Vesienhoitosuunnitelma Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri

Lausunto 2 vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2022–2027, 25.6.2018

Yleistä

Pintavesien luokittelun kriteereitä tulee muuttaa.
Pintavesien luokittelussa ei tällä hetkellä oteta huomioon veden väriä eikä kiintoainetta, mikä antaa väärän kuvan pintavesien todellisesta tilasta.
Vesien tummuminen on jatkuvasti kasvava ongelma maamme vesistöissä. Tummuminen mm. heikentää esimerkiksi ahvenen saalistusmenestystä, mikä johtaa ahvenkantojen taantumiseen ja sitä kautta särkikalojen lisääntymiseen ja vesien rehevöitymiseen.
Kiintoaineen lisääntyminen puolestaan aiheuttaa liettymistä ja monien kalalajien, kuten esim. taimenen, siian ja harjuksen lisääntymisen vaikeutumista tai jopa estymistä.
Mielestämme veden väri ja kiintoainepitoisuus tulee viipymättä lisätä pintavesien luokittelun kriteereihin.

Pintavedet ja ravinnekuormitus

Vanajanreitin alaosalla sekä Pirkanmaan eteläisen alueen reittivesillä pintavesien tila on vielä suurelta osin hyvää heikompi. Suurelta osalta tämä johtuu edelleen liiallisesta ravinnekuormituksesta ja erityisesti fosforia päätyy vesistöihin liikaa. Tämä asia olisi tärkeä hoitaa kuntoon erityisesti maanviljelyn osalta pitämällä vesistöihin viettävät rannat kasvipeitteisenä talvikauden ja perustamalla riittäviä suojavyöhykkeitä.

Vaelluskalat- taimen

Pirkanmaan alueella, kuten lähes koko toimenpidealueella, on viime vuosikymmeninä ennallistettu koskia ja poistettu kalojen vaellusesteitä. Tätä toimintaa tulee jatkaa ja huomioida jatkossa eritysesti myös jokien pääuomiin yhteydessä olevat pienet sivuhaarat. Pienvirtavedet ovat taimenen jokipoikasille erityisen tärkeitä alueita kasvualueita. Taimenen osalta tulee myös tehdä panostuksia koko elinkierron turvaamiseen ja säädellä kalastusta myös järvialtailla, jotta jokiin saadaan luonnonkierron käyneitä kutijoita.

Pohjavedet

Useiden jokien latvaosat ja niissä elävät eliöt ovat veden riittävyyden osalta suurelta osin, ellei jopa täysin riippuvaisia pohjavesistä ja niiden riittävyydestä. Useissa joissa elää joen latvaosilla vielä paikallisena joen alkuperäisiä taimenia, jotka muuten ovat joesta jo vesirakentamisen myötä kadonneet. Nämä taimenet ja koko latvavesien ekosysteemit ovat täysin riippuvaisia veden riittävyydestä ja voivat hävitä, mikäli pohjaveden määrä ratkaisevasti vähenee.
Pohjaveden riittävyys vesiekosysteemeille tulee mielestämme lisätä pohjavesiä koskeviin keskeisiin kysymyksiin.