YKP:n seuraamusjärjestelmä ja valvonta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettavasta laista, 9.6.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) ja sen valvontasäädökset koskevat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta vain kaupallista kalastusta ja sen valvontaa.
YKP:n toteuttamisella on kuitenkin merkittäviä epäsuoria vaikutuksia vapaa-ajankalastukseen erityisesti silloin, kun sekä kaupallinen että vapaa-ajankalastus kohdistuvat samoihin kalalajeihin ja -kantoihin. Heikosti säädelty ja valvottu  kaupallinen kalastus saattaa heikentää vapaa-ajankalastuksen mahdollisuuksia varsinkin silloin, kun kysymys on kalalajeista ja -kannoista, jotka ovat heikossa tilassa. Itämeren lohenkalastus on hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää tärkeänä, että kansallisin toimin toteutettava seuraamusjärjestelmä ja valvonta tehokkaasti ohjaa kaupallista kalastusta ja luo edellytyksiä heikossa tilassa olevien kaupallisesti hyödynnettyjen kalakantojen elpymiselle.

Neuvoston valvonta-asetuksen 55 artikla velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että virkistyskalastusta harjoitetaan niiden alueella ja yhteisön vesillä tavalla, joka on yhteensopiva yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden ja sääntöjen kanssa. Meressä harjoitetun virkistyskalastuksen saaliiden kaupan pitäminen on kielletty.
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi YKP:n seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettavasta laista esitetään (6 luku, 9 §), että maa- ja metsätalousministeriö vahvistaisi neuvoston valvonta-asetuksen mukaisen, virkistyskalastuksen saaliita seuraavan pistokoesuunnitelman.
SVK:llä ei ole huomauttamista esityksen suhteen.