Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelma

Lausunto ehdotuksesta Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027, 12.5.2021 popely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut ehdotukseen Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027. SVK lausuu ehdotuksesta kunnioittavasti seuraavaa.

TAUSTAA

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi on annettu 23.10.2000. Direktiiviin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä koko EU:n alueella vuonna 2015. Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan alueellisia vesienhoitosuunnitelmia, joissa esitetään tiedot vesien tilasta, kuvataan toimet vesien tilan parantamiseksi sekä esitetään arvio tavoitteiden saavuttamisesta.

Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan arvioimalla vesien tila kuuden vuoden jaksoina. Myös vesienhoitosuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein. Nyt on käynnistymässä kolmas vesienhoitokausi.

Direktiivin tavoitetta vesistöjen hyvästä tilasta vuoteen 2015 mennessä ei ole saavutettu. Nyt käynnistymässä oleva vesienhoitokausi loppuu 2027, jonka jälkeen ympäristötavoitteiden määräaikoja ei ole enää mahdollista pidentää.

EHDOTUKSEN KALATALOUDELLE KESKEISIÄ ASIOITA

Ehdotuksessa Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027 esitetään vaelluskalojen kalankulun mahdollisuuksien parantamista vain osassa alueen vesialueista. Vaelluskalakantojen elvyttämisen kannalta tärkein vesienhoitoalueelle esitetty toimenpide on vaelluskalojen kulun turvaaminen Iijoen alaosan voimalaitospatojen ohi. Iijoki on myös yksi kalatiestrategian kärkikohteista. Vaelluskalojen kannalta merkittäviä toimenpiteitä ovat myös Siikajoen ja Pyhäjoen vesistöalueen kalankulkua edistävät toimenpiteet, joihin kuuluu ennen kaikkea kalankulkuväylien toimivuuden parantamista, mutta myös uusia kalateitä. Edellisten toimenpiteiden lisäksi on esitetty pienempiä kalojen kulkua edistäviä toimenpiteitä Näitä ovat säännöstelypatojen ohittavat kalatiet ja pohjapatojen muokkaukset siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän kalojen liikkumista. Kaikkiaan vesienhoitoalueella on esitetty kalankulun edistäviä toimenpiteitä 20 vesimuodostumaan. Puroissa kalojen ja muiden vesieliöiden kulkumahdollisuuksia parannetaan elinympäristökunnostuksien yhteydessä.

Vesienhoitoalueella on käynnissä ja suunnitelmissa virtavesien kalataloudellisia kunnostuksia.

Virtavesien kunnostusten suunnittelussa todetaan käytettävän Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kalataloudellista kunnostusohjelmaa, sekä muita paikallisia suunnitelmia. Toiminnan ohjauskeinoina käytettäisiin pääosin valtakunnallisia strategioita esimerkiksi kansallista kalatiestrategiaa, sekä vesien suojelu- ja kunnostusstrategioita.

Vesien ekologinen tila vesienhoitoalueella on pysynyt pääosin muuttumattomana, eli samanlaisena kuin toiminnan aloitusvaiheessa. Perämerellä on tapahtunut tilan heikentymistä tyydyttäväksi. Laajan vesienhoitoalueen keski- ja itäosissa vedet ovat pääsääntöisesti hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Länsiosassa on eniten ihmistoiminnan aiheuttamaa vesien tilan heikkenemistä. Suunnitelmassa on luokiteltu useiden padottujen vaelluskalajokien (mm. Oulujoki) ekologinen tila hyväksi, vaikka kyseisiin jokiin ei ole toteutettu kattavasti kalojen vaellusmahdollisuuksia turvaavia kalateitä, ohitusuomia tai muita ratkaisuja.

SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN KANTA

SVK on huolissaan vesienhoidon heikosta tuloksellisuudesta. Vesienhoidon tavoitteet eivät toteutuneet alkuperäiseen määräaikaan 2015 mennessä, eivätkä ne myöskään ole toteutumassa poikkeamana asetettuun määräaikaan 2027 mennessä. Isoimpana syynä vesienhoidon ilmeiseen tehottomuuteen on, että vesiensuojelun säätelykeinot perustuvat vapaaehtoisuuteen ja valtion vesiensuojeluun osoittaman rahamäärän riittämättömyys.

Jotta tavoitteisiin päästäisiin, tulee tavoitteen saavuttamiseksi tärkeimpiä ja vaikuttavimpia toimia kirjata lakiin. Etenkin maa- ja metsätaloudesta tulevaan kuormitukseen tulee aikaansaada selvä vähennys ja se on mitä ilmeisimmin mahdollista vain lainsäädännön kautta.

EU:n Weser-päätös antaa erinomaisen mahdollisuuden estää vesien tilaa heikentävät hankkeet. Tilan heikentymisen torjuminen ei kuitenkaan riitä, vaan vesien tilaa tulee pystyä parantamaan, siellä missä sille on tarvetta.

Pintavesien luokittelu ei edelleenkään huomioi veden väriä eikä kiintoainetta. Erityisesti humuskuormitteisissa vesitöissä tämä antaa väärän kuvan pintavesien todellisesta tilasta. Vesistön tummuminen ja liettyminen voi olla pitkälle edennyt, mutta ekologinen luokittelu näyttää sen silti olevan hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Veden väri ja kiintoainepitoisuus tulee viipymättä lisätä pintavesien luokittelun kriteereihin.

Vesienhoitosuunnitelmassa on esitettävä yhteenveto toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen vesimuodostuman hyvän tilan vaiheittaiseksi saavuttamiseksi, syyt viivästyksiin näiden toimenpiteiden käytäntöön saattamisessa, sekä toimenpiteiden todennäköinen toteuttamisaikataulu. Vesienhoitosuunnitelmassa ei ollut yksityiskohtaisia tietoja vesien tilan paranemisen viivästymisen syistä, eikä yksityiskohtaista suunnitelmaa kolmannelle vesienhoitokaudelle esitettyjen toimenpiteiden tarkasta aikataulusta.

Suunnitelmassa esitetty padottujen jokien ja säännösteltyjen vesien veden laatuluokituksen ekologinen tila ”hyvä” ei vastaa SVK:n mielestä vesienhoidon alkuperäistä tavoitetta ja tarkoitusta. Hyvä tila edellyttäisi kalojen vaellusmahdollisuudet turvaavien ratkaisujen jo toteutuneen, mutta niiden toteutus on pääosin edelleen kokonaan tekemättä tai vasta suunnitelmavaiheessa. Näiltä osin kysymyksessä näyttää olevan tietoinen tavoitetilan alentaminen, joka ei edistä vaelluskalojen vaellusmahdollisuuksien parantamista, vaan nostaa paikoin perusteetta padottujen jokien tilaluokituksen hyväksi. Myös Oulujoen vesistön mahdolliset kalatieratkaisut olisi hyvä nostaa suunnitelmassa selkeästi esille.

Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027 sisältää kokonaisuutena laajan tietopaketin vesienhoitoalueen nykytilasta ja tavoiteltavista toimenpiteistä vesien tilan parantamiseksi, joista suurin osa on kannatettavia ja tarkoituksenmukaisia.