Kosteikot 2018-07-02T12:29:09+00:00

Kosteikot

Kosteikoilla tarkoitetaan veden joko tilapäisesti tai pysyvästi täyttämiä maa-alueita. Kosteikot ovat yksiä rikkaimmista elinympäristöistä ja niillä on suuri vaikutus veden kiertokulkuun. Kosteikoiden tarjoamien ekosysteemipalveluiden ja luonnonvarojen on arvioitu kattavan maailmanlaajuisesti yli kolmasosan koko maapallon ekosysteemipalveluiden arvosta. Arvo koostuu mm. niiden kyvystä puhdistaa vettä ravinteista sekä hienojakoisesta maa-aineksesta ja toimivat kosteikot ovatkin erinomaisia välineitä rehevöitymisen ehkäisyyn. Yksi hehtaari toimivaa kosteikkoa voi pidättää noin 1000 kiloa typpeä ja 100 kiloa fosforia vuodessa. Lisäksi kosteikot ovat monien lintulajien pääasiallinen elinympäristö, ja monet kalalajit käyttävät niitä lisääntymisalueinaan.

Kosteikoiden häviämisen vaikutuksista

Viime vuosisatojen aikana ihmistoiminnan vaikutus kosteikkoympäristöihin on ollut suurta myös Suomessa. Niiden merkitystä ei ymmärretty ja niinpä niitä kuivattiin maanviljelyksen ja metsätalouden tarpeisiin. Vedet virtaavat nykyisin huomattavasti nopeammin sisämaasta mereen. Nopeutuneen virtauksen myötä myös veden mukana kulkeutuvien ravinteiden määrä on kasvanut, ja tämä onkin Itämeren rehevöitymisen yksi tärkeimmistä aiheuttajista.

Kosteikoiden häviäminen ja niissä tapahtuneet muutokset ovat vähentäneet myös hauelle soveltuvien lisääntymisalueiden pinta-alaa. Hauen kutualueet ovat usein hyvin matalia ranta-/kosteikkoalueita, joissa on melko runsaasti kasvillisuutta. Ihmistoiminnan myötä monet tällaiset alueet kuivuvat nopeasti kevättulvien jälkeen, jolloin hauet eivät joko pääse hyödyntämään näitä alueita tai poikaset menehtyvät vedenpinnan laskiessa luonnottoman nopeasti. Samaan aikaan hauen tärkeitä kutualueita, matalia merenlahtia on ruopattu.