Vihreiden vastaukset vaalikyselyyn

Vihreät

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian tahtotilan toteuttamisen sisällyttämistä hallitusohjelmaan?

Vastaus: Kouluarvosana 8.

Miten puolueenne aikoo edistää vapaa-ajankalastusta edellä mainitun tahtotilan mukaisesti?

Vastaus: Vihreät aikoo edistää vaelluskalojen luontaiseen elinkiertoon perustuvaa lisääntymistä. Tämän saavuttamiseksi Vihreiden tavoite on toteuttaa kansallinen kalatiestrategia. Vesiensuojelu on tärkeässä osassa kalakantojen vahvistamiseksi, ravinteita on kierrätettävä paremmin eikä Itämerta tai muita vesistöjä pidä rehevöittää. Vesilakia tulee päivittää siten, että vesirakentamisen aiheuttamat kalataloushaitat voidaan minimoida.

Puolueenne suhtautuminen nykyisiin yleiskalastusoikeuksiin: a) ovat sopivat, b) tulisi laajentaa, miten? c) tulisi supistaa, miten?

Vastaus: Yleiskalastusoikeudet ovat sopivat

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää kalastuslain tarkistamista siten, että lain muutoksenhakupykälään nimetään ne kalatalousjärjestöt, joilla on valitusoikeus alueellisen viranomaisen tekemistä kalastuksen säätelypäätöksistä?

Vastaus: Kouluarvosana 9. Kannatamme järjestöjen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamista ja pidämme selvänä, että kalatalousjärjestöillä pitäisi olla valitusoikeus kalastusta koskevista päätöksistä.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää vesilain tarkistamista siten, että vailla kalatalousvelvoitetta oleviin vanhoihin voimalalupiin voidaan jälkikäteen määrätä kalatalousvelvoite kalatien rakentamiseksi luvan haltijan kustannuksella?

Vastaus: Kouluarvosana 10.  Pidämme tätä hyvin tärkeänä. Toiminnasta aiheutuvan haitan poistaminen tai ainakin lieventäminen toteuttaa ”aiheuttaja maksaa” –periaatetta. On erikoinen jäänne menneisyydestä, että osalle vesivoimalaitoksista ei ole asetettu lainkaan kalatalousvelvoitteita.

Kuinka tärkeänä puolueenne pitää yleisen edun riippumattoman valvonnan turvaamista Luovassa ja maakunnissa?

Vastaus: Kouluarvosana 10.  Ympäristö ei pysty puolustamaan itseään eikä yleisen edun valvomista voi sälyttää yksin kansalaisten ja järjestöjen harteille. Siksi Luova-virastoon tarvitaan itsenäinen valvontayksikkö tai vastaava järjestely, jolla yleisen edun valvonta varmistetaan. Maakuntauudistuksessa kalatalousviranomainen ja vesitalousviranomainen yhdistetään ja siirretään maakuntiin. Huolta herättää se, että saako kala-asioista vastaava viranomainen yhdistetyssä yksikössä ääntään kuuluviin ja esimerkiksi vaadittua vesilain nojalla vesivoimayhtiöille kalatalousvelvoitteita. Kalatalousviranomaisen itsenäinen toimintavalta olisi tärkeää turvata.

Miten tärkeänä puolueenne pitää tieteellisen neuvonannon noudattamista Suomen muodostaessa kantaa Itämeren lohikiintiöiksi?

Vastaus: Kouluarvosana 10.

Miten lohenkalastus Suomessa tulisi puolueenne mielestä järjestää?

Vastaus: Itämeren alueen lohikiintiöissä on välttämätöntä noudattaa ICESin tieteellistä neuvoa suurimmasta kestävästä saalismäärästä, jotta lohenkalastus saadaan kestävälle tasolle. Myös suurimmaksi osaksi Natura 2000-ohjelmaan kuuluvasta Torniojoesta on huolehdittava. Torniojoki on Euroopan pisimmän vapaana virtaavan joki ja se on Itämeren ja yksi koko maailman tärkeimpiä lohen lisääntymisjokia. Asiaan läheisesti liittyen Vihreä ovat esittäneet vakavan huolensa Tornion-Muonionjoen alueelle suunnitteilla olleesta Hannukaisen kaivoksesta, joka uhkaa välittömästi alueen vesistöjä ja kalakantoja.