Kalavesienhoito 2019-12-02T12:21:43+00:00

KALAVESIEN HOITO

Hanke järjestää ja osallistuu kalavesien kunnostuksiin, jotka ovat erinomainen keino avartaa ja lujittaa kalastajien suhdetta kalavesiin sekä tiedottaa niiden nykytilasta. Patoamiset sekä tukinuittoa varten aikoinaan tehdyt uomaperkaukset ovat järvialueella tapahtuvan intensiivisen pyynnin ohella hankaloittaneet tai jopa kokonaan estäneet vaelluskalojen luontaisen elinkierron. Vapaa-ajankalastaja voi osaltaan auttaa virtavesikutuisten kalojen elinkierron onnistumisessa. Hankkeen puitteissa järjestetään myös muassa rantojen siivoustalkoita suosituilla kalapaikoilla.


Kunnostuksin luodaan virtavesikutuisille kaloille kutualueita ja poikasille lisää suojapaikkoja.

Toimia kevätkutuisten kalojen hyväksi
Rantojen rakentaminen ja ruoppaukset ovat hävittäneet kevätkutuisten kalojen kutupaikkoja. Pahin tilanne on kaupunkien ja taajamien rantavesissä. Turotapahtumien avulla luodaan kevätkutuisille kaloille sopivia kutupaikkoja.

Hauelle ja ahvenille sopivia kutupaikkoja luodaan ja kunnostetaan Haukitehdas-hankkeessa.

Tietopaketti virtavesien kunnostamisesta