Vesiliikennelaki

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 7.8.2018

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut luonnokseen hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Yleistä

Uudistuksen tavoitteena on vesiliikenteen käyttäytymistä koskevan sääntelyn ajanmukaistaminen, viranomaisten roolien ja tehtävien selkeyttäminen sekä sääntelyn sujuvoittaminen pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti. Tavoitteena on myös automaation mahdollistaminen sekä vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilyn lisääminen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää uudistusta kannatettavana ja lain alaisen toiminnan harjoittamisen periaatteita selkeyttävänä. Erityisen hyvä uudistus on uusi vesiliikennelaki, jonne on koottu vesiliikenteen liikennesäännöt ja sen ohjaamisen periaatteiden ajanmukaistaminen ja kokoaminen yhteen lakiin.

Vuokravenesäätelyn keventäminen on kannatettava uudistus ja se lisää kansalaisten tasavertaisuutta ja mahdollisuuksia eri harrastustoimintojen, kuten vetouistelun harjoittamiseen.

Hallituksen esityksessä on kuitenkin eräitä vapaa-ajankalastusta huomattavasti vaikeuttavia pykäliä, joihin SVK esittää tarkennuksia ja muutoksia:

14 § Ohittaminen, kohtaaminen ja väistäminen

Vesiliikennelakiin tulisi uusi yleissäännös ohittamisesta, kohtaamisesta ja väistämisestä, jonka mukaan ko. tilanteissa on noudatettava erityistä varovaisuutta ottaen huomioon meriteiden sääntöjen osan B määräykset.

SVK esittää, että pykälään ja sen perusteluihin kirjattaisiin ohjeistus uistelua harjoittavan veneen väistämisestä:

”Vetouistelua harjoittava alus on mahdollisuuksien mukaan väistettävä keulan puolelta. Jos tämä ei ole mahdollista, niin se on sivuutettava asianmukaista varovaisuutta noudattaen”.

SVK:n perustelut ovat seuraavat:

Vetouistelu on kenties suosituinta harrastustoimintaa vesillä alusta hitaasti liikuttaen ja aluksen väistämiskyky on osittain rajoitettua. Vetouistelua harrastavat kymmenet tuhannet venekunnat ja erityisen suosittua se on kesällä lämpimään aikaan, kun muukin vesiliikenne on vilkasta. Varsinaiseen uisteluun varustellut veneet käyttävät levittäjäkelkkoja, jotka saattavat olla 30 metriä leveällä veneen molemmin puolin. Veneestä sekä levittäjäkelkoista lähtevät siimat saattavat olla pinnan läheisyydessä vielä 30 metriä veneen takana.

106 § Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava, sen lisäksi mitä luvanvaraisuudesta säädetään muualla laissa, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos siitä on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpaluun tai harjoitukseen antaa ELY-keskus.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksen. Pykälässä on listattu erikseen tapahtumat, joihin lupaa ei kuitenkaan tarvita.

SVK esittää, että pykälän 5 momenttia muutetaan seuraavasti: 

Lupaa ei kuitenkaan tarvita kalastuskilpailuihin, pelastus- tai meripelastustoimen harjoituksiin, vesiliikennettä valvovien viranomaisten harjoituksiin eikä Puolustusvoimien harjoituksiin”.

Tai vaihtoehtoisesti lain perusteluihin tulee maininta, että

kalastuskilpailuihin, jotka eivät aiheuta kohtuutonta haittaa muulle liikenteelle tai vesistön käytölle, ei tarvitse anoa erillistä kilpailu- tai harjoituslupaa.

SVK:n perustelut ovat seuraavat:

Hallituksen esityksen mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tai ELY-keskuksen myöntämän kilpailuluvan saamisen edellytyksenä on kilpailun haitattomuus mm. kalastukselle ja luonnon virkistyskäytölle.

SVK toteaa, että vapaa-ajankalastus on suomalaisten tärkeimpiä virkistyskäyttömuotoja. Eräs suosituimmista vapaa-ajankalastusmuodoista on vetouistelu, jossa järjestetään vuosittain tuhansia kilpailutapahtumia ympäri Suomea. Kilpailuiden osallistujamäärät vaihtelevat muutamasta venekunnasta jopa satoihin venekuntiin. Kilpailuista osa on kerran vuodessa tapahtuvia eivätkä näin ollen olisi lupavaatimuksen piirissä, mutta hyvin yleisiä ovat myös pienemmät useamman kerran vuodessa toistuvat kilpailutapahtumat. Kilpailut tapahtuvat pääsääntöisesti hyvin laajalla alueella vesialueen omistajilta saaduilla luvilla.

Hyvin harvat kilpailutapahtumat aiheuttavat poikkeuksellista ruuhkaa tai haittaa muulle vesiliikenteelle. Kilpailuista ei aiheudu juurikaan ympäristöhaittoja. Uistelu- ja muiden vesillä tapahtuvien kalastuskilpailuiden luvanvaraisuus lisäisi byrokratiaa ja suotta ruuhkauttaisi lupia käsittelevien viranomaisten työpöydät. Kalastuskilpailuiden kuuluminen kyseisen lupamenettelyn piiriin lisäisi turhaa säätelyä Sipilän hallituksen tavoitteiden vastaisesti.