Vesiliikennelain muuttaminen

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vesiliikennelain muuttamisesta, 2.2.2021 lvm

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä saamastaan lausuntopyynnöstä koskien hallituksen esitystä vesiliikennelain muuttamiseksi. SVK lausuu esityksestä seuraavaa.

2.5 Kiellot ja rajoitukset sekä luvat kilpailuihin ja tapahtumiin

SVK toteaa, että kalastuskilpailut eivät sisälly 106 § ja uudessa 106 a §:ssä määriteltyihin moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettaviin kilpailuihin ja tapahtumiin, vaan niitä koskevasta luvanvaraisuudesta säädetään kalastuslaissa ja kokoontumislaissa. Kalastuskilpailuiden vesiliikenneturvallisuutta koskevat asiat kuvataan poliisille toimitettavissa yleisötilaisuusilmoituksessa.

Selkeyden vuoksi SVK esittää, että uuden 106 a §:n pykäläkohtaisiin perusteluihin (s. 26–27) lisätään alla olevan mukaiset isoilla kirjaimilla kirjoitetut tekstit, jotta kalastuskilpailuiden asema lausuttavaan lainsäädäntöön vahvistuu:

106 a §. Vesiliikenteen rajoittaminen ja lyhytaikaiset poikkeukset rajoituksista kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien vuoksi. Pykälä olisi uusi. Sen 1 momentissa ehdotetaan laajennettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaa rajoittaa päätöksellään vesiliikennettä tai keskeyttää vesiliikenteen harjoittaminen tilapäisesti. Kieltoa tai rajoitusta koskeva päätös voisi koskea sellaista vesialuetta, jossa keskeytys tai rajoitus olisi tarpeen 106 §:ssä tarkoitettujen, lupaa edellyttävien, kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien turvallisuuden takaamiseksi. Tarvetta liikenteen rajoittamiseen tai keskeyttämiseen arvioitaisiin kunkin tapahtuman kohdalla erikseen. Päätös edellyttäisi sitä, että rajoitus tai keskeytys olisi tarpeen tapahtumaan osallistuvien tai sitä järjestävien henkilöiden tai tapahtuman yleisön tai muiden vesilläliikkujien turvallisuuden näkökulmasta. Vesialue, jolle keskeytys tai rajoitus asetettaisiin, voisi olla esimerkiksi tietty, satama-aluetta lähellä oleva vesialue, jolle tapahtuman osallistujilla ja yleisöllä on pääsy. Virastolla olisi toimivalta keskeyttää tai rajoittaa vesiliikennettä myös muiden vesialueella järjestettävien tapahtumien, kuin 106 §:ssä mainittujen tapahtumien turvalliseksi järjestämiseksi. Tällaisia tapahtumia voisivat olla esimerkiksi KALASTUS-, SOUTU- tai uintikilpailut tai muut vastaavat kilpailut ja tapahtumat.

SVK:lla ei ole muuta erityistä lausuttavaa esityksestä.