Vaelluskaladelegaatio kannustaa hallitusta toimiin

Vaelluskaladelegaatio kannustaa hallitusta toimiin

Vaelluskaladelegaatio kannustaa hallitusta toteuttamaan hyvät hallitusohjelmakirjauksensa
Valtionyhtiöt toimivat hallitusohjelman kirjauksia ja tavoitteita vastaan

Vaelluskaladelegaation jäsenet toteavat, että pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa on erittäin hyviä kirjauksia vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

”Vaelluskaladelegaatio kiittää mm. näitä edistyksellisiä hallitusohjelman kirjauksia:
– Jatketaan luonnollisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin.
– Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita.
– Toteutetaan ohitusratkaisuja.
– Kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä.
– Vesilaki päivitetään ulottamaan kalatalousvelvoitteet ns. nollavelvoitelaitoksiin”.

Näitä hallitusohjelman tavoitteita huomioiden:

Vaelluskaladelegaatio vaatii hallitusohjelman toteuttamista valtionomistajaohjauksessa olevissa yhtiöissä kuten Fortumissa ja Kemijoki Oy:ssä.

1)    Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että Kemijoki Oy/Fortum vetää pois vetää AVI:sta pois kirjeensä, joka vastustaa Lapin ELY:n tekemää Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muutosesitystä”.

Lisäksi valtion omistajaohjauksessa olevan Kemijoki Oy:n ei tule valittaa AVI:sta tulevista luvista, jotta velvoitteet saadaan nopeasti toteutukseen.

Uusien vaelluskalamyönteisten velvoitteiden toteuttaminen tarkoittaa, että kemijokivartisten vuosikymmenten odottaminen lopulta loppuisi ja luonnonmukaisilla kalauomilla vaelluskalat palautettaisiin koko Kemijoen vesistöön.

Muistutamme, että jo Oulujoen vesistön alkuperäisissä voimalaitoslupien ehdoissa mainittiin, että voimayhtiöiden pitää rakentaa kalatiet ja antaa niihin 5 kuutiota vettä vaelluskaloille. Nyt on aika toteuttaa oikeudenmukaisuus kaikissa rakennetuissa vesistöissä.

2)    Vaelluskalakantojen elvyttämiseksi talousarviossa oleva 6 miljoonan määräraha vuodelle 2020 tulee ennen kaikkea käyttää sähköntuotannoltaan vähäisten tai merkityksettömien patojen purkamiseen vaelluskalavesistä.

3)    ELY:jen ja AVI:en velvoitteita käsittelevien henkilöiden lisäresursointiin on saatava lisää rahoitusta, jotta vanhentuneita velvoitteita saadaan enemmän ja nopeammin päivitettyä ja jotta laiminlyödyt kalatievelvoitteet saadaan voimaan.

4)    Muistutamme, että hallitusohjelma edellyttää uhanalaisten meritaimenten ja merilohien luonnonmukaisten kutupaikkojen vaalimista. Siten Kemijoki Oy:n tavoite rakentaa Sierilän vesivoimalaitos Rovaniemen viimeisiin Kemijoen virtoihin ei palvele hallitusohjelman vaelluskalapäämäärien toteutumista Kemijoen vesistössä.

5)    Lisäksi kiirehdimme hallitusohjelmassa mainittua vesilain päivittämisen aloittamista, jotta kalatievelvoitteet saadaan myös niihin voimaloihin, joissa ei ole kalatalousvelvoitteita  lainkaan.

6) Maa- ja metsätalousministeriön tulee luopua Itämeren lohen aikaistetusta pyynnistä, sillä se kohdistaa kohtuuttoman pyyntipaineen luonnonlohikantojen vahvistumisen kannalta arvokkaimpiin suuriin yksilöihin.

 

Delegaation kommentteja:

Miten voi olla mahdollista, että valtion omistajaohjauksessa olevat Fortum ja Kemijoki Oy pyrkivät kaikin keinon estämään ja viivästyttämään Lapin Elyn käynnistämää Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamista? Siten valtion omat yhtiöt kampittavat pääministeri Rinteen (sd.) hallitusohjelman hyviä kirjauksia”, vaelluskaladelegaation jäsen Jasper Pääkkönen ihmettelee.

Jukka Viitala Lohijokitiimin toiminnanjohtaja on työskennellyt parikymmentä vuotta vaelluskalojen edistämiksi: ”On turhauttavaa, että puhutaan julkisuudessa yhteistyöstä, mutta käytännössä vastustetaan velvoitteiden muuttamista ja hankaloitetaan mm. hallitusohjelman toteuttamista.”

”EU:n vesipuitedirektiivi vaatii velvoitteiden päivittämistä vaelluskalojen etua vastaaviksi ja ympäristövirtaamat huomioiviksi. Luonnonmukaiset ohitusuomat ovat toimivia, tarjoavat uusia lisääntymisalueita ja ovat lisäksi kustannustehokkaampia kuin ns. tekniset kalatiet”, muistuttaa asiantuntija Jukka Jormola.

”luonnonmukaiset kalauomat toimivat kulkureitteinä molempiin suuntiin ja samalla tarvittaessa myös kutualueina.”, toteaa Kyösti Honkala Oulujoelta.

”luontaista luonnonlohen ja meritaimen kantojen runsastumista autetaan parhaiten tekemällä luonnonmukaiset kalauomat padottuihin Itämeren vesistöihin ja istuttamalla vaelluskalojen pienpoikaset jokialueiden latvavesiin kalojen leimautumisen varmistamiseksi.”, toteaa Kari Kilpimaa Ylä-Kemijoen latvoilta Savukoskelta.

”vaelluskalat, lohi- ja meritaimen sekä muut kalat mm. vaellussiika ja nahkiainen nousevat kyllä padottuihin jokiin. Tämän todistavat niin kansalliset kuin kansainväliset tutkimukset.” muistuttaa Mika Flöjt Iijoen latvoilta.

Professori Hannu Lehtonen”vaatii varhennetun lohenpyynnin lopettamista ja kiintiön pienentämistä. tieteellisten suositusten mukaisiksi. Tavoitteena on myös lopettaa merellä tapahtuva sekakantakalastus ja kohdistaa pyynti kutujokikohtaisesti kunkin kannan kalastuskestävyyden mahdollistamissa rajoissa. Lisäksi tulee selvittää terminaalialueiden kalastuksen lopettamista, koska varsinkin alueiden ulko-osissa enemmistö saaliista koostuu nykyisin luonnonvaraisista lohista, eikä terminaalialueiden alkuperäinen tarkoitus enää toteudu.

Markku Marttinen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä (SVK)  kiittelee Rinteen hallitusohjelmaa. Vapaa-ajankalastajat ympäri Suomen toivovat niiden nopeaa toteuttamista. Marttinen painottaa, että ”Isojen vesivoimaloiden lisäksi Suomessa on 160 pienvoimalaa, joista 90:ssä ei ole lainkaan kalatalousvelvoitteita tai joissa olemassa olevaa kalatievelvoitetta ei ole toteutettu. Pienvoimaloiden merkitys Suomen energiatuotannolle on mitätön, mutta vahinko uhanalaisille kalakannoille mittava.”

Vaelluskaladelegaation jäsenet:
Jasper Pääkkönen, kalastaja
Markku Marttinen, SVK toiminnanjohtaja
Hannu Lehtonen, Professor of fishery science
Markus Mustajärvi, kansanedustaja
Jukka Jormola Interenv Oy
Jukka Viitala, Lohijokitiimi
Kari Kilpimaa, Savukoski, Kemijoki
Kyösti Honkala, Oulujoki
Päivi Lundvall, SLL toiminnanjohtaja
Olli-Pekka Salminen, väitöstutkija
Kari Alaniska, FT lehtori
Mika Flöjt, SLL lapin piiri