Vesilakityöryhmä

Lausunto vesilakityöryhmän mietinnöstä 26.9.2006

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan
viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn asiakirjaan ”Vesilakityöryhmän mietintö”
(Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:13) lausuntonaan seuraavaa.

SVK on antanut loppusyksyllä 2004 vesilakitoimikunnan mietinnöstä
lausuntonsa, jossa osin on jo käsitelty nyt lausunnolla olevassa mietinnössä
esillä olevia asiakokonaisuuksia.

Valtioneuvoston poikkeuslupamenettelyä koskeva muutosesitys on tarpeeton
työryhmän esittämässä, aikaisempaa ehdotusta rajatummassakin muodossa. Vesilain
2 luvun 5 §:n mukainen hankkeen haittojen suuruuteen ja laaja-alaisuuteen
perustuva ehdoton luvanmyöntämiseste tulee säilyttää vesilaissa.

Puroja on kohdeltu erityisen kaltoin vesiympäristöömme vaikuttavissa
hankkeissa. Luonnontilaisia sekä luonnontilaista vastaavia purojaksoja ei ole
enää jäljellä kovinkaan paljon. Luonnontilaiset kokonaiset purot ovat jo
harvinaisuuksia. SVK:n käsityksen mukaan ne ja luonnontilaiset purojaksot
tulisivat parhaiten turvatuiksi siirtämällä nämä luontotyypit luonnonsuojelulain
mukaisen suojelun piiriin. Tältä osin työryhmän ehdottama lausuma asian
selvittämiseksi on tarpeen. Välivaiheena purojen turvaaminen säätämällä
luvanvaraisiksi hankkeet, jotka vaarantavat puron uoman luonnontilaa, edellyttää
myös tehokasta valvontaa ja hyvää tiedottamista. Työryhmän ehdotuksessa näitä
kysymyksiä ehdotetaan painotettavaksi lain perusteluissa, mutta tuloksellisuutta
saadaan vain ohjaamalla työhön myös riittävästi taloudellisia voimavaroja.

Voimassa olevien vesitalouslupien tarkistamisen tulisi olla mahdollista
ehdotettua laajemmin mm. vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksien
kehittämiseksi sekä luonnon monimuotoisuudelle ja kalataloudelle aiheutuvien
haittojen lieventämiseksi.

Erityisesti vaelluskalakannoille aiheutuneiden haittojen lieventäminen
vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämällä tavalla, eli palauttamalla
kalojen vaellusmahdollisuudet, tulisi mahdollistaa lupaehtojen muutoksilla.
Niiden vanhojen vesioikeudellisten lupien, jotka koskevat mm. vesistöjen
kuivatus- ja säännöstelyhankkeita, myllyjä ja pienvoimalaitoksia, alkuperäinen
merkitys on valtaosin hävinnyt ja luvat ovat käyneet tarpeettomiksi. Vesistöihin
jääneiden rakenteiden, uomien muuttumisen, virtausolosuhteiden muutosten ym.
haittavaikutukset kalakannoille ja kalastusharrastukselle ovat monasti hyvinkin
huomattavia erityisesti puroissa ja muissakin osissa pienvesistöjä.
Tämänkaltaiset luvat on voitava määrätä raukeamaan.

Työryhmän mainitsema lupien ”lähtökohtainen pysyvyys” ei saisi johtaa siihen,
että näiden lupien siirtyessä uusille omistajille ja/tai toimintaa
käynnistettäessä tai tehostettaessa ei kyettäisi luvan haltijoilta edellyttämään
toimivien kalateiden toteuttamista.

Työryhmän ehdotus kalatalousvelvoitteita ja kalatalousmaksuja koskevaksi
säädökseksi (3 luvun 13 §) mahdollistaa, kuten SVK:n on jo aikaisemminkin
todennut, aikaisempaa asiallisemman ja olosuhteet huomioon ottavan
kompensaatiotoiminnan.

Vaikka tulevat kalatalousmaksun käyttösuunnitelmamääräykset toteutuisivatkin,
SVK pitää tarpeettomana ja toteuttamiskelvottomana työryhmän ehdotuksiin
kirjattua pohdintaa mahdollisuudesta siirtää tulevaisuudessa kalatalousmaksun
käyttö ja kenties myös tuloksellisuuden seuranta kalastusoikeuden haltijoille,
kuten osakaskunnille ja yksityisille vesialueenomistajille. Mikäli
kalastusalueilla olisi nykyistä suurempi toimivalta ja kyky ottaa huomioon
suunnitelmissaan eri näkökohdat, ne saattaisivat valvottuina hoitaa osia
vesialueitaan koskevista kompensaatiotoimista.

SVK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto työryhmän ehdotuksesta. Edellä
olevien kannanottojen ohella SVK viittaa 8.11.2004 antamaansa lausuntoon
vesilakitoimikunnan mietinnöstä. Vapaa-ajankalastajien valtakunnalliset
järjestöt – Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Metsästäjä- ja
Kalastajaliitto sekä Suomen Urheilukalastajien Liitto – ovat yhdistäneet
toimintansa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön puitteisiin ja tulevat
yhteydenotot pyydämme osoittamaan keskusjärjestölle.