Vasemmistoliiton vastaukset vaalikyselyyn

Vasemmistoliitto

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian tahtotilan toteuttamisen sisällyttämistä hallitusohjelmaan? 

Vastaus: Kouluarvosana 7

Miten puolueenne aikoo edistää vapaa-ajankalastusta edellä mainitun tahtotilan mukaisesti?

Vastaus: Tärkeintä on huolehtia kalakantojen elinvoimaisuudesta. Kalatiet tai vastaavat vaellusta helpottavat rakenteet tulee saada kuntoon. Energiantuotannon kannalta vähäpätöisiä voimalaitoksia tulee purkaa. Kalastuksen sääntelyn, kuten esimerkiksi saalisilmoitusten, tulee koskea myös vapaa-ajankalastusta. Byrokratian ei pidä lisääntyä, vaan ilmoituksen voi tehdä vaikkapa kännykällä.

Puolueenne suhtautuminen nykyisiin yleiskalastusoikeuksiin: a) ovat sopivat, b) tulisi laajentaa, miten? c) tulisi supistaa, miten?

Vastaus: ovat sopivat.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää kalastuslain tarkistamista siten, että lain muutoksenhakupykälään nimetään ne kalatalousjärjestöt, joilla on valitusoikeus alueellisen viranomaisen tekemistä kalastuksen säätelypäätöksistä?

Vastaus: Kouluarvosana 8. Tärkeintä on, että valtion, alueen ja kunnan ympäristöhallinto on kunnossa, ja yleisen edun valvonta on turvattu. Tästä täytyy huolehtia esimerkiksi maakuntauudistuksen yhteydessä. Valitusoikeuksia tulee tarkistaa niin, että tarkoituksenmukaisilla tahoilla on valitusoikeus.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vesilain tarkistamista siten, että vailla kalatalousvelvoitetta oleviin vanhoihin voimalalupiin voidaan jälkikäteen määrätä kalatalousvelvoite kalatien rakentamiseksi luvan haltijan kustannuksella?

Vastaus: Kouluarvosana 10. Kalatalousvelvoite tulee voida asettaa myös jälkikäteen, mikäli tieto voimalan vaikutuksista vaelluskaloihin on lisääntynyt. Velvoitteet eivät tietenkään voi vaihdella jatkuvasti, mutta kalatalousvelvoitetta tulisi voida tarkastella säännöllisin väliajoin.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää yleisen edun riippumattoman valvonnan turvaamista Luovassa ja maakunnissa?

Vastaus: Kouluarvosana 10. Hyvin toimivaa ympäristöhallintoa ei oikeastaan edes huomaa. Viranomaistoiminnalla estetään ympäristölle haitalliset suunnitelmat, ilman että tavalliset ihmiset tietävät asiasta mitään. Näin tulee olla jatkossakin. Hallituksen maakuntauudistuksessa ympäristöarvoista huolehtiminen on jäämässä elinkeinojen jalkoihin. Tätä heikennystä on vaikea nähdä muuna kuin systemaattisena ympäristöhallinnon alasajona. Vasemmistoliitto ei voi sitä hyväksyä.

Miten tärkeänä puolueenne pitää tieteellisen neuvonannon noudattamista Suomen muodostaessa kantaa Itämeren lohikiintiöiksi?

Vastaus: Kouluarvosana 10.

Miten lohenkalastus Suomessa tulisi puolueenne mielestä järjestää?

Vastaus: Olemme vaatineet pitkään tieteellisen neuvonannon mukaisia kiintiöitä. EU:n valvontakoneisto on tällä hetkellä voimaton salakalastuksen suhteen. Kalojen väärin raportointi (lohen merkitseminen meritaimeneksi) pitää pystyä estämään Itämerellä. Kalastusmahdollisuuksia lähivesillä pitäisi parantaa, jotta kalastusmatkailun ympäristökuormitus ei kasva liian suureksi.