VHS-rajoitus Ahvenanmaalla

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta, 26.5.2010

Euroopan Unionin säädöspohjan uusiutumisen takia maa- ja metsätalousministeriön asetus VHS -taudin vastustamisesta Ahvenanmaalla esitetään uudistettavaksi.

Ehdotuksessa rajoitusalue säilyy entisellään, samoin luonnonkalaa koskevat määräykset.

Epäselväksi jää, tarkoittavatko sumppuvenettä koskevat määräykset myös vapaa-ajankalastajien kalastuksessa käyttämiä venesumppuja. Samoin epäselväksi jää, sovelletaanko rajoitusalueelta pois vietävien teurastettujen kalojen kuljetuksessa käytettyä kalustoa koskevia määräyksiä myös vapaa-ajankalastajien käyttämään kalustoon, kuten veneisiin tai henkilöautoihin, joissa saatetaan kuljettaa saaliksi saatua, teurastettua kalaa.
Mikäli perusteltua syytä saattaa määräykset koskemaan myös vapaa-ajankalastajien käyttämiä venesumppuja tai kalustoa, kuten veneitä ja henkilöautoja ei ole, tulisi asia mainita erikseen 7 §:n rajoituksia koskevissa poikkeuksissa.
Mikäli perustellut syyt taasen edellyttävät, että määräykset tältä osin koskevat myös vapaa-ajankalastajia, tulee se nykyistä selvemmin tuoda esiin asetuksessa ja sen perusteluissa.