Ympäristönsuojelulaki

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 18.5.2016

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut esitykseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutoksia haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyyn. Muutokset koskisivat ennen vuotta 2004 rakennettuja talousjätevesien käsittelyjärjestelmiä.
Perustason puhdistustasovaatimuksen noudattaminen riippuisi siitä, millaisella alueella kiinteistö sijaitsee ja toisaalta myös osin siitä, millaisia toimia kiinteistöllä tehdään.
Enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä olevalla alueella ja vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella tulisi kiinteistökohtainen talousjätevesien käsittelyjärjestelmä muuttaa vastaamaan perustason puhdistustasovaatimusta 31 lokakuuta 2019 mennessä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää hallituksen esitystä laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta pääosin hyvänä.

Kiinteistökohtaisia poikkeuksia määräajan noudattamisesta tai muitakaan helpotuksia ei mielestämme pidä sallia jos kiinteistö on hyvää ekologista tilaa huonomman vesistön äärellä.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää lääke- ja muiden kemikaalien puhdistamiseen jätevedestä.  Kiinteistökohtaisten puhdistamoiden tulee toimia riittävän tehokkaasti, jotta ne eivät huononna alapuolisten vesistöjen hygieenistä laatua ja siten alenna niiden käyttökelpoisuutta esim. uimavetenä.
Kuntien tulee valvoa jo rakennuslupaa haettaessa, että kiinteistöön tulee toimiva ja riittävän tehokas jätevesien puhdistus.