Veneverolaki

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle veneverolaiksi ja laiksi venekulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta, 10.1.2017

Valtiovarainministeriön vero-osasto on pyytänyt 16.12.2016 lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle veneverolaiksi ja laiksi venekulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta (VM 139:00/2016).
Lausuntopyyntöä ei lähetetty Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestölle, mistä johtuen järjestömme pyysi 22.12.2016 erikseen mahdollisuutta antaa siitä lausunto neuvotteleva virkamies Markus Teräväiseltä, joka 27.12.2016 antoi siihen suostumuksen.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut esitykseen ja lausuu siitä seuraavaa:
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi veneverolaki. Sillä otettaisiin käyttöön uusi valtiolle tuloutettava vero, joka kohdistuisi veneisiin ja muihin vesikulkuneuvoihin, kuten vesiskoottereihin. Veroa kannettaisiin veneistä, joiden moottoriteho on vähintään 38 kilowattia, mikä vastaa noin 52 hevosvoimaa. Lisäksi veronalaisia olisivat moottoritehosta riippumatta moottori- ja purjeveneet, joiden rungon pituus on vähintään yhdeksän metriä.
Veron suuruus määräytyisi vesikulkuneuvon moottoritehon perusteella siten, että jokainen kilowatti vaikuttaisi veroon. Veron vuotuinen määrä olisi 100 euroa 38 kilowatin tehoiselta moottorilta ja sen ylittävältä osalta vero kasvaisi kahdella eurolla täyttä kilowattia kohden. Veron enimmäismäärä olisi 300 euroa, mikä vastaisi 138 kilowatin eli noin 188 hevosvoiman tehoa.
Esityksen mukaan käytettyjä veneitä myydään vuosittain arviolta 15 000- 20 000 kpl. Niiden keskihinta on 7 000- 8 000 euroa. Venerekisterin mukaan veneiden keski-ikä on 23 vuotta. Veneilyä harrastetaan keskimäärin 6-15 päi-vänä vuodessa. Esitetty venevero olisi 7-50 euroa päivältä eli moninkertainen autoihin verrattuna. Veneverosta on ennakoitu verokertymäksi (17 milj.€/v).

Vapaa-ajankalastus Suomessa

Vapaa-ajankalastus on eräs merkityksellisemmistä suomalaisten luontoliikuntamuodoista. Suomessa oli vapaa-ajankalastajia vuonna 2014 hieman alle 1,6 miljoonaa eli suomalaisista lähes joka kolmas harrastaa kalastusta. Harrastuk-sen tuottaman 29 miljoonan kalakilon ohella saadaan merkittäviä määriä aineettomia hyötyjä, kuten positiivisia terveysvaikutuksia (tilastotiedot LUKE, Vapaa-ajankalastus 2014; http://stat.luke.fi/vapaa-ajankalastus). Merkittävä osa vapaa-ajankalastuksen saalista pyydetään käyttämällä apuna moottorilla varustettua venettä

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön sääntöjen mukaisena tarkoituksena on: 
* Kehittää vapaa-ajankalataloutta ja kalavesien hoitoa sekä kalastuskulttuuria. 
* Edistää kalavesiin liittyvää luonnon- ja ympäristönsuojelua, luonnon virkistys- ja moninaiskäyttöä sekä luontoliikuntaa. 
* Edistää vapaa-ajankalastajien harrastusmahdollisuuksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
* Toimia vapaa-ajankalastajien järjestöjen sekä muiden kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistävien yhteisöjen valtakunnallisena järjestönä


SVK esittää, että esityksestä veneveroksi luovuttaisiin. Ohessa järjestömme perustelut:

1. Kalastusharrastus hankaloituu ja turvattomuus lisääntyy vesillä
SVK katsoo, että venevero kohdistuu suurelta osin kalastuksen harrastajiin ja vaikeuttaa etenkin uistelijoiden sekä heittokalastajien harrastusta merellä sekä suurien järviselkien alueilla.
Veneiden turvallisuus on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Aaltoa paremmin halkaisevat V-pohjat tuovat veneisin vakautta etenkin aallokkoisessa kelissä. Nykyiset veneet vaativat suuren konetehon. Jopa vain viiden metrin mittaisissa avoveneissä käytetään yli 38 KW tehoisia moottoreita. Vero johtaisi vajaatehoisten moottoreiden suosimiseen sekä veneiden koon pienenemiseen, mikä lisää turvattomuutta vesillä.

2. Tasa-arvoisuusperiaate ei toteudu

SVK katsoo, että veroa ei voida pitää tasa-arvoisena verrattaessa veroa suhteessa autoveroon.

Veroa ollaan asettamassa 12 kuukauden aikajaksolle, joka tuo eriarvoisuutta kansalaisten asuinpaikan mukaan. Saaristomerellä veneilykausi voi olla jopa 10 kuukautta vuodessa, mutta Lapissa veneilykausi voi rajoittua jopa neljään kuukauteen. Ahvenanmaan erilainen venerekisterikäytäntö ei kohdenna veroa tasavertaisesti veneenhaltijoihin. Vero ei erittele veneen arvoa, joten vero nousee kohtuuttoman suureksi vanhempien veneiden osalta.


3. Taloudelliset vaikutukset

SVK katsoo, että laskelma verokertymäksi on arvioitu yläkanttiin. Venerekisteri on puutteellinen ja sisältää suuren määrän haamuveneitä, joista ei tulla maksamaan veroa, vaan ne ilmoitetaan käytöstä poistetuiksi, mikä tulee pienentämään kertymää.

Lisäksi veron vaikutukset venekauppaan, sekä kalastustarvikekaupan osalta eritysesti vetouistelutarvikekauppaan, tulee olemaan negatiivinen ja pienentää näin verokertymän hyötyä.