltä osin, että nyt hyväksytystä laista puuttuu itsenäinen valvontayksikkö. Oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu, että myös viranomaisten päätösten lainmukaisuutta valvotaan. Laillisuusvalvonta tulee ehdottomasti palauttaa eikä sitä voi sälyttää kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten kansalaisten harteille. Itsenäinen valvontayksikkö, jolla olisi myös muutoksenhakuoikeus tulee ehdottomasti lisätä lakiin.

Miten tärkeänä puolueenne pitää tieteellisen neuvonannon noudattamista Suomen muodostaessa kantaa Itämeren lohikiintiöiksi?

Vastaus: Kouluarvosana 10.

Miten lohenkalastus Suomessa tulisi puolueenne mielestä järjestää?

Vastaus: Saaliskiintiöiden kohdalla päätökset perustuvat tieteelliseen tietoon. Tornionjoen lohennousu tulee turvata ja lohi tulisi kalastaa siellä, missä sillä on suurin arvo. Tutkijoiden ääni pitäisi saada myös paremmin esille EU:n päätöksenteossa. Kiinnittäisin huomiota kiintiöiden lisäksi myös lohiloisen ja muiden kalatautien tutkimiseen ja ennaltaehkäisyyn. Kalastusmatkailua tulee kehittää. Pyyntirajoitusten avulla turvataan vahvat kalakannat.