Sinisen Tulevaisuuden vastaukset vaalikyselyyn

Sininen Tulevaisuus

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian tahtotilan toteuttamisen sisällyttämistä hallitusohjelmaan? 

Vastaus: Kouluarvosana 9.

Miten puolueenne aikoo edistää vapaa-ajankalastusta edellä mainitun tahtotilan mukaisesti?

Vastaus: Siniset pitävät vapaa-ajankalastusta tärkeänä kotimaisena harrastuksena, jonka edellytyksiä tulee tukea. Vapaa-ajankalastuksen edistämiseksi on tärkeää pitää huolta elinvoimaisista kalakannoista ja vesistöjemme puhtaudesta. Pidämme myös tärkeänä muoviongelmaan puuttumista, jotta muovi ei vahingoittaisi kaloja ja kulkeutuisi ravintoketjussa ihmisiin.

Puolueenne suhtautuminen nykyisiin yleiskalastusoikeuksiin: a) ovat sopivat, b) tulisi laajentaa, miten? c) tulisi supistaa, miten?

Vastaus: Yleiskalastusoikeudet ovat sopivat

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää kalastuslain tarkistamista siten, että lain muutoksenhakupykälään nimetään ne kalatalousjärjestöt, joilla on valitusoikeus alueellisen viranomaisen tekemistä kalastuksen säätelypäätöksistä?

Vastaus: Kouluarvosana 9. Byrokratiaa tulee vähentää, myös valitusoikeuden suhteen. Näemme kuitenkin tärkeänä, että lain muutoksenhakupykälään on nimetty kaikki ne tahot, joilla on asiassa valitusoikeus. Tämä helpottaa asioiden käsittelyä.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vesilain tarkistamista siten, että vailla kalatalousvelvoitetta oleviin vanhoihin voimalalupiin voidaan jälkikäteen määrätä kalatalousvelvoite kalatien rakentamiseksi luvan haltijan kustannuksella?

Vastaus: Kouluarvosana 10. Vesilain muuttaminen tältä osin olisi tärkeää, jotta voidaan vähentää vesivoimaloiden aiheuttamia kalahaittoja ja vesivoimaa tuottavia toiminnanharjoittajia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Kalatalousvelvoitetta määrättäessä tulisi kuitenkin käyttää harkintaa ja huomioida vallitsevat olosuhteet.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää yleisen edun riippumattoman valvonnan turvaamista Luovassa ja maakunnissa?

Vastaus: Kouluarvosana 10. Yleisen edun valvonta ympäristöasioissa on tärkeää. Maakuntauudistukseen liittyvät lakiesitykset ovat vielä käsittelyssä eduskunnassa. Kun lait on hyväksytty ja Luovan toiminta lähtenyt käyntiin, tullaan tilannetta seuramaan. Jos osoittautuu, että sisäinen lausuntomenettely vaatii muutoksia, olemme valmiita tarkastelemaan lakia uudelleen.

Miten tärkeänä puolueenne pitää tieteellisen neuvonannon noudattamista Suomen muodostaessa kantaa Itämeren lohikiintiöiksi?

Vastaus: Kouluarvosana 9.

Miten lohenkalastus Suomessa tulisi puolueenne mielestä järjestää?

Vastaus: Kalakantojen hoidossa tieteellinen neuvonanto muodostaa tärkeän pohjan päätöksenteolle. Samalla tulee kuitenkin huomioida mm. elinkeinopoliittiset vaikutukset. Eri näkökulmien väliltä tulee löytää hyvä tasapaino, joka hyödyttää niin kalakantojen elinvoimaisuutta kuin elinkeinoakin. Päätöksiä ei voida tehdä vain yhden kriteerin pohjalta. Puolan harjoittama lohenkalastus yli kiintiöiden vaikuttaa myös Suomen vesialueilla. EU:n komission tulee puuttua tällaiseen toimintaan tiukasti.