Valtioneuvoston kirjelmä, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskuskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, 13.2.2012

Viitaten lausuntopyyntöönne 8.2.2012  Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää kunnioittaen seuraavaa.

Ehdotetulla rahastolla korvattaisiin nykyinen Euroopan kalatalousrahasto ja se muodostaisi EU:n meri- ja kalastuspolitiikan rahoitusvälineen kaudella 2014-2020. Asetusehdotus liittyy myös EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistukseen, jota sen on tarkoitus tukea.
Ehdotuksen päätavoitteena on edistää kestävää ja kilpailukykyistä kalastusta ja vesiviljelyä, unionin yhdennettyä meripolitiikkaa sekä kalatalousalueiden kehittämistä.
Ehdotuksen painopisteitä ovat 1) järkevä ja ympäristöystävällinen kalastus, 2) järkevä ja ympäristöystävällinen vesiviljely, 3) kestävä ja osallistava alueellinen kehitys ja 4) yhdennetty meripolitiikka.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä ehdotuksen peruslinjaukset ovat hyviä ja kannatettavia. Erityisesti ympäristönäkökulman painotus kalastuksen tukimuodoissa, kuten kaupallisen kalastuksen haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ja merten ekosysteemien suojelu, monimuotoisuuden säilyttäminen ja ennallistaminen ovat kannatettavia tukimuotoja.
Vaelluskalakantojen, kuten lohi- ja meritaimenkantojen vaellusreittien ennallistaminen osana rahoituksella tuettavia toimia parantaa merkittävästi Suomen mahdollisuuksia toteuttaa vasta laadittua kalatiestrategiaa.
Myös mahdollisuus tukea työpaikkojen luomista kalastusalan ulkopuolelle voisi luoda uusia edellytyksiä uhanalaisten vaelluskalakantojen elinkeinokalastuksen lopettamiselle.
Vesiviljelyn osalta tulisi SVK:n mielestä kiinnittää ehdotettua enemmän huomiota vesiviljelyn haitallisten ympäristövaikutusten torjuntaan. Kuormittavan vesiviljelyn siirtäminen avomerilaitoksiin ei välttämättä ole kestävä ratkaisu. Myös kasvatuksen perustuminen merestä pyydettyyn luonnonkalaan saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia mm. liikakalastuksen muodossa. Suurempaa huomion kiinnittämistä vesiviljelyn ympäristövaikutuksiin ja viljelyn elinkaariajatteluun edellyttää myös vesiviljelylle ehdotettu voimakas rahastotuki. Seurauksena saattaa olla samanlaiset ylikapasiteettiongelmat, jotka johtivat yhteisen kalastuspolitiikan epäonnistumiseen kaupallisen kalastuksen puolella.

Vapaa-ajankalastuksen osalta perustavaa laatua oleva heikkous ehdotuksessa Euroopan meri- ja kalatalousrahastoksi on, että se ei tunnista vapaa-ajankalastusta kalastusalan toimijaksi eikä näe sen mahdollisuuksia hyödyntää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla kalavaroja. Vapaa-ajankalastus ja siihen liittyvät matkailu- ym. elinkeinot voisivat olla luonteva tapa sekä kestävän kalastuksen lisäämiseen kalastusalan sisällä että uusien työpaikkojen luomisessa kalastusalan ulkopuolelle siten, että ne tukisivat kestävää ja osallistavaa alueellista kehitystä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä ehdotusta tulisi muokata niin, että siinä otettaisiin huomioon vapaa-ajankalastuksen antamat mahdollisuudet sekä järkevän ja kestävän kalastuksen että kestävän ja osallistavan alueellisen kehityksen edistämisessä.