SVK mukana menossa! Tietoja kohteista. 2019-09-06T14:27:30+00:00

SVK mukana menossa!

SVK pyrkii rantauttamaan haukitehdas -ajatusmallin Suomeen ja siten lisäämään vapaa-ajankalastajien kiinnostusta elinympäristökunnostuksia kohtaan. Hauen arvostus urheilukalana on korkealla niin maailmalla kuin Suomessakin. Tanskassa elävän hauen arvoksi on arvioitu 1500 kr (200 €)/ kg, joten haukikannoilla on myös taloudellista merkitystä puhumattakaan kalastonhoidollisesta näkökulmasta. Tutkimustieto antaa merkkejä siitä, että petokalojen väheneminen vähentää rannikkoekosysteemeissä koko kalayhteisön vakautta ja sen kykyä vastustaa ympäristön muutoksia. Tutkimuksissa on myös osoitettu vahvan petokalakannan hillitsevän rehevöitymistä rannikkovesissä. Hyvinvoiva haukikanta siis hoitaa vesistöjä käyttämällä ravintonaan eläinplanktonia syöviä särkikaloja, joiden määrät ovat monin paikoin paisuneet ylitiheiksi vesistöjen rehevöitymisen ja liian voimakkaan petokaloihin kohdistuneen kalastuksen seurauksena. On myös hyvä muistaa, että hauen lisääntymismenestyksen parantamiseen voi riittää myös vanhan, kosteikkoon johtavan uoman raivaaminen, kunnostaminen tai esimerkiksi kalojen vaelluksen estävän tierummun vaihtaminen. Nämäkään kunnostukset eivät siis välttämättä vaadi suuria rahallisia panostuksia tai kosteikon urakointia.

Mahdollisuus kohdentaa jäsenmaksua!

Nyt henkilöjäsenet voivat kohdentaa osan jäsenmaksustaan haluamiinsa toimiin. Vaihtoehtoina ovat Nuorisotoiminta, Vastuullinen kalastus sekä Haukitehtaat. Liittymiskaavakkeen sekä lisätiedot löydät mm. täältä

Tiedotusta käytännön työn ohella

SVK pyrkii myös lisäämään tietoisutta kalojen huomioon ottamisesta kosteikkokunnostuksissa. Hauki ja muut kalat on perinteisesti nähty ei toivottuina eliöinä kosteikoilla muutamista eri syistä. Vesiensuojelukosteikoissa kalojen on arveltu pöyhivän pohjaa siten, että pohjalle laskeutuneet ravinteet lähtevät uudelleen liikkeelle. Lintukosteikoilla taas on ajateltu, että kalat verottavat hyönteis- ja planktonkantoja lintujen kustannuksella. Molemmissa tapauksissa varsinkin hauesta voidaan kuitenkin ajatella olevan runsaasti positiivisia vaikutuksia näille eri tarkoituksia varten kunnostetuille kosteikoille. Hauki käyttää tehokkaasti ravintonaan sekä pohjaa pöyhiviä että eläinplanktonia syöviä särkikaloja, näin parantaen sekä vesiensuojelu- että lintukosteikkojen toimintaa.

Haukitehdas -hanke on tutustunut potentiaalisiin haukitehdaskohteisiin, joista osassa on  päästy jo urakoimaan ja osa on selvitysvaiheessa. Kohteiden edistymisestä tiedotetaan tällä sivustolla. Tälle sivustolle kootaan vuoden aikana myös tutkimustietoa ja käytännön esimerkkejä haukitehtaisiin liittyen. Seuraa tätä sivua ja Koolla on väliä -hankkeen facea niin pysyt kartalla haukitehtaista!

Kaislikossa suhisee toivottavasti jatkossakin! Kuva: Juha Ojaharju

 

Kunnostuskohde: Nisulanpotti, Kokkola

Nisulanpotti oli aikanaan hyvin toimiva haukien kutupaikka, kunnes merestä Nisulanpottiin kulkeva puro muuttui kaloille nousukelvottomaksi. Tien alla kulkenut rumpuputki oli sortunut ja se muodosti kaloille täydellisen nousuesteen useaksi vuodeksi. Haukitehdas-hanke teki yhteistyötä Specimen Finland ry:n kanssa ja kesällä 2018 rumpuputki vaihdettiin ja samalla Nisulanpotista mereen johtava puro kunnostettiin paremmin hauen nousuun sopivaksi. Tehtävässä onnistuttiin hyvin, sillä huolimatta erittäin alhaisesta merivedestä kutunousun aikaan, pääsivät hauet silti kutupaikoilleen. Välittömästi keväällä 2019 paikalta löytyi noin 2 cm mittaisia hauenpoikasia. Kokkolan alueen haukikannat saavat nyt vahvistusta!

Video Nisulapotin purosta kunnostuksen jälkeen

Kunnostuskohde: Valkoja, Vihti

Valkoja laskee vetensä Vihdissä sijaitsevaan Kirkkojärveen, joka on Hiidenveden kolmesta järvialtaasta selvästi matalin ja rehevin. Hiidenvedellä hauet ovat ikimuistoisesti kuteneet rantakasvillisuuden sekaan kevättulvien aikana, mutta kuten niin monessa paikassa nykyään, Hiidenvedelläkin estetään ja lyhennetään luontaisia kevättulvia vedenpinnan säännöstelyllä. Tämä on tehnyt hallaa haukikannoille ja kun samalla vielä Hiidenveden rantoja valtaa Isosorsimo, eli turhan tiheillä kasvustoilla rantoja tukkiva vieraskasvilaji, eivät hauen lisääntymisolosuhteet alueella ole läheskään luontaisella tasolla.

Valkojan varteen, aivan Kirkkojärven rannan tuntumaan suunniteltiin ja rakennettiin 2-altainen kosteikko Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Haukitehdas-hankkeen yhteistoimin kesällä 2019. Kosteikko puhdistaa vettä, pidättää ravinteita ja palvelee erinomaisena haukien lisääntymispaikkana keväisin. Lisäksi monet linnut viihtyvät siinä varmasti.

Kosteikon ylempi allas pidättää kiintoainesta ja se pysyy vedenpinnaltaan koko ajan vakiona. Alempi allas on suunniteltu haukien näkökulmasta hyvin matalaksi ja nopeasti lämpeneväksi ja samalla se toki jatkaa ravinteiden pidättämistä ja veden puhdistamista. Kosteikko jouduttiin tekemään kaivamalla, joten se palvelee haukia täysipainoisesti vasta kosteikon pohjan saatua sopivan kasvillisuuden eli ehkäpä keväästä 2021 alkaen. Kosteikolle tehtiin säädeltävä pato, jonka avulla kosteikon vedenkorkeutta voidaan säädellä. Keväällä kosteikon vedenpintaa nostetaan, jolloin vesi alkaa juosta hauille kaivetun nousu-uoman kautta. Hauet pääsevät siis keväällä nousemaan kosteikkoon, jonka vesi lämpeää nopeasti ja tarjoaa hyvät olosuhteet poikasten alkukasvulle.  Juhannuksen tienoilla voidaan kosteikon hauille suunniteltu allas hitaasti tyhjentää, jolloin hauenpoikaset saadaan siirtymään kosteikosta itse järven puolelle kasvamaan. Tällä tavoin ne eivät jää kosteikkoon syömään toinen toisiaan, kun ravintokilpailu kesän edetessä tiukkenee. Loppuvuosi ”haukialtaan” vedenpintaa pidetään alempana, jotta sen kasvillisuus pysyy seuraavan kevään kutua mahdollisimman hyvin palvelevana.

Video paikasta, johon Valkojan kosteikko kaivettiin

Haukia huomioivia muita kohteita

  • Hiidenveden kunnostus -hanke teki vesiensuojelu- ja lintukosteikon myös Koikkalanlahdelle. Täällä hauet otettiin huomioon tekemällä niitä varten nousukelpoinen uoma järvestä kosteikkoon.
  • Urjalassa Nuutajärvellä tehtiin vesiensuojelukosteikko (Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke), johon myös samalla mahdollistettiin haukien keväinen nousu ja jonka vedenpintaa voidaan säädellä padon avulla.

Tulevia kohteita

Haukitehdas-hankkeella on eriasteisia suunnittelun tai selvityksen alla olevia kohteita Vaasassa, Kokkolassa, Kristiinankaupungissa, Kuortaneella, Raisiossa, Helsingissä ja Uudessakaupungissa. Kaikki näistä eivät välttämättä lopulta toteudu haukitehtaiksi asti, mutta jokainen yksittäinenkin kohde on aina edistystä terveiden vesistöjen ja hyvinvoivien haukikantojen suuntaan.

Vinkkejä uusiksi kohteiksi otetaan vastaan

Mikäli tiedät mahdollisesti haukitehtaaksi soveltuvan paikan, voit laittaa viestiä: janne.antila@vapaa-ajankalastaja.fi